Universitat de Barcelona

Màster de Física dels Sistemes Complexos i Biofísica

Presentació

El mètode reduccionista d'abordar un problema complex a partir d'aïllar els seus components ha perdut força i ha donat lloc a un enfocament més holístic en el qual es combinen diferents disciplines: les interaccions entre els components d'un sistema complex (un organisme, una ciutat o Internet) requereixen d'un tractament nou amb noves eines. Així, si considerem el cas del cervell, veiem com no és només una col·lecció de neurones interaccionant, sinó una xarxa neuronal que genera una multitud de fenòmens emergents (memòria, pensament, entre d'altres) a la frontera de la física, la biologia i la biofísica.
L'estudiant adquireix una formació teòrica i pràctica àmplia que permet abordar un conjunt d'aplicacions noves i interdisciplinàries. Alhora, l'estudiant interessat en els aspectes més formals de la ciència pot trobar també l'entorn propici per indagar en la fonamentació d'aquestes teories. L'adquisició d'eines i coneixements és una via d'accés a la recerca capdavantera en sistemes complexos, ja sigui fent un doctorat o dins de l'àmbit professional, en administracions públiques o empreses tecnològiques amb necessitats de modelització i tractament de grans quantitats de dades provinents de la física, l'economia o la biologia.

Objectius

Adquirir les eines analítiques i computacionals i coneixements teòrics necessaris per entendre i modelitzar les propietats emergents, el comportament col·lectiu i els aspectes físics dels sistemes complexos i biològics, a partir de la comprensió del comportament individual de les parts que els formen, i de les interaccions complexes entre elles.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Física

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 23 de juny de 2021.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Matrícula

Procés de matriculació tancat