Universitat de Barcelona

Màster en Recerca Clínica

Presentació

L'objectiu principal del màster és proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l'àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat. L'enfocament del màster pretén perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, des del marc clínic particular de cada especialitat que l'integra.
El màster universitari de Recerca Clínica consta de seixanta crèdits i s'estructura en les especialitats següents:
 • Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
 • Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
 • Malalties Hepàtiques
 • Microbiologia Clínica
 • Salut Internacional

Objectius

Aquest màster té com a finalitat:
 • Proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l'àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat.
 • Perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, tenint en compte les oportunitats de fer recerca orientada a malalties concretes dels pacients i als mecanismes fisiopatològics corresponents, des del marc clínic particular de cada especialitat que integra el màster.
 • Permetre l'accés a llocs professionals que requereixin una formació en recerca.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 70 % anglès i 30 % castellà
Places:
 140 (per a la totalitat d'especialitats)
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster s'adreça a diplomats, llicenciats i graduats en l'àrea de les ciències de la salut que hagin demostrat tenir coneixements clínics bàsics d'alguna de les especialitats i que vulguin adquirir les competències de recerca necessàries per accedir al doctorat. Els candidats han de tenir coneixements d'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per a les diferents especialitats de màster es consideren les titulacions d'accés següents:

Especialitat d'Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Bioenginyeria

Especialitat de Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl.lules
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Psicologia
- Biologia
- Biomedicina

Especialitat de Malalties Hepàtiques
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Infermeria
- Bioenginyeria

Especialitat de Malaltia Renal Crònica
- Medicina

Especialitat de Medicina Respiratòria
- Medicina
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Biologia
- Biomedicina
- Bioenginyeria

Especialitat de Microbiologia Clínica
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Biotecnologia

Especialitat d'Oncologia Translacional i Aplicada
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Biotecnologia

Especialitat de Salut Internacional
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Psicologia Clínica
- Biologia
- Biomedicina
- Antropologia

Competències

Competències generals
 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.
 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.
 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Utilitzar les eines necessàries per a un desenvolupament professional adequat en l'àmbit de la recerca clínica, incorporant elements de recerca bàsica i translacional.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari, col.laborar amb altres investigadors, i liderar i interaccionar amb altres especialitats mèdiques.
 • Aplicar i transferir el pensament analític (crític, lògic i creatiu) en l'aproximació al mètode científic, amb presa de decisions i formulació de judicis reflexius i ètics.
 • Conèixer i interpretar les noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, i aplicar-se a la recerca clínica per millorar l'atenció sanitària.
 • Aplicar les principals eines d'investigació clínica, com també l'adquisició i l'anàlisi de dades, a l'àmbit hospitalari i d'acord amb principis bioètics.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació necessàries per difondre la recerca.
 • Obtenir i interpretar de manera crítica la informació biomèdica obtinguda en bases de dades i altres fonts.
 • Dissenyar i elaborar un projecte de recerca clínica i clinicobiològic, com també plantejar, executar i coordinar un assaig clínic.
 • Obtenir i comunicar els coneixements i resultats científics a audiències tant expertes com inexpertes.
 • Reconèixer i aplicar els mecanismes i processos necessaris per transferir els avenços tecnològics i científics al sector productiu, és a dir, a la medicina clínica.
 • Analitzar de manera crítica i saber aplicar les innovacions tecnològiques i farmacològiques en l'àmbit de la recerca en salut sobre la base de l'efectivitat i el cost.Competències específiques
 • Detectar necessitats i oportunitats de recerca, i saber aplicar els conceptes científics i operatius i les eines que formen la qualitat i la seguretat clínica.
 • Aplicar els principis d'organització i gestió assistencial, analitzar de manera crítica i desenvolupar plans d'actuació sobre els factors clau i els recursos que configuren la salut i el benestar de les poblacions.
 • Aplicar els aspectes fisiopatològics i les diferents tècniques diagnòstiques i terapèutiques en la malaltia i les seves complicacions.
 • Aplicar l'estructura funcional en els diversos àmbits clínics en les varietats tècniques, logístiques i de recerca.
 • Afrontar i sintetitzar els determinants de malaltia i els seus problemes amb una visió holística i integradora, pel que fa tant als factors determinants de la salut com a la prestació de serveis d'atenció sanitària.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de cada àmbit clínic i aplicar-les en els sistemes biomèdics complexos.
 • Interactuar amb el pla assistencial en el marc de programes d'atenció integrada de medicina personalitzada.

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 10 de març al 30 de maig del 2022.

- Segon període: de l'1 de juny al 31 d'agost del 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Criteris de selecció

Juntament amb les titulacions oficials d'accés i els requisits d'accés prèviament definits, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:

 • Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster, avaluats sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %
 • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigadora en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster: 25 %
 • Currículum acadèmic del candidat (inclosos els informes de valoració): 25 %
 • Coneixement certificat de la llengua anglesa (First Certificate of Cambridge University, puntuació