Universitat de Barcelona

Màster en Matemàtica Avançada

Presentació

El màster en Matemàtica Avançada s'adreça als llicenciats i graduats en Matemàtiques o disciplines afins que vulguin adquirir una formació avançada en matemàtiques.
El màster permet a l'alumnat completar la formació acadèmica bàsica adquirida en els estudis de grau, i els capacita per iniciar-se en el món de la recerca o bé en l'exercici professional d'acord amb la demanda social, en un ampli ventall de sectors emergents que requereixen una alta capacitació matemàtica.

Objectius

L'objectiu principal del màster de Matemàtica Avançada és oferir una formació especialitzada i de qualitat en les diferents àrees de coneixement de la matemàtica, i les aplicacions que té. El màster es planteja també proporcionar a l'alumnat les eines necessàries per desenvolupar tasques científiques o professionals d'alt nivell, com ara l'aplicació i el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat per treballar en entorns multidisciplinaris o la capacitat per transmetre coneixements matemàtics avançats, entre d'altres.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 anglès
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El perfil dels candidats d'aquest màster és el de graduats en Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès a desenvolupar una carrera com a investigador (a la universitat o a centres de recerca), o a incorporar-se al món empresarial o a l'Administració, dos sectors que necessiten especialistes amb un alt nivell de formació en matemàtiques (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.). Pel que fa al pla d'estudis del màster, no es considera necessari distingir entre aquestes possibles sortides professionals, ja que actualment les fronteres entre els dos itineraris comencen a ser difuses, i ho seran encara més en el futur.

Atès que el màster s'imparteix en anglès, els candidats han de tenir coneixements suficients d'aquesta llengua per seguir els cursos.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Podran ser admesos al màster tots els sol·licitants que tinguin el títol de grau de Matemàtiques o un títol oficial equivalent.
Els graduats en Física, enginyeries, Economia o altres disciplines afins, o amb un títol oficial equivalent atorgat per una universitat de l'EEES; els estudiants amb un títol de grau de Matemàtiques o qualsevol de les altres disciplines esmentades, o amb una titulació equivalent, atorgat per una universitat no pertanyent a l'EEES, podran ser admesos amb una autorització prèvia de la Comissió de coordinació del màster. La Comissió valora la capacitat d'aprenentatge dels continguts del màster per part d'aquests estudiants segons els estudis previs i, si ho creu necessari, assigna l'obligatorietat de cursar crèdits d'anivellament (fins a un màxim de trenta) de les assignatures del grau de Matemàtiques impartit a la mateixa Facultat de Matemàtiques.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides planificant el temps i els recursos disponibles.
 • Capacitat d'accedir a les bases de dades bibliogràfiques especialitzades utilitzant les noves tecnologies.
 • Capacitat de recopilar la informació necessària per abordar un problema i sintetitzar-lo.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Competències específiques
 • Capacitat per comprendre els conceptes i les demostracions rigoroses de teoremes fonamentals d'àrees transversals de les matemàtiques i d'alguna de les àrees específiques de les matemàtiques.
 • Capacitat per aplicar els resultats i les tècniques apreses per resoldre problemes complexos d'alguna de les àrees de les matemàtiques, en contextos acadèmics o professionals.
 • Capacitat per escollir i utilitzar eines informàtiques adequades per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i implementar programes informàtics eficients per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 10 de març de 2020.
  Resolució provisional: 13 de març de 2020.
  Resolució definitiva: 31 de març de 2020.
   
 • Segon període (si queden places): de l'1 al 30 d'abril de 2020.
  Resolució provisional:  6 de maig de 2020.
  Resolució definitiva: 28 de maig de 2020.
   
 • Tercer període (si queden places): del 2 al 30 de juny de 2020
  Resolució provisional: 3 de juliol de 2020.
  Resolució definitiva: 22 de juliol de 2020.


Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Matrícula

Procés de matriculació tancat