Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Presentació

La nanociència i la nanotecnologia són disciplines a la frontera del coneixement. Combinen coneixements de les diferents ciències fonamentals i aplicades en temes tractats, com biotecnologia, medicina, química, ciències farmacèutiques, física, enginyeria de materials, ciències o enginyeria electrònica. La nanociència i nanotecnologia són, per tant, àrees de recerca' i desenvolupament interdisciplinaris amb una activitat cada vegada més gran a nivell internacional.

El màster en Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona és un programa de màster en anglès, adreçat a estudiants amb una formació científica.
Aquest màster pretén proporcionar als estudiants les competències professionals en el camp de la nanociència i la nanotecnologia, tant en l'àmbit industrial com en el científic. Els estudiants han de ser capaços de fer front als problemes que impliquen habilitats interdisciplinàries. Al final del màster, els graduats poden ser creatius en un entorn científic o tecnològic nou i participar en equips de recerca amb un caràcter interdisciplinari fort. Les assignatures obligatòries estan dissenyades per garantir aquesta interdisciplinarietat. D'altra banda, el component pràctic de les assignatures optatives és molt útil per al desenvolupament de diferents tipus d'aplicacions per a la societat i, en aquest sentit, l'orientació del màster també pot ser adequada per a una carrera en el sector públic o privat.

La nanociència i la nanotecnologia són camps que s'originen en la interacció entre els diferents àmbits científics com ara la física, la química, la biotecnologia, la medicina i la farmàcia, i la relació amb altres camps de l'enginyeria com 'l'electrònica, la química i l'enginyeria de materials. Això dona un caràcter interdisciplinari important a la nanociència i la nanotecnologia, que constitueixen noves àrees 'de recerca i desenvolupament amb una activitat cada vegada més gran a escala internacional.

L'objectiu principal de la nanociència i la nanotecnologia és el coneixement i el control de l'estructura fonamental de la matèria a escala nanomètrica i l'explotació per al disseny i el desenvolupament de nous productes i sistemes amb incidència potencial en una gamma àmplia de camps amb un impacte socioeconòmic significatiu, com ara:

 • medicina i farmàcia
 • aliments i agricultura industrials
 • indústria aeroespacial
 • informació sociotecnològica
 • energia
 • ciència mediambiental


Aquest màster té com a objectiu formar professionals en aquests camps. Per aquesta raó, inclou conferenciants, professors i investigadors dels grups amb una activitat significativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia de la Universitat de Barcelona, amb una forta interacció amb altres institucions de recerca i empreses dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

Objectius

El màster en Nanociència i Nanotecnologia té com a objectiu proporcionar el coneixement de l'estructura de la matèria per controlar el seu comportament a la nanoescala, i explotar-la per al disseny i el desenvolupament de productes i sistemes nous amb un impacte potencial en una àmplia gamma d'àrees d'e rellevància socioeconòmica especial, com ara:

 • medicina i farmàcia
 • aliments i agricultura industrials
 • indústria aeroespacial
 • informació tecnològica i comunicacions
 • energia i medi ambient


Aquests són camps en què és indispensable una formació interdisciplinària de postgrau, que respon a la demanda creixent de la recerca, com també de professionals amb experiència en nanotecnologia.

Aquest màster té com a objectiu formar professionals competents en aquest camp, tant en els aspectes industrials com en els aspectes científics. Per tant, els estudiants que s'incorporen a aquest màster han de ser prou versàtils per parlar idiomes en disciplines tant diferents com ara la biologia, la física, la química o l'enginyeria, i ser capaços d'actuar com a enllaç entre els professionals que desenvolupen la seva tasca científica en una d'aquestes àrees més específicament.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 anglès
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster està adreçat a estudiants amb un títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria en temàtiques involucrades en nanociència i nanotecnologia (física, química, biotecnologia, medicina, ciències farmacèutiques, ciència dels materials i enginyeria, enginyeria electrònica....), disposats a obtenir una formació de postgrau interdisciplinària en nanociència i nanotecnologia.

