Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Presentació

El màster universitari de Música com a Art Interdisciplinària, impartit a la Facultat de Geografia i Història, ofereix una atractiva proposta de treball teòric i pràctic sobre facetes de la música que, normalment, el món acadèmic no té en gaire consideració, com ara la vinculació del fet sonor a activitats culturals com ara la creació plàstica, audiovisual o literària o l'activitat concertística clàssica o de músiques populars. També ofereix la possibilitat de fer pràctiques en centres vinculats a la música, i, d'aquesta manera, es completa l'aproximació professional a aquest món.

El màster de Música com a Art Interdisciplinària, que ofereixen conjuntament la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), és únic perquè tracta el fet sonor com a catalitzador de l'activitat cultural, és a dir, la presència activa de la música i dels seus agents (el creador o el públic) en la vida cultural actual. Ofereix cursos sobre teoria (dramatúrgia, antropologia musical, pensament, anàlisi del fet sonor) i sobre l'activitat pràctica (música tecnològica, jazz, músiques populars, música i imatge, neuromúsica) que proporcionen a l'estudiant una visió panoràmica i completa sobre la música com a realitat cultural i creativa viva. A més, l'estudiant té l'oportunitat de participar en la creació d'un espectacle interdisciplinari, assistir a debats sobre temes de caràcter interdisciplinari i fer pràctiques en empreses del sector, que permeten conèixer de prop la situació professional del moment.

Objectius

El màster de Música com a Art Interdisciplinària es dirigeix a un ampli espectre d'estudiants de l'àmbit de les humanitats com historiadors, historiadors de l'art, antropòlegs, filòlegs, filòsofs, graduats en Belles Arts, titulats superiors en conservatoris i escoles superiors de música, estudiants de periodisme, comunicació audiovisual, sociologia de la cultura, pedagogia musical i didàctica de la música, que vulguin completar la formació acadèmica amb una aproximació sistemàtica i rigorosa al món de l'audiovisual, els mitjans de comunicació i la crítica musical.

El màster pretén que els tradicionals estudis d'història de la música, presentats com a principal aproximació al fet musical, deixin pas a aproximacions interdisciplinàries que versin sobre aspectes teòrics com la sociologia, l'antropologia o el pensament, o professionals com la gestió empresarial, la producció, o la crítica, molt importants en el coneixement i l'aplicació professional de la música. El nou acostament, d'acord amb el Decret de Bolonya i l'estructura pròpia de l'EEES, s'obre a les disciplines afins i potencia el caràcter interdisciplinari per ajustar-se millor a la realitat del món actual.

Per tant, el màster ofereix a l'estudiant una visió integral de la música, des del punt de vista de la creació o des del consum i l'empresa, a fi de facilitar la comprensió del fenomen i l'actuació professional en el camp musical. Es treballa sobre una visió transversal i interdisciplinària que situa el coneixement i el debat sobre la música a partir de vessants complementaris com ara la història, la sociologia del fet musical, l'anàlisi antropològica, la filosofia, la didàctica i els problemes de la professió musical desenvolupats en els complexos mons de la música de concert i de la música de participació tecnològica i de masses.

El màster prepara els estudiants per entrar en contacte amb les diverses professions relacionades amb la música, és a dir, la pràctica interpretativa, la gestió de programes, el periodisme escrit i radiotelevisiu, l'ensenyament de la música, etc. A més, facilita el desenvolupament d'estratègies acadèmiques encaminades a la recerca sobre temes musicals.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 castellà, català
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El perfil d'estudiant a qui va dirigit el màster és el de llicenciat o graduat amb coneixements musicals i interessos relatius a l'estudi de la presència de la música en els diferents sectors culturals, i que estigui disposat a aprofundir en aquest valor de la interdisciplinarietat i a obrir-se pas en el sector professional de referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El perfil del màster exigeix un tipus d'estudiant que hagi passat per facultats d'humanitats en les diverses modalitats i que, per tant, estigui familiaritzat amb els procediments i recursos propis d'aquest tipus de disciplines: saber consultar i aprofitar la informació que s'obté de la bibliografia, tenir criteri propi per confrontar les informacions obtingudes amb la pròpia opinió sobre els fets i les circumstàncies, tenir amplitud de criteri per comprendre els processos artístics en què està implicada la música al costat d'altres arts, etc. També cal que s'hagi familiaritzat amb els hàbits de la redacció de textos científics perquè li resulti còmode treballar en l'àmbit teorètic que el màster exigeix. A més, es molt recomanable que l'estudiant disposi de coneixements musicals elaborats a través de l'estudi de la teoria i la pràctica sobre algun instrument a fi de gaudir de més proximitat amb els materials que s'estudien.

