Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Presentació

La Universitat de Barcelona ha creat el nou màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica. Aquest màster s'ha implementat en coordinació amb l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT-Health), sota el marc de la Unió Europea, dins del programa de Recerca i Innovació (Horitzó 2020). El màster forma part del programa Master Technological Innovation in Health (MTiH) de l'EIT-Health.
La finalitat principal d'aquest màster és crear una nova generació de tecnòlegs amb l'habilitat de transformar innovacions biomèdiques en solucions de negoci factibles. El màster proporciona un coneixement profund de les tecnologies utilitzades en el camp de la salut i la capacitat d'entendre'n els aspectes clínics, socials i econòmics, així com una àmplia comprensió de la innovació i l'esperit empresarial en el sector de la tecnologia mèdica. Amb aquest màster es vol estimular la innovació tecnològica en l'àmbit de la salut i millorar la mentalitat d'iniciativa empresarial.

El màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica està dissenyat per a dos perfils d'estudiants, que abasten els esquemes dels programes d'estudi de l'espai europeu d'educació superior: estudiants amb un grau d'Enginyeria Biomèdica i estudiants amb altres graus, preferentment de l'àmbit tècnic o científic.

El màster l'imparteixen de manera conjunta, íntegrament en anglès, les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, d'Economia i Empresa i de Física.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és crear una nova generació de tecnòlegs que combinin un coneixement profund de les tecnologies utilitzades en el camp de la salut amb la capacitat d'entendre'n les implicacions clíniques, socials i econòmiques, i la innovació i l'esperit empresarials.
Els titulats tindran la capacitat de transformar problemes de salut en reptes d'investigació i de generar idees i estratègies innovadores amb visió emprenedora.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 90
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster està dissenyat per a dos perfils d'estudiants diferents, que abasten els esquemes dels programes d'estudi de l'espai europeu d'educació superior amb els itineraris següents:
 • Graduats en Enginyeria Biomèdica (90 crèdits en tres semestres de 30 crèdits cadascun): un de centrat en la formació en economia i empresa, un de centrat en tecnologies avançades per a la salut, i un altre per desenvolupar el projecte final de màster (en hospitals, empreses, escoles de negocis i centres de recerca).
 • Estudiants amb altres graus, preferentment tècnics o científics (120 crèdits en quatre semestres de 30 crèdits cadascun): un semestre d'anivellament en els fonaments de l'enginyeria biomèdica adaptat a la situació individual de cada alumne seguit dels tres semestres descrits a l'apartat a.


Per assegurar un bon seguiment del màster, els estudiants han de tenir un nivell adequat de física, química i matemàtiques, i un bon domini de l'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica està dissenyat per a dos perfils d'estudiants diferents: graduats en Enginyeria Biomèdica i graduats en altres especialitats, preferentment dels àmbits tècnic i científic.
Aquests darrers han de cursar un primer semestre d'anivellament en els fonaments de l'enginyeria biomèdica. S'estableixen complements de formació en funció dels perfils d'entrada, amb un màxim de 30 crèdits. Aquests complements formatius es cursen en assignatures d'altres estudis impartits per la Universitat de Barcelona, segons les temàtiques: Biologia Molecular i Cel·lular, Fisiologia, Instrumentació i Senyals Biomèdiques, Biomaterials, etc.
Un altre requisit per cursar el màster és el nivell B2 de llengua anglesa.

Competències

La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant de la titulació del màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica obre una àmplia gamma de possibilitats en diferents àmbits. Les activitats relacionades amb la innovació i la concepció, disseny, fabricació, avaluació, certificació i comercialització de productes i serveis sociosanitaris són, entre d'altres, competències professionals associades a aquesta titulació.
El màster integra formació tecnicocientífica, practicotecnològica, econòmica i de negoci (innovació i emprenedoria), amb un ampli coneixement de la biomedicina i els problemes de salut. Els principals àmbits professionals en què se situa el desenvolupament d'aquestes competències són els àmbits industrial, sanitari i d'R+D+I.

Competències principals:
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees.
 • Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l'entorn proper, en l'àmbit nacional i internacional, en relació amb l'enginyeria biomèdica i la seva tecnologia i aplicació.
 • Habilitats relacionades amb mètodes de recerca, innovació i gestió.
 • Capacitat d'innovació, creativitat i emprenedoria.
 • Capacitat per participar en projectes d'innovació i emprenedoria.
 • Capacitat per conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat per comparar, analitzar i utilitzar avenços tecnològics de l'enginyeria biomèdica per resoldre necessitats clíniques i millorar la gestió de la salut en tots els àmbits de prevenció, seguiment i intervenció.
 • Capacitat per identificar i aportar solucions a les necessitats actuals i futures en l'organització de serveis d'enginyeria clínica en els centres sanitaris.
 • Capacitat per avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l'enginyeria biomèdica.
 • Capacitat per identificar els principals problemes del sector sanitari i el seu abordatge amb eines econòmiques i estadístiques.
 • Capacitat per entendre i analitzar els diferents tipus d'innovació en les organitzacions i la relació entre innovació i competitivitat en empreses relacionades amb el desenvolupament de tecnologies mèdiques.
 • Capacitat per valorar les raons de la intervenció governamental en el mercat de l'atenció de la salut i en el de productes i serveis mèdics i les eines que utilitza per avaluar, millorar o dissenyar polítiques de salut.

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 23 de juny de 2021.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del màster duu a terme el procés de selecció dels estudiants preinscrits atenent als criteris següents, per ordre de prioritat:

 • Els criteris d'acceptació es basen en el perfil d'entrada de l'estudiant.
  La comissió de coordinació valora cada sol·licitud d'acord amb:
  a) Titulació i expedient acadèmic (80 %)
  b) Experiència professional (20 %). Es posa atenció especial a l'experiència acreditada obtinguda a centres de recerca, centres hospitalaris o la indústria i que estigui relacionada amb l'àrea de l'enginyeria biomèdica.

 • En funció del perfil d'accés, s'estableixen els nivells necessaris per a l'anivellament i homogeneïtzació dels coneixements, amb una càrrega màxima de 30 crèdits.

Resolució

Totes les resolucions es notifiquen per correu electrònic i per carta. S'hi especifica tota la documentació necessària per a la matrícula i el procés per efectuar-la, amb atenció especial als estudiants estrangers.

Matrícula

Del 28 de setembre al 2 d'octubre.

Procés de matriculació tancat