Universitat de Barcelona

Màster de Psicologia de l'Educació - MIPE

Presentació

El màster oficial interuniversitari de Psicologia de l'Educació (MIPE) consta de tres itineraris formatius: dos itineraris profesionalizadores i un itinerari acadèmic i de recerca, que es concreten en les especialitats d'Intervenció Psicoeducativa, Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària i Recerca Psicoeducativa. Les tres especialitats condueixen, una vegada cursades i superades les matèries corresponents, a l'obtenció del títol oficial de màster.

Aquest màster està vinculat al doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació (DIPE), al qual es pot accedir a partir de l'especialitat de Recerca Psicoeducativa.
Asimismo, este máster está vinculado al doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación (DIPE), al que se puede acceder a partir de la especialidad de Investigación Psicoeducativa.

En 2016 el MIPE fue acreditado con excelencia por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña

Objectius

El màster oficial interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix tres especialitats associades a tres perfils formatius diferents:
 • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i dur a terme actuacion psicoeducatives amb un alt grau d'especialització en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per a intervenir en persones al llarg del cicle vital.
 • Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària (perfil professionalizador): se centra en la capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d'innovació, en diferents nivells de l'organització i funcionament dels centres educatius de secundària i dirigits a diferents actors (equips directius, professorat, alumnat, famílies), que permetin transformar i revisar l'educació secundària obligatòria i postobligatòria actual per a avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l'aprenentatge. 
 • Especialitat de Recerca Psicoeducativa (perfil investigador i acadèmic): se centra en la capacitat per a generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament recerques altament especialitzades, així com per a crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació. Mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l'obtenció del títol del MIPE, els estudiants desenvolupen i adquireixen un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb aquests perfils.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Ramon Llull


Crèdits ECTS:
 90
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Psicologia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Formació acadèmica en psicologia de l'educació o en psicologia i en educació a nivell de llicenciatura o de grau. Si no es té aquesta formació, també s'admeten candidats amb experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant almenys tres anys.
Coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència.
Coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents: • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al MIPE es requereix un títol de grau, llicenciatura o el seu equivalent en:
 • Psicologia
 • Pedagogia
 • Formació del Professorat
 • Ciències de l'Educació
 • Educació Social
 • Psicopedagogia
 • Lingüística
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Comunicació Audiovisual
 • Altres titulacions equivalents (amb la valoració prèvia de l'expedient acadèmic dels candidats)


A més, cal complir els requisits següents:
 • Acreditar una formació acadèmica en algunes de les titulacions incloses en els requisits de accés o, si no es té, experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant al menys tres anys.
 • Acreditar un coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència.
 • Acreditar un coneixement i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació amb un nivell d'usuari avançat.


La Comissió de Coordinació del MIPE, encarregada del procés d'admissió de l'alumnat, després d'analitzar i valorar els expedients dels candidats, identifica els que no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l'ingrés i els pot exigir fins a vint-i-quatre crèdits de complementaris, amb la finalitat de garantir-ne al màxim l'aprofitament del programa.

Competències

 • Capacitat per avaluar processos psicològics de desenvolupament i d'aprenentatge humans, tant normals com a atípics, des dels primers mesos de vida fins a la vellesa, relacionats amb la participació de les persones en activitats i pràctiques educatives de diferents tipus.
 • Capacitat per recollir, transcriure, analitzar i avaluar dades i informacions, i per generar coneixements nous sobre els processos d'aprenentatge en contextos educatius formals, no formals i informals.
 • Capacitat per avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives, amb la finalitat de facilitar i promoure els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels participants, i per contribuir a millorar el funcionament i l'organització de les institucions corresponents.

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 6 d'abril al 14 de maig de 2021.
  Resolució: primera setmana de juny.


 • Segon període: del 17 de maig al 25 de juny de 2021.
  Resolució: segona setmana de juliol.


Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Criteris de selecció

La Comissió, atenent als documents acreditatius que presentin els candidats sobre els coneixements, la formació i l'experiència prèvia, en valora els mèrits segons els criteris següents:

 • Currículum:
  • Estudis (fins a 3 punts).
  • Altres estudis afins (màsters, cursos, seminaris, etc.) (fins a 1 punt).
  • Domini de llengües (a més del castellà): en especial, anglès, francès, i alemany (fins a 1 punt).
  • Coneixements de TIC a nivell usuari avançat (fins a 1 punt).
  • Altres mèrits i experiència laboral en relacionada amb l'àmbit de la psicologia de l'educació (fins a 1 punt).

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (fins a 2 punts).


 • Carta de motivació i interès per cursar el màster (fins a 1 punt).

Resolució

Una vegada valorats els expedients, la Comissió de Coordinació del MIPE resol les sol·licituds d'admissió al programa i informa per escrit als candidats, en primer lloc mitjançant correu electrònic i després amb una carta formal d'admissió per correu postal. La Comissió també és igualment la responsable de gestionar les reclamacions o revisar les resolucions a petició dels candidats.

Matrícula

Procés de matriculació tancat