Universitat de Barcelona

Màster de Lògica Pura i Aplicada

Presentació

El professorat del màster forma, en conjunt, l'agrupació d'especialistes en lògica més gran d'Espanya, un grup també significatiu a escala europea. Els professors que hi participen són tots investigadors en actiu i especialistes reconeguts internacionalment en els seus camps de recerca, que inclouen la complexitat computacional, els fonaments lògics de la intel.ligència artificial, la història de la lògica, la lògica algebraica, les lògiques no clàssiques, la teoria de conjunts, la teoria de la demostració i la teoria de models.
El màster l'ofereixen conjuntament la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La UB n'és la coordinadora. Els departaments que participen en el màster són:
 • Departament de Ciències de la Computació(UPC)
 • Departament de Filosofia (UB)
 • Departament de Matemàtiques (UPC)
 • Departament de Matemàtiques i Informàtica (UB)

Aquest departaments estan relacionats amb la Facultat de Filosofia i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, i amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística i la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Objectius

La finalitat del màster de Lògica Pura i Aplicada és oferir una formació avançada en lògica, des dels vessants tant purs com aplicats. D'aquesta manera, en acabar els estudis el graduat pot començar a investigar en l'àmbit de la lògica, en particular en les àrees de recerca a què es dediquen els departaments implicats en la docència del màster.

La formació del màster permet, a més de les sortides associades a la recerca, altres sortides professionals molt variades, similars a les dels graduats en matemàtiques o informàtica, atesa la formació rigorosa que reben tant d'anàlisi com de resolució de problemes.

El màster de Lògica Pura i Aplicada és l'únic d'aquesta temàtica de les universitats catalanes i l'únic dedicat exclusivament a la formació general en lògica de totes les universitats espanyoles i del sud d'Europa.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya


Crèdits ECTS:
 90
Idioma de docència:
 Anglès
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Els estudiants admesos al màster, independentment de la titulació que tinguin, han de tenir:
 • Interès per arribar a fer recerca en lògica.
 • Una ment analítica abstracta, i dots i gust pel raonament rigorós i abstracte. Una mostra d'això pot ser haver cursat satisfactòriament assignatures de matemàtica o de lògica formal en el grau o postgrau.
 • Un interès genuí per la majoria de matèries del màster.
 • Coneixements d'anglès, tant parlat com escrit, per seguir les classes, entregar les solucions dels exercicis de les assignatures i redactar el treball de fi de màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials d'accés al màster són Matemàtiques, Informàtica, Filosofia i Física, a més d'altres titulacions afins.

En principi, els titulats en qualsevol de les titulacions oficials d'accés al màster poden participar en el procés de selecció. També s'accepten en aquest procés els candidats que, tot i no tenir cap de les titulacions oficials d'accés, demostrin que s'adeqüen al perfil recomanat i que, a judici de la Comissió de Coordinació del Màster, tinguin coneixements suficients de lògica.

Els estudiants que provinguin del grau de Filosofia poden haver de cursar, a criteri de la Comissió de Coordinació del Màster, les assignatures Llenguatge i Raonament Matemàtic, Aritmètica i Àlgebra Lineal, del grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, com a complement formatiu.

El nivell d'anglès necessari per cursar el màster correspon al B1 de coneixement de terceres llengües del Marc europeu comú de referència del Consell d'Europa. Cal tenir en compte que els estudiants han de ser capaços d'entendre les classes que s'imparteixen en anglès i d'entregar en aquesta llengua els exercicis i treballs que es demanin.

Competències

Competències bàsiques i generals
 • Ser original en contextos de recerca i aplicar els coneixements i les habilitats adquirits a situacions multidisciplinàries noves relacionades amb les àrees d'estudi del màster.
 • Presentar de manera clara, concisa i coherent les solucions dels exercicis i problemes.
 • Argumentar de manera correcta i justificar les afirmacions amb proves, d'acord amb els criteris estàndard de la recerca actual.
 • Elaborar un projecte de treball de màster.
 • Preparar adequadament i eficientment el treball per donar resposta als problemes proposats en les diferents assignatures del màster.
 • Planificar adequadament, en relació amb el temps i l'espai disponibles, l'exposició pública d'un tema relacionat amb la recerca.
 • Utilitzar de manera eficient les tecnologies informàtiques i audiovisuals actuals 'com ara el paquet Beamer de LaTeX' per exposar un tema de recerca en l'àmbit de les matemàtiques.Competències específiques
 • Realitzar el tipus de demostracions habituals en lògica i exposar-les de manera comprensible i elegant.
 • Demostrar el domini dels conceptes fonamentals de la lògica matemàtica.
 • Resoldre els tipus de problemes que tracten les matèries del màster.
 • Aplicar els conceptes de la lògica contemporània a l'estudi de la història de la lògica.
 • Entendre els conceptes tècnics necessaris per estudiar els arguments que s'empren en filosofia de la matemàtica i de la lògica.
 • Dissenyar algorismes del tipus que tracta el màster.
 • Comprendre els articles de la bibliografia científica rellevant.
 • Fer preguntes pertinents per orientar la recerca en lògica.
 • Desenvolupar una recerca original en alguna de les matèries que es tracten al màster.
 • Dominar les eines matemàtiques que s'apliquen a les branques especialitzades de la lògica matemàtica.
 • Mostrar coneixement d'un nombre ampli de lògiques no clàssiques.
 • Interconnectar eines semàntiques, sintàctiques i algebraiques per estudiar tot tipus de lògiques.
 • Relacionar els temes de lògica que s'estudien entre si i amb les implicacions filosòfiques corresponents.
 • Exposar de manera comprensible algunes de les tendències actuals de la recerca en lògica matemàtica.

Calendari de preinscripció

Del 30 de gener a l'11 de setembre de 2020.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La selecció de candidats és a càrrec de la Comissió de Coordinació del Màster, que prioritza les sol.licituds d'acord amb els criteris següents:
 • 1. Qualificacions obtingudes als cursos de grau i postgrau.
 • 2. Formació prèvia en lògica, que com a mínim ha d'incloure un bon coneixement de la lògica de primer ordre.
 • 3. Informació aportada o pels professors o investigadors que el candidat indiqui o les cartes de referència lliurades.
 • 4. Motivació del candidat.


La Comissió de Coordinació del Màster atorga puntuacions a cada un dels apartats de la manera següent: un màxim de setanta punts entre els apartats 1 i 2; un màxim de vint punts a l'apartat 3, i un màxim de deu punts a l'apartat 4. El coneixement d'anglès és un requisit indispensable.

Resolució

El resultat de la selecció es comunica als candidat per correu electrònic i els estudiants admesos reben, a més, una carta formal d'admissió.

Matrícula

Pendent

Procés de matriculació tancat