Universitat de Barcelona

MÀSTER DE METODOLOGIA DE LA RECERCA APLICADA A LES CURES INFERMERES

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Presentació

La realització del màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres proporciona els coneixements i habilitats necessaris per dur a terme i avaluar projectes de recerca en metodologia quantitativa i qualitativa en el àmbits assistencial, docent i de gestió en què els infermers desenvolupen l'activitat professional.

El màster té com a objectiu fonamental que els estudiants adquireixin les competències essencials per planificar, organitzar i avaluar treballs científics centrats en l'atenció infermera. El temari del curs inclou continguts introductoris a la metodologia científica, procediments i tècniques per a l'obtenció i anàlisi de dades, i recursos per a la comunicació i difusió dels resultats i conclusions derivats dels estudis. A més, s'ofereix un ampli ventall d'assignatures optatives, com ara línies d'investigació pròpies de l'àmbit infermer, tecnologies de la informació i la comunicació, pràctica infermera basada en l'evidència científica, i desigualtats sociosanitàries, ètica i perspectiva de gènere aplicades a la recerca, entre d'altres. Aquest màster s'adreça a diplomats o graduats en Infermeria que ja s'hagin iniciat en activitats o tasques vinculades a la recerca.

Objectius

Davant la necessitat detectada de fomentar la reflexió i anàlisi continuada en les accions fetes pels professionals infermers, el principal objectiu del Màster és respondre a la demanda de formació postgraduada en temes de recerca aplicada a la pràctica d'infermeria i de manera especial a les cures, sense deixar de banda aspectes com ara la gestió i la docència.

Aquest màster pretén consolidar la recerca entre els professionals infermers i el desenvolupament de competències per a la innovació, la creativitat i l'esperit d'iniciativa quant a la pràctica i a la recerca en cures infermeres. A la vegada es vol que els estudiants identifiquin la recerca com una font de progrés i actualització de la professió. Per tot això, els continguts del màster pretenen facilitar el desenvolupament del pensament crític respecte de les necessitats de la sanitat, les polítiques de salut i les institucions sanitàries, tenint en compte els canvis tant a escala nacional com internacional.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català (40 %), castellà (40 %) i anglès (20 %)
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
Centre de gestió:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Perfil d'accés

Estudiants que tinguin coneixements i habilitats en les cures a les persones durant les diferents etapes del cicle vital i en diversos àmbits assistencials.

Estudiants que mostrin experiències prèvies en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
Estudiants que tinguin coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Diplomatura en Infermeria o grau en Infermeria o titulació equivalent.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Competències

Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, la gestió i la docència i que doni com a resultat un projecte d'investigació de qualitat.

Capacitat per aplicar les teories i els principis que guien la recerca en la pràctica investigadora.

Capacitat per demostrar coneixements de metodologia de la recerca que els permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi de recerca fins a la publicació dels resultats.

Habilitat per aplicar les eines necessàries per elaborar un projecte de recerca que permeti participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals en què es finança la investigació en salut.

Coneixements acadèmics que els permetin fer recerca en aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural de la població receptora de l'atenció de manera respectuosa amb els principis ètics.

Capacitat d'utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per tal de dur a terme estudis de recerca multidisciplinaris.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Calendari de preinscripció

Del 26 al 27 de juliol de 2018 a les 11 h.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

1. Valoració del currículum professional (30 %).
2. Publicació d'articles en revistes nacionals o Internacionals (20 %).
3. Comunicacions científiques en l'àmbit de les cures infermeres (15 %).
4. Experiència professional en l'àmbit de les cures infermeres (15 %).
5. Nota mitjana de la formació bàsica i postbàsica (10 %).
6. Tenir coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita (B1) (10 %).

Resolució

La Comissió de Coordinació del Màster valorarà el compliment del perfil d'accés, els requisits específics i els criteris de selecció.

Matrícula

Procés de matriculació tancat