Universitat de Barcelona

Màster de Filosofia Analítica

Presentació

Proper procés de preinscripció i matrícula: primavera 2021, per al curs 2021-2022.
El màster de Filosofia Analítica s'adreça principalment a qui vol aprofundir en la recerca avançada de qüestions filosòfiques, teòriques o pràctiques, des de la perspectiva de la filosofia analítica.
El programa està obert a estudiants que durant els estudis de llicenciatura no s'han familiaritzat prou amb els supòsits i mètodes de la filosofia analítica, però també a qui ha cursat llicenciatures diferents de Filosofia. En aquest cas, i d'acord amb el tutor, ha de cursar un màxim de 30 crèdits de complements formatius.

La filosofia analítica té l'origen en treballs de finals del segle XIX i principis del XX d'autors com Frege, Russell, Moore i Wittgenstein sobre lògica, llenguatge, ontologia, epistemologia i ètica. En l'actualitat, la tradició analítica és l'aproximació predominant a la majoria de les universitats anglosaxones. Al nostre país la filosofia analítica és una tradició relativament minoritària a la universitat i en presència mediàtica; tanmateix, els grups de quatre universitats catalanes que ofereixen el màster (que s'imparteix fonamentalment en anglès) han desenvolupat una gran activitat de recerca en els darrers anys, en part gràcies als programes ICREA i Ramón y Cajal, que han permès incorporar professionals prestigiosos contractats anteriorment per universitats estrangeres.
Gràcies als seus mètodes (que posen l'èmfasi en la claredat argumentativa, la perspicuïtat de pensament i la crítica imaginativa de les propostes més allunyades de la intuïció comuna) la filosofia analítica ha demostrat al món anglosaxó que és un instrument fonamental per formar professionals en les competències transversals més buscades, com la capacitat d'identificar i expressar articuladament les qüestions centrals en qualsevol debat, la precisió de pensament i expressió en l'anàlisi de problemes complexos o la capacitat de considerar propostes amb curiositat i sentit crític. Els estudiants que no busquin una carrera acadèmica trobaran bones oportunitats per posar en pràctica els coneixements adquirits tant en l'Administració pública com a l'empresa privada.

Objectius

L'objectiu prioritari és formar investigadors que estiguin capacitats per fer recerca de primer nivell internacional en els diferents àmbits de la filosofia analítica, començant per una tesi doctoral.
El conjunt de màster i doctorat constitueix una formació completa per als professors/investigadors universitaris, i aspira a fer-ho d'una manera similar a com ho fan les graduate schools dels Estats Units i el Regne Unit, en les quals els estudiants formen part d'un grup d'investigadors integrat per companys i també per investigadors veterans amb una experiència molt àmplia. Es col·labora en grups de lectura, discussions, grups de treball, etc., però també reben la supervisió individual de personal acadèmic experimentat per a la seva recerca doctoral.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Girona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Castellà: 5-10%, Anglès: 90-95%
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Estudiants amb la motivació i l'interès necessaris per adquirir les competències i habilitats que proporciona l'estudi de la filosofia analítica contemporània, amb capacitat pel raonament abstracte, imaginació per explorar possibilitats fora d'allò establert, honestedat intel·lectual per defugir el refugi en l'obscuritat i reconèixer la feblesa de les pròpies posicions davant la crítica. A més, es requereix que dominin l'anglès, llengua única del màster.
Hi tenen accés graduats en Filosofia que hagin adquirit aquestes capacitats i interessos, però també graduats en altres disciplines com ara Humanitats, Periodisme, Lingüística, Filologia, Psicologia, Matemàtiques, Física o Biologia, entre d'altres, que vulguin completar la seva formació d'aquesta manera (adquirint prèviament, en aquest cas, els complements formatius necessaris).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Estar en possessió d'una llicenciatura o grau en Filosofia 'o títol equivalent' o en Humanitats, Psicologia, Lingüística, Filologia, Traducció i Interpretació, Periodisme, Matemàtiques, Física, Biologia o títols equivalents.
 • Comprometre's a dur a terme una recerca a un nivell significatiu. Aquest compromís ha de constar en un escrit en què s'indiquin els interessos propis i la seva relació amb els continguts del programa.
 • Lliurar dues cartes de referència, en el cas d'estudiants provinents d'universitats alienes al programa.
 • Lliurar una mostra de treball propi (d'entre 2.000 i 4.000 paraules).
 • Tenir un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència; al 7.00 de l'IELTS; o al 600 (paper-based), 250 (computer-based) o 100 (Internet-based) del TOEFL.


