Universitat de Barcelona

Màster d'Humanitats Digitals

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Presentació

Les humanitats i ciències socials s'adapten als temps actuals i amplien les seves capacitats de recerca i de difusió gràcies a les eines digitals: això són les humanitats digitals. Aquest màster ofereix els coneixements de les tècniques digitals més avançades. Formem professionals avançats que ajuden a la recerca humanística i a tota la societat a entendre i usar millor tot el nostre patrimoni cultural.
Les humanitats digitals són una nova disciplina en què convergeixen els estudis humanístics i socials amb les noves eines informàtiques. S'hi poden detectar tres grans eixos d'actuació. En primer lloc, l'adquisició de competències i habilitats tècniques que permetin el tractament, preservació, difusió i ús de coneixements humanístics en el mitjà digital. En segon lloc, la reflexió sobre el rol del mitjà digital en la producció d'objectes i coneixements digitals. I en tercer lloc, l'anàlisi crítica de l'impacte de les tecnologies en la societat, en el concepte d'autoria i en l'agenda política, així com l'aportació del saber humanístic a la societat digital.
El màster vol formar professionals especialitzats en el disseny d'aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals i en la gestió del patrimoni digital. Per això caldrà que siguin experts en l'ús de diferents tècniques i tipus de representació de les dades digitals, en tecnologies digitals per al tractament de dades de diferents tipus i en la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixement i objectes digitals.
Les àrees de treball d'aquests professionals són museus, exposicions temporals, biblioteques, arxius, el sector editorial, empreses de gestió cultural i el suport dins de projectes de recerca en humanitats i ciències socials.

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre l'aplicació de les TIC en la investigació i la divulgació de les humanitats amb una visió crítica
 • Conèixer les metodologies per al disseny de projectes en humanitats digitals.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per dissenyar, crear i desenvolupar aplicacions digitals en entorns culturals (com ara museus).
 • Saber usar les solucions informàtiques necessàries per al desenvolupament i parametrització d'aquests productes i serveis.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català i castellà
Preu Orientatiu:
 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
Centre de gestió:
  Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Perfil d'accés

El títol es dirigeix de manera prioritària a titulats universitaris de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials que vulguin completar la seva formació amb competències que els permetin dissenyar, desenvolupar, implementar i aplicar solucions tecnològiques a productes, serveis i investigacions avançades en el camp de les humanitats. Per això s'identifiquen dos grups de possibles estudiants:
- Titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Geografia, Història, Filosofia i Filologia que vulguin continuar la seva formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil d'humanitats digitals.
- Titulats en l'àrea de Comunicació (Comunicació Audiovisual, Comunicació i Indústries Culturals, Periodisme, o Publicitat i Relacions Públiques) que vulguin aplicar en l'àmbit de les humanitats digitals els seus coneixements de comunicació corporativa o de creació de productes audiovisuals.

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són els graus (o diplomatures o llicenciatures prèvies) següents:
 • Arqueologia
 • Comunicació Audiovisual
 • Comunicació i Indústries Culturals
 • Estudis Anglesos
 • Estudis Literaris
 • Estudis Àrabs i Hebreus
 • Estudis Francesos
 • Filologia Catalana
 • Filologia Clàssica
 • Filologia Hispànica
 • Filosofia
 • Geografia
 • Gestió d'Informació i Documents Digitals
 • Història
 • Història de l'Art
 • Humanitats
 • Informació i Documentació
 • Lingüística
 • Llengües i Literatures Modernes
 • Llengües Romàniques i les seves Literatures
 • Musicologia
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Atès que els alumnes d'aquest màster poden procedir de diferents disciplines, s'han identificat uns coneixements mínims com a imprescindibles per iniciar aquest màster i assegurar-ne l'aprofitament. Es tracta de coneixements sobre tècniques estadístiques aplicades a les disciplines d'humanitats, i sobre marcatge de continguts amb XML i la seva explotació posterior. Els alumnes han d'acreditar prèviament a l'ingrés que tenen aquests coneixements mínims o bé han de cursar els complements de formació previstos.
Tot i que el caràcter del màster és principalment professionalitzador i pretén facilitar l'accés qualificat al mercat laboral de desenvolupament i aplicació de serveis i productes avançats en el camp de les humanitats, també suposa una via d'iniciació a la investigació, de manera que constitueix una fase de formació prèvia per a aquelles persones interessades a continuar la formació amb un doctorat centrat en l'àmbit de les humanitats. En qualsevol cas, l'acceptació dels titulats d'aquest màster en programes de doctorat depèn de les condicions d'admissió establertes als programes respectius.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Competències

Competències generals
 • Habilitat per treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • Capacitat per adaptar el disseny de processos, procediments i tasques de l'àmbit professional als entorns digitals actuals.
 • Capacitat per identificar les noves tècniques digitals, estar-ne al dia i aplicar-les a la pràctica professional.


Competències específiques
 • Capacitar per avaluar críticament i promoure la participació de les humanitats en la societat digitalitzada.
 • Capacitar per identificar i aplicar correctament la normativa vigent relativa a l'autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.
 • Capacitat per analitzar i formalitzar la informació amb eines digitals.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies digitals al tractament i la preservació de dades de diferent tipologia.
 • Capacitat per explotar corpus textuals d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per realitzar productes digitals que permetin una millor difusió de coneixements humanístics.
 • Capacitat per gestionar patrimoni digital d'interès per a les humanitats.
 • Capacitat per dominar diferents tècniques i tipus de representació de dades digitals i del resultat de la seva anàlisi.
 • Capacitat per desenvolupar aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i realitzar un treball original en l'àmbit específic del màster, presentar-lo i defensar-lo davant d'un públic expert.

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Calendari de preinscripció


 • Primer període: del 18 de març al 2 de maig de 2019.
 • Segon període: del 4 de maig al 8 de juliol de 2019.
 • Tercer període(si queden places disponibles): del 10 de juliol al 16 de setembre de 2019.


Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Criteris de selecció

Es durà a terme un procés de selecció de candidats amb els criteris següents:
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera a partir dels aspectes principals següents:
  1. Experiència professional en la creació de productes o serveis avançats d'humanitats digitals, o bé formació relacionada rebuda (15 %).
  2. Experiència professional en la gestió de llocs web, de xarxes socials, o bé formació relacionada rebuda (5 %).
  3. Experiència professional en àmbits d'investigació d'humanitats (10 %).
  4. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics o en programació, o bé formació relacionada rebuda (10 %).

Matrícula

Procés de matriculació tancat