Universitat de Barcelona

Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Presentació

Aquest màster té com a finalitat proporcionar formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, oferint les eines necessàries per promoure la iniciació en tasques de recerca en l'àmbit del desenvolupament i el control de medicaments. Posteriorment permet exercir l'activitat professional en centres de recerca o en empreses del sector farmacèutic o afins.
El màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments s'emmarca en el nou marc de l'espai europeu d'educació superior i està vinculat a la Facultat de Farmàcia. Té caràcter interdisciplinari i interfacultatiu: en la docència hi participen vuit departaments de dues facultats (Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i Medicina i Ciències de Salut) de la Universitat de Barcelona.
Actualment es requereixen professionals altament qualificats per poder afrontar els nous reptes del sector farmacèutic, tant en l'àmbit empresarial com en l'investigador. Aquest màster és la plataforma idònia per adquirir formació avançada sobre les diferents etapes del desenvolupament d'un medicament. La recerca i el desenvolupament de nous principis actius o noves formes farmacèutiques d'alt valor afegit constitueixen un dels principals reptes de la indústria farmacèutica. En aquest context, cal tenir en compte que l'anàlisi i el control de medicaments és una activitat fonamental per garantir la seguretat i l'eficàcia dels productes farmacèutics. Tenint en compte això, la finalitat del màster és proporcionar formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, oferint les eines necessàries per promoure la iniciació en tasques de recerca en l'àmbit del desenvolupament i el control de medicaments. Posteriorment permet exercir l'activitat professional en centres de recerca o en empreses del sector farmacèutic o afins.
Aquest màster, que procedeix d'un programa de doctorat del mateix títol, guardonat amb la menció de qualitat del Ministeri d'Educació (MCD-2006-00525), proporciona la formació necessària per accedir posteriorment a l'estudi de doctorat en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments (guardonat actualment amb la menció cap a l'excel·lència MEE2011-0420, per al període 2011-2013) o en altres programes de doctorat d'àrees afins.

Des que es va implantar, aquest màster ha demostrat ser atractiu no solament per a graduats de diverses regions espanyoles, sinó també per a titulats procedents de l'espai europeu i de països extracomunitaris. Hi contribueix, sens dubte, el prestigi del professorat que imparteix la docència, pertanyent a diferents grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya, que a més de tenir una dilatada experiència docent (la majoria pertanyen a grups d'innovació docent de la UB) són capdavanters en recerca. Així mateix, contribueixen a la docència tant prestigiosos professionals del sector industrial com investigadors nacionals i internacionals de reconeguda vàlua. Això aporta un caràcter multidisciplinari al màster i contribueix a una docència d'excel·lència. Com a conseqüència, el màster ha rebut diversos reconeixements (en la seva etapa inicial com a programa de doctorat i posteriorment com a màster), entre els quals destaquen l'ajut SPDE de l'AGAUR per a programes de doctorat amb participació empresarial (curs 2005-2006), tres projectes de recerca en docència (REDICE) 2006 (A0601-08), 2010 (1002-15) i 2012 (12-2064-01), i diversos projectes d'innovació docent (PID 2010, 2012, 2020). Tot això ha contribuït a millorar la qualitat del màster i l'ha convertit en un dels més prestigiosos del sector farmacèutic.