Complements formatius:
Els estudiants sense la formació prèvia necessària en els pressupòsits fonamentals de la filosofia analítica han de cursar fins a 30 crèdits de complements formatius dels cursos del grau de Filosofia de la UB. L'objectiu és que es familiaritzin amb els elements fonamentals de la lògica; amb la filosofia del llenguatge i de la ment, i amb l'epistemologia i l'ontologia analítiques contemporànies. Dos d'aquests cursos corresponen a assignatures optatives de quart curs que varien cada any.
En el cas excepcional que s'accepti un estudiant la titulació del qual sigui de 180 crèdits, se li pot requerir que cursi 60 crèdits de formació, a fi que completi els 300 crèdits necessaris per accedir al doctorat.

Competències

Competències generals:
 • Coneixements que aportin una base que permeti ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Capacitat d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat de comunicar de manera clara i sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, els coneixements, les conclusions i les raons que les argumenten.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Capacitat d'abstreure, analitzar i construir arguments vàlids i identificar fal·làcies lògiques.
 • Capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en un àmbit de coneixement concret.
 • Capacitat d'alternar entre la generalitat i la discussió detallada i de proporcionar exemples imaginaris o reals capaços de sustentar o rebatre una posició.
 • Capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Capacitat d'identificar errors metodològics, recursos retòrics, supòsits convencionals acrítics, vaguetat i superficialitat.

Competències específiques:
 • Coneixement dels conceptes i els mètodes propis de la filosofia analítica contemporània i capacitat d'emprar-los en la formulació i la defensa de propostes filosòfiques.
 • Identificació de les teories i els arguments centrals de la filosofia teòrica contemporània.
 • Identificació de les teories i els arguments centrals de la filosofia pràctica i dels valors contemporanis.
 • Valoració dels escrits dels principals filòsofs analítics contemporanis.
 • Identificació de les idees en la frontera del debat i la recerca filosòfica contemporània.
 • Interpretació i avaluació de textos provinents de diferents èpoques i tradicions.
 • Ús de la terminologia filosòfica contemporània.

Calendari de preinscripció

Del 6 d'abril al 3 de setembre de 2021.

Els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: Per tal de poder fer dins dels terminis l'estudi d'equivalència de la titulació d'accés, és necessari que els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Eduicació Sueperior realitzin la preinscripció abans del 5 de juliol i presentin la sol·licitud d'estudi d'equivalència juntament amb la documentació requerida abans del 30 de juliol. Les preinscripcions amb data posterior no tenen garantit que es pugui fer l'estudi de la documentació a temps per a la matrícula.Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Per correu electrònic a l'adreça aphil.master@gmail.com. Cal tenir en compte que la tramesa de documents només es refereix a la preinscripció. Els estudiants que hagin estat admesos han de presentar, en el moment de la matrícula, la documentació original per formalitzar la inscripció.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda excedeixi l'oferta de places, la Comissió de Selecció avalua l'adequació dels candidats als objectius del màster valorant els requisits específics d'admissió en la proporció següent:
 • Titulació d'accés (10 %)
 • Compromís de dur a terme una recerca a un nivell significatiu (10 %)
 • Cartes de referència (30 %)
 • Mostra d'un treball propi (40 %)
 • Nivell d'anglès (10 %)

En el cas que sigui necessari, es fa una entrevista personal.

Resolució

Una comissió formada per representants de les quatre universitats participants selecciona els estudiants admesos al programa. Si cal, es duu a terme una entrevista personal.

Matrícula

Pendent

Procés de matriculació tancat