Universitat de Barcelona

Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Presentació

El màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental, reconegut a escala europea, s'adreça als llicenciats i graduats universitaris que estiguin interessats a treballar o investigar en el camp de la complexa relació entre la societat i el territori.

Partint de l'enfocament integrador propi de la geografia, l'objectiu del màster és formar professionals capaços de desenvolupar les seves competències teòriques i aplicades en l'àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental, aplicada a diferents entorns i escales geogràfiques (medi urbà i rural i espais litorals, d'interior o de muntanya).
El màster s'adreça als llicenciats i graduats universitaris interessats a desenvolupar competències teòriques i aplicades que els facultin per a l'exercici professional i la recerca en el camp de l'anàlisi espacial, la planificació territorial i la gestió ambiental.
Imparteix el màster professorat del departament de Geografia de la Universitat de Barcelona i hi participen professors convidats de diverses universitats espanyoles i estrangeres, i també professionals experts en la gestió local, l'entorn urbà i la planificació territorial i mediambiental.
El màster combina els continguts teòrics amb l'anàlisi i la resolució de casos pràctics. Un dels seus punts forts són les sortides de camp, que proporcionen una formació àmplia i sòlida en l'àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental.
El màster s'adreça especialment als graduats universitaris que tenen estudis previs relacionats amb l'anàlisi dels processos físics i humans que s'esdevenen en el marc complex i canviant de les interaccions entre la societat i el territori.

Objectius

 • Desenvolupar les competències teòriques aplicades necessàries per ser capaç de treballar professionalment i fer recerca en l'àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental aplicada a diferents escales i entorns geogràfics.
 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dominar els principals instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial, i per proposar línies d'actuació per al desenvolupament local i regional i l'aprofitament dels recursos territorials disponibles des d'una perspectiva ètica, responsable i sostenible.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català: 10%, Castellà: 80%, Anglès: 10%
Places:
 35
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Atès el caràcter transversal del màster, els perfils d'ingrés responen a un patró ampli. Els candidats han d'haver cursat estudis universitaris de grau -o equivalents- en el camp de la geografia, les ciències ambientals, l'arquitectura o l'enginyeria, o en àmbits que incorporin la perspectiva territorial.
El màster, a més d'adreçar-se a la formació avançada en matèria de planificació territorial i gestió ambiental per a graduats, s'orienta com una especialització per a professionals que ja desenvolupen o han desenvolupat activitats en temes afins als del màster, tant en els diversos nivells de l'Administració pública com en el sector privat, però que no tenen una formació reglada en aquesta matèria.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

No hi ha requisits específics, es pot accedir al màster des de qualsevol titulació universitària oficial.

Competències

En el desenvolupament de l'activitat docent es presta una atenció especial perquè l'alumnat desenvolupi les competències generals següents:
 • Aprendre a analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d'estudi de la titulació.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica, avaluació i síntesi en el tractament de qüestions complexes.
 • Aprendre a treballar en equips interdisciplinaris i també a escala internacional.
 • Saber afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions.
 • Mostrar interès i sensibilitat per la qualitat.
 • Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l'aplicació professional.

En el procés de formació es fomenten els valors següents:
 • Respecte pels drets humans i els principis democràtics.
 • Aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes.
 • Actuació d'acord amb els principis de solidaritat i de protecció mediambiental.
 • Actuació segons els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat.

Així mateix, es desenvolupen les competències següents, relatives als fonaments de la planificació i la gestió territorial:
 • Actuar d'acord amb els principis de sostenibilitat, responsabilitat i equitat social i territorial.
 • Integrar els diversos elements de la planificació i la gestió territorial.
 • Saber analitzar i interpretar estructures i dinàmiques socials i territorials.
 • Conèixer el marc legal i politicoinstitucional de la planificació i la gestió territorial.
 • Obtenir habilitats bàsiques de gestió i maneig de tècniques d'informació territorial.
 • Dominar els instruments bàsics d'anàlisi, planificació i gestió territorial a diverses escales i entorns geogràfics.
 • Saber redactar informes i dictàmens sobre plans territorials, sectorials i estratègics; plans urbanístics; plans de gestió d'espais naturals i d'usos del sòl.
 • Obtenir habilitats per gestionar plans i instruments de planificació i gestió territorial.

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'11 de febrer al 18 d'abril del 2022.

- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny del 2022.

- Tercer període: de l'1 al 9 de setembre del 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En tots els casos, l'acceptació al màster l'ha d'aprovar la Comissió d'Admissió, que actua d'acord amb els criteris i barems següents:
 • Adequació del perfil acadèmic (fins a 3 punts): es valoren especialment els estudis previs de geografia, ciències socials i ambientals i també les titulacions relacionades amb l'estudi i el coneixement del territori i els processos socials i territorials.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (fins a 4 punts)
 • Adequació del perfil professional (fins a 2 punts): es valora especialment tenir experiència demostrada en l'àmbit de la planificació territorial, l'ordenació del territori, el planejament urbà i territorial i la gestió ambiental.
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió (fins a 1 punt), com ara obtenció de beques i premis, participació en projectes de recerca, col·laboracions prèvies en estudis territorials, etc.

En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de prioritzar mèrits.

Resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució durant el mes de juliol i contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat