Universitat de Barcelona

Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

Presentació

El màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica ofereix un panorama de temàtiques, problemes i autors que han marcat el pensament del nostre temps, sense oblidar que els problemes de l'actualitat adquireixen sentit i profunditat quan es plantegen des d'una perspectiva històrica. Hermenèutica, postestructuralisme, filosofies de la diferència i tants altres corrents del pensament contemporani tenen presència en aquest màster, i alhora es promou l'estudi i la recerca en les arrels modernes i clàssiques de la filosofia, per tal d'oferir itineraris específics que permetin un aprenentatge profund de la història del pensament.
El màster Pensament Contemporani i Tradició Clàssica respon al considerable interès que la història del pensament i la seva influència en la configuració de la cultura contemporània desperta tant entre els estudiants de Filosofia com entre els d'altres disciplines afins, i fins i tot entre estudiants aliens a l'àrea d'Arts i Humanitats. El màster respon al dit interès brindant accés crític als textos de pensadors capitals de la nostra tradició cultural, des d'una òptica no exclusivament retrospectiva, sinó també prospectiva, de manera que orienti l'estudiant en la tasca d'aportar elements de judici ben fundats al debat sobre els problemes d'índole sociocultural que es presenten a la societat contemporània.
El màster s'estructura en tres especialitats, amb un tronc comú de cinc assignatures que, junt amb les necessàries eines metodològiques per a la recerca en filosofia i disciplines afins, tracten els temes i els corrents que més han influït i continuen influint en la configuració de la nostra cultura i la nostra visió del món.

Objectius

L'objectiu del màster és brindar una formació avançada en història del pensament, inclosos els seus diversos aspectes (filosòfics, lingüístics, socials), des de la inauguració del pensament racional en l'antiga Grècia fins avui dia, formació que capaciti per a l'accés documentat i crític als textos d'autors clau que han contribuït decisivament a configurar les nostres formes de pensar i de viure en societat. El treball amb els textos serà sempre, en la mesura que sigui possible, sobre la llengua original.
Del plantejament indicat es desprèn el caràcter multidisciplinari de l'ensenyament proposat, si bé l'eix vertebrador serà l'estudi, amb perspectiva històrica i alhora sistemàtica, dels grans temes que han estat i són objecte de la filosofia, particularment.
La formació estarà orientada a la recerca, si bé a partir d'aquesta es poden assolir indirectament competències aplicables a l'àmbit professional, particularment al camp de l'ensenyament.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català i castellà, segons l'assignatura
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Independentment de la titulació prèvia, tots els estudiants han de tenir la maduresa necessària per comprendre i utilitzar conceptes de gran nivell d'abstracció. Segons l'especialitat escollida, han de posseir, o comprometre's a adquirir abans d'acabar el màster, coneixements bàsics (capacitat de lectura) d'algunes de les llengües de cultura dominants en el període històric corresponent a l'especialitat escollida.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Entre els aspirants a cursar el màster, tenen prioritat els procedents dels estudis de llicenciatura o grau de les titulacions següents o afins:

 • Filosofia
 • Filologia
 • Història
 • Humanitats
 • Ciències de l'Educació
 • Història de l'Art
 • Belles Arts


I qualsevol altra que, un cop vista la formació prèvia de l'estudiant, la Comissió de Coordinació del màster consideri que constitueix una base formativa suficient per accedir-hi.

Competències

A més de les competències bàsiques i generals que han de promoure els estudis universitaris en general i els de filosofia en particular, el màster es proposa dotar els estudiants de les competències específiques següents (CE):
 • CE1. Capacitat de comprensió de textos filosòfics en la llengua original, almenys quan es tracti de grans llengües de cultura.
 • CE2. Capacitat per discernir entre les concepcions subjacents a formulacions d'idees filosòfiques aparentment idèntiques o molt semblants.
 • CE3. Capacitat per mostrar les coincidències o afinitats conceptuals entre formulacions d'idees filosòfiques diferents.
 • CE4. Capacitat per comprendre els vincles de dependència existents entre diferents concepcions teòriques o pràctiques.
 • CE5. Capacitat per ordenar els conceptes filosòfics en entramats coherents (mapes conceptuals).
 • CE6. Capacitat per reconèixer les influències d'uns corrents culturals en uns altres.
 • CE7. Capacitat per interpretar els textos filosòfics d'altres èpoques sense incórrer en anacronismes.
 • CE8. Capacitat per jerarquitzar adequadament els distints components d'una determinada doctrina filosòfica, distingint els fonamentals dels secundaris.
 • CE9. Capacitat per distingir, entre les idees d'un autor de textos filosòfics o afins, quines són pròpiament originals i quines rebudes d'altres.
 • CE10. Capacitat per trobar la bibliografia adequada i actualitzada per al tema tractat en cada cas, especialment pel que fa a fonts i edicions crítiques.


A causa de l'estructuració del màster en especialitats, algunes competències específiques s'assignen preferentment a determinades especialitats (i, per tant, a les assignatures obligatòries dins cada especialitat) d'acord amb l'esquema
 • Especialitat A: CE1, CE7
 • Especialitat B: CE2, CE4
 • Especialitat C: CE3, CE6


 • Totes les altres competències poden assignar-se a diverses especialitats.

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 4 de setembre de 2021.

Els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: Per tal de poder fer dins dels terminis l'estudi d'equivalència de la titulació d'accés, és necessari que els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Eduicació Sueperior realitzin la preinscripció abans del 5 de juliol i presentin la sol·licitud d'estudi d'equivalència juntament amb la documentació requerida abans del 30 de juliol. Les preinscripcions amb data posterior no tenen garantit que es pugui fer l'estudi de la documentació a temps per a la matrícula.Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Si la demanda supera l'oferta de places la Comissió d'Admissió fa una selecció que té en comte els criteris de qualitat següents:

 • Expedient acadèmic de l'estudiant (fins a 5 punts).

 • Formació prèvia, per aquest ordre, en Filosofia, Filologia, Història, Humanitats, Ciències de l'Educació, Història de l'Art i Belles Arts (fins a 2 punts).

 • Motivació del candidat, valorada en entrevista amb el coordinador (fins a 2 punts).

 • Referències proporcionades per anteriors professors (fins a 1 punt).

Resolució

La coordinació del màster avalua les sol.licituds rebudes i determina els candidats acceptats. L'alumne rep la resolució per correu electrònic i la coordinació del màster publica la llista de candidats admesos.

Els candidats que no estiguin d'acord amb la resolució poden interposar un recurs a la Comissió Acadèmica del màster, que revisarà la candidatura i dictaminarà una resolució nova.

Matrícula

Pendent

Procés de matriculació tancat