Per això, en el procés d'admissió tenen preferència els llicenciats o graduats en qualsevol de les branques de les ciències humanes, preferiblement en Història i Ciències de la Música, Història de l'Art, Periodisme, Sociologia, Comunicació Audiovisual o Pedagogia i Didàctica de la Música; seguits dels titulats en qualsevol de les especialitats musicals de l'Escola Superior de Música de Catalunya i dels altres centres superiors d'ensenyament musical de l'estat, i dels titulats en altres disciplines universitàries, (s'estudia cas per cas).

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Habilitat per desenvolupar de la creativitat artística aplicada.
 • Capacitat d'iniciativa en els processos interdisciplinaris.
 • Capacitat per al desenvolupament del treball en equips de caràcter interdisciplinari.

 

Competències transversals

 • Capacitat d'avaluació dels processos culturals en el procés creatiu i en l'activitat professional.
 • Capacitat per a emprar mètodes actualitzats d'altres disciplines humanístiques com a eines auxiliars.

 

Competències específiques

 • Capacitat per al maneig amb rigor de les diferents metodologies i eines d'anàlisis del fet sonor.
 • Disposició per a aprendre els mecanismes i procediments destinats a la creació d'espectacles multidisciplinaris.
 • Capacitat d'avaluació de les dinàmiques creatives vinculades a la creació musical popular en totes les múltiples manifestacions, particularitats i projecció social.
 • Capacitat de comprensió dels processos de pensament relatius a la creació i difusió de la música, tant del passat com del present.
 • Capacitat per a elaborar informes crítics i emetre judicis valoratius dels productes artístics interdisciplinaris en mitjans de comunicació de masses.
 • Capacitat per al coneixement i avaluació de la vinculació de la música i el món audiovisual, tant des del punt de vista teòric com pràctic.


Llista completa de competències

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

 • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.
Resolució: 30 de juny.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Criteris de selecció

En el moment d'elaborar una llista de preferència d'accés al màster entre els candidats, es valora com a condició inicial tenir un títol de llicenciat o graduat en qualsevol de les branques de les humanitats i ciències socials, preferiblement en Història i Ciències de la Música, Història de l'Art, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Antropologia, Sociologia i en Didàctica de la Música.
En segona instància, també s'admeten llicenciats o graduats en altres disciplines universitàries (després d'estudiar cas per cas). Com a mèrit preferent, es tenen en compte els coneixements musicals obtinguts en qualsevol dels conservatoris i escoles superiors de música.

En cloure cadascuna de les convocatòries de preinscripció, una comissió del màster valorarà les sol·licituds que compleixin els requisits administratius i acadèmics indicats en els documents oficials i farà una primera selecció d'acord amb els mèrits i la disponibilitat de places ofertes, procurant deixar espai per a convocatòries posteriors.

La llista es publica al web del màster. Els que compleixin en part els requisits exigits figuraran en una llista d'espera i se'ls requerirà que solucionen les carències detectades.

Els criteris de selecció són els següents:
 • adequació del currículum (5 punts com a màxim)
 • coneixements musicals (2 punts com a màxim)
 • motivació per al màster (2 punts com a màxim)
 • altres circumstàncies a considerar (1 punt com a màxim)


El coordinador es mantindrà en contacte amb tots els candidats, els acceptats i els de la llista d'espera, per informar-los sobre els processos administratius i acadèmics pendents.

Resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que en determina la posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins ara.

Matrícula

Procés de matriculació tancat