Els estudiants que optin a cursar aquest màster han d'haver cursat un grau o llicenciatura en titulacions afins a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química. Enginyeria de materials, Enginyeria electrònica.

Excepcionalment, poden cursar el màster estudiants amb altres titulacions.

Es preveuen tres perfils diferenciats:
 • Estudiants acabats de graduar.
 • Professionals que accedeixen al màster com un curs de formació avançada i perfeccionament.
 • Estudiants que reprenen l'ensenyament universitari com a formació al llarg de la vida.


És important que els estudiants tinguin coneixements fonamentals de física, química o biologia, o bé que hagin desenvolupat una tasca professional relacionada amb aquestes disciplines i tinguin habilitats i destreses específiques en enginyeria o en tasques tecnològiques relacionades.

S'espera que els estudiants estiguin habituats a l'ús d'eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valora positivament que tinguin coneixements informàtics avançats.

La Comissió de Coordinació valora la formació prèvia i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

També es requereix un nivell de coneixement de la llengua anglesa suficient per seguir els cursos.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els estudiants que vulguin cursar el màster han de tenir una llicenciatura o una titulació similar a les següents: Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Química, Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica.

Excepcionalment, els estudiants amb altres graus també poden cursar el màster. Els estudiants amb menys de 240 crèdits també poden cursar el màster només si tenen una formació científica sòlida, amb coneixements de física, química o biologia, o experiència professional relacionada amb aquestes disciplines i habilitats. Aquests estudiants han d'assistir a cursos complementaris, dissenyats per la Comissió de Coordinació del màster, per assegurar el nivell suficient en aquestes disciplines (fins a 30 crèdits). La Comissió també avalua la formació acadèmica (estudis anteriors) i l'experiència professional per jutjar la idoneïtat dels sol·licitants.

Es requereix un nivell suficient de coneixement de la llengua anglesa per poder seguir els cursos. Els estudiants també han de tenir habilitats amb les eines informàtiques a nivell d'usuari, i es valoren de manera positiva les habilitats avançades en aquest àmbit.

Criteris d'admissió:
 • Títol universitari en ciències o disciplines de l'enginyeria temàticament involucrades en nanociència i nanotecnologia.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic i any de graduació.
 • Currículum.
 • Bon nivell d'anglès (el nivell d'anglès mínim per accedir al màster és el B1 del marc comú europeu de referència).

Competències

Competències bàsiques:

 • Adquisició i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals:

 • Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l'entorn proper a escala nacional i internacional en relació amb l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Habilitats per a la participació en projectes d'investigació o de desenvolupament tecnològic.
 • Autonomia, capacitat de gestió del temps i de projectes, i coneixements específics per accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.
 • Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.


 • Competències específiques:

 • Capacitat de reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d'actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.
 • Capacitat per exercir una tasca tècnica a l'entorn de la nanotecnologia.
 • Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats o fenòmens bàsics i en la capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.
 • Capacitat per dissenyar un procés de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de microscòpia per a la caracterització a la nanoescala.
 • Capacitat per manejar les eines bàsiques de nanofabricació i nanomanipulació.
 • Capacitat per fer tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats, i que sapliquin en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació o millor aprofitament de l'energia.
 • Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per a l'establiment futur de línies de R+D i producció en les empreses vinculades a l'àmbit.

 • Calendari de preinscripció

  Fins al 27 de gener de 2023.

  Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Procés de preinscripció obert

  FORMULARI

  Documentació


  Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic (80-90 %)
  • Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B1) amb certificat oficial (10 %)


  Per a estudiants estrangers també es tenen en compte els punts següents:
  • Posició de la universitat de procedència en els rànquings internacionals (5 %)
  • Any de finalització dels estudis de llicenciatura, grau o màster (5 %).


  Els criteris de selecció s'utilitzen per seleccionar uns o altres candidats segons el nombre de preinscripcions, però en cap cas són requisits obligatoris per poder accedir al màster.

  Resolució

  Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

  Matrícula

  Procés de matriculació tancat