Universitat de Barcelona

Màster de Física Nuclear

Objectius

Els objectius fonamentals són:

 • Proporcionar una formació avançada, de caràcter especialitzat i alhora multidisciplinar en Física Nuclear, orientada a la especialització investigadora i acadèmica. Aquesta formació inclou els aspectes teòrics, experimentals i aplicats de la Física Nuclear.

  Aquesta formació adequada pot definir-se com aquella que permet als alumnes respondre a cinc preguntes:

  • A Com són els nuclis atòmics?
  • B Com interaccionen els nuclis atòmics?
  • C Per a què serveixen els nuclis atòmics?
  • D Com es mesuren les propietats dels nuclis atòmics?
  • E Què hi ha més allà dels nuclis atòmics?


 • Promoure el coneixement i l' intercanvi científic entre els estudiants de doctorat de física nuclear de tot el país.

 • Donar accés a la etapa de recerca de programes de doctorat en Física Nuclear.

 • Promoure la col.laboració entre els grups de recerca de Física Nuclear espanyols, tant en els aspectes docents relacionats amb el Màster com en altres facetes docents, acadèmiques o de recerca.

 • Optimitzar els recursos humans i materials de tota Espanya peraconseguir un Màster de física nuclear amb el màxim nivell.

 • Facilitar la incorporació a llocs de treball altament qualificats en els àmbits acadèmics i extern al mateix, en l' administració o en empreses de les tecnologies de la informació i comunicació, de les finances i de la radiomedicina.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Sevilla
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Salamanca
 • Universitat Granada
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Complutense de Madrid


Orientació:
 Recerca
Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Castellà i anglès
Places:
 20
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

L'article 16 del Reial Decret 1393/2007 estableix que per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà disposar d'un títol universitari oficial espanyol o d'altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu en Educació Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Tanmateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que els mateixos puguin acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat , ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. El sistema d'admissió de l'alumnat es realitzarà d'acord amb els criteris i procediments establerts a cada Universitat seguint, en qualsevol cas, els principis d'objectivitat, imparcialitat, mèrit i capacitat.

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, de cara a l'admissió i selecció d'estudiants, per aquest ordre l'expedient acadèmic i el currículum vitae del sol·licitant i podrà requerir en últim cas una entrevista personal amb el sol·licitant. La mateixa comissió determinarà els crèdits complementaris de formació que haurà de realitzar l'estudiant seleccionat per a cursar el Màster amb aprofitament.

Competències

 • Capacitat per a l' estudi i la recerca en temes oberts en la frontera del coneixement en els camps de la Física Nuclear, tant teòrica com experimental, i les seves aplicacions tecnològiques i mèdiques.
 • Posseir una visió global del coneixement actual dels processos de generació de matèria i energia en l' Univers, de l' exploració de l'Univers usant partícules i radiació d' alta energia, de la descripció de l' estructura dels nuclis atòmics y de les seves interaccions i de la connexió d'aquests amb estructures mes fonamentals.
 • Capacitat per a l'ús de les principals eines i mètodes de computació i programació utilitzades en l' actualitat en els experiments de Física Nuclear, i per al maneig de les tècniques experimentals que són d' ús generalitzat tant en física mediambiental com en medicina, en l' àmbit diagnòstic i terapèutic
  de les radiacions ionitzants.
 • Capacitat per a desenvolupar el treball de recerca científica en el marc o formant part de grans col.laboracions internacionals en el que es combinen labors tant teòriques com experimentals i tecnològiques.

Perfil de competències transversals

 • Saber aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes nous en contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la Física Nuclear.
 • Ser capaços d' integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d' una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l' aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) en el camp de la Física Nuclear i aplicacions a públics especialitzats i no especialitzats d' una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant en el camp de la Física Nuclear d'una manera que haurà de ser en gran mida autodirigida o autònoma.
 • Fomentar l' esperit emprenedor.
 • Fomentar i garantir el respecte als Drets Humans i als principis d'accessibilitat universal, igualtat, no discriminació i els valors democràtics i de la cultura de la pau.
 • Conèixer la influència dels processos nuclears sobre l' entorn mediambiental i conèixer les consideracions ètiques derivades.

Calendari de preinscripció

Fins el 20 de setembre de 2016

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula

Del 28 de setembre al 2 d'octubre.

Procés de matriculació tancat