Universitat de Barcelona

Màster en Innovació en la Gestió Turística

Presentació

Amb el màster aprendràs a dissenyar productes i projectes turístics disruptius, únics, amb un impacte positiu en la societat i l'entorn.

Al CETT-UB som conscients de la necessitat d'aplicar models d'innovació centrats en la capacitat de les destinacions turístiques. És necessari dissenyar productes competitius i de qualitat, a través del seu enfocament estratègic, els seus models organitzatius i operatius.

El sector necessita perfils disruptius per innovar, liderar i gestionar les les destinacions turístiques atesos els reptes que afronta el sector actualment.

El màster disposa de tres itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions:

 

Com a alumne del CETT gaudiràs de tots els avantatges que el centre posa a la teva disposició així com les de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per a consultar documents, reportatges, informes i articles científics, entre altres. I a més podràs tindràs gratuït a tota la llibreria digital de recursos de l'Organització Mundial del Turisme.
El programa de màster defineix les capacitats per a la creació i gestió de destinacions turístiques mitjançant la innovació i la posada en valor del Patrimoni. El programa constitueix, a més a més, una oportunitat única per accedir a un nou mercat laboral en el desenvolupament de noves destinacions turístiques.

Objectius

 • Comprendre tots els processos que formen part de l'R+D+I en turisme, i integrar tots els aspectes vinculats a la investigació i el disseny de productes i serveis turístics innovadors.
 • Aprofundir en els coneixements professionals imprescindibles que et permetin innovar, per garantir l'èxit i la transformació d'institucions, organitzacions i destinacions turístiques.
 • Aportar els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic.
 • Aprendre a formular estratègies necessàries per garantir la competitivitat i sostenibilitat del turisme prenent com a base processos innovadors.
 • Potenciar les teves competències de lideratge i contribuir a l'aplicació de models innovadors de gestió més eficaços en les organitzacions i destinacions del sector turístic.
 • Fomentar la cultura de la innovació i la iniciativa emprenedora en el sector turístic.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Places:
 60
Centre de gestió:
  Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

 1. Tècnics i professionals que exerceixin càrrecs de gestió
 2. Empresaris i propietaris de negocis turístics
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

 

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Tenir ganes d'entrar en un sector dinàmic, on es valoren la capacitat d'adaptació, la flexibilitat, l'empatia i la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.
 • Tenir un alt sentit ètic.
 • Ser crític i amb capacitat reflexiva.
 • Tenir habilitats organitzatives i analítiques.

Requisits generals

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, para acceder a los másteres universitarios oficiales, se ha de estar en posesión de uno de los títulos siguientes.

 • Título universitario oficial español.
 • Título expeditado por una institución de educación superior para una institución de educación superior del EEES que faculte, en el país de expedición, el acceso a los programas de máster oficial.
 • Título ajeno al EEES. En este caso, es necesaria o la homologación de un título universitario oficial español o bien la comprobación previa (sin homologación) de la Universitat de Barcelona conforme los estudios corresponden a una formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles que faculten, en el país que expedite el título, para acceder a estudios de máster oficial. La admisión a un máster oficial no implica en ningún caso la homologación del título previo ni el reconocimiento a otros efectos que el de cursar una enseñanza de máster.

Requisits específics

• Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques
No es requereixen complements.

• Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS.


Assignatures definides com complements de formació del màster: Turisme Global 9 ECTS.

Competències

 • Capacitat de gestió aplicada al desenvolupament i la valorització de nous productes basats en el territori, els recursos culturals i naturals, i la gastronomia.
 • Capacitat de desenvolupar estratègies i accions de comercialització i comunicació de projectes turístics.
 • Capacitat de transformar idees i coneixements en valor per al client, per generar resultats sostenibles per a les organitzacions turístiques i per a la societat.
 • Capacitat de comprendre els principis del turisme i la importància del seu impacte sociocultural i mediambiental.
 • Capacitat de comprendre la destinació turística com un sistema integral on interaccionen multitud de variables i factors.
 • Capacitat de desenvolupar i aplicar mètodes i instruments innovadors de planificació territorial i de gestió de les destinacions turístiques.
 • Capacitat de dissenyar el procés de planificació estratègica de la destinació turística.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar el potencial turístic dels recursos culturals i gastronòmics d'un territori, per al disseny de productes, serveis i projectes innovadors.
 • Capacitat d'identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa, interpretant i avaluant els resultats obtinguts amb esperit crític.
 • Capacitat de dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió d'informació, idees i opinions.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

 • De l'1 de gener de 2019 al 15 d'octubre de 2019.


Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió.
 2. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

 • Expressió i comprensió oral (60%)
 • Expressió i comprensió escrita (40%)

 

Acceptació de l'alumne sol·licitant

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Matrícula

L'alumne, amb la informació anterior, procedeix a tramitar la matrícula corresponent amb l'assessorament directe de Secretaria de Màsters.

Procés de matriculació tancat