Objectius

 • Adquirir una formació conceptual i metodològica sòlida i de caràcter multidisciplinari en els àmbits de la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments, per estar capacitat per fer recerca de qualitat en totes les etapes del desenvolupament d'un medicament i, especialment, recerca relacionada amb noves formes farmacèutiques.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Treballar en equips interdisciplinaris.
 • Treballar amb creativitat per aconseguir una recerca de qualitat que faci possible desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca en l'àmbit farmacèutic.
 • Desenvolupar habilitats cognitives que permetin fer raonaments inductius, tenir capacitat crítica i reflexiva per resoldre problemes en l'àmbit professional, i integrar-se en les principals àrees de la indústria farmacèutica i afins dirigint i gestionant equips.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català (10%), castellà (85%) i anglès (5%).
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Les titulacions (llicenciatures, diplomatures i graus) que permeten accedir al màster són Farmàcia, Química, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biologia, Medicina, Biotecnologia, Veterinària, Ciències Ambientals, Enginyeria Química i Enginyeria Agrònoma. També es consideren titulacions d'accés les equivalents o afins atorgades per universitats estrangeres. Per a la resta de titulacions, l'admissió depèn de l'adequació dels estudis i de l'expedient acadèmic, segons el criteri de la Comissió d'Admissió del màster.
El nivell mínim requerit d'anglès i espanyol és el B1 o equivalent, que s'ha d'acreditar en el moment d'efectuar la matrícula presentant el certificat corresponent. En el cas que no en disposeu, la Comissió Acadèmica pot fer una prova de coneixement de l'idioma per garantir el correcte seguiment del màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Des del punt de vista formatiu, per a l'admissió al màster es requereixen coneixements previs de farmàcia i tecnologia farmacèutica, biofarmàcia i farmacocinètica i fisiologia humana. En el cas que no es puguin acreditar (per exemple, mitjançant la llicenciatura o grau en Farmàcia, un altre màster d'aquesta àrea de coneixement o experiència professional en la indústria farmacèutica o afins), s'han de cursar complements formatius específics, que s'imparteixen abans del màster (durant el mes de setembre):
 • Introducció a la Farmàcia Galènica
 • Introducció a la Biofarmàcia i Farmacocinètica
 • Bases Generals de Fisiologia Humana

Els estudiants que hagin de cursar complements s'han de matricular obligatòriament d'alguna d'aquestes assignatures segons el que determini la Comissió de Coordinació del màster.

Competències

 • Aplicar la capacitat de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i domini de les tècniques de gestió i direcció de persones a la direcció d'activitats en empreses farmacèutiques, projectes de recerca o grups de recerca.
 • Treballar formant part d'equips multidisciplinaris i col·laborar amb altres professionals.
 • Integrar coneixements tecnològics avançats i perfeccionar les habilitats i destreses específiques per al treball en un laboratori experimental en el camp de R+D+C de medicaments.
 • Planificar i desenvolupar un projecte de recerca desenvolupant i controlant medicaments d'origen natural i sintètic, i aplicar els coneixements adquirits a desenvolupar nous productes farmacèutics i innovar.
 • Identificar les aproximacions terapèutiques actuals al tractament de diferents patologies i els principals avenços en el descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs i noves dianes farmacològiques.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i formular formes farmacèutiques i dissenyar i planificar nous sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs.
 • Aplicar tècniques avançades d'anàlisi instrumental a la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i validar nous mètodes analítics i aplicar-los en l'anàlisi i el control de medicaments d'origen natural i sintètic.

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 30 de juliol del 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Lloc de presentació de la documentació:
Secretaria de la Facultat de Farmàcia de la UB (personalment o per correu).

Criteris de selecció

Per seleccionar els alumnes al màster, que prèviament han efectuat la preinscripció en línia (i que han acreditat tenir un nivell d'anglès i d'espanyol B1 o equivalent) i han remès la documentació sol·licitada, es tenen en compte els mèrits presentats:
 • Currículum (50 %).
 • Expedient acadèmic (40 %).
 • Afinitat de la titulació d'accés (5 %).
 • Carta personal en què es manifesti interès per cursar el màster (5 %).

La Comissió d'Admissió, una vegada ha avaluat els mèrits del candidat, pot concertar, si ho considera necessari, una entrevista personal.

Resolució

La selecció i l'admissió dels estudiants la duu a terme la Comissió de Coordinació del màster (constituïda pel coordinador, un representant del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència del màster, un estudiant i el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, o la persona en qui delegui).
La Comissió informa per correu electrònic sobre l'admissió, al juny i al setembre. Els estudiants poden manifestar el seu desacord amb la decisió de la Comissió mitjançant un escrit en què sol·licitin la revisió de la resolució, adreçat a la secretaria del centre, en un termini de deu dies després de rebre el correu electrònic.

Matrícula

Procés de matriculació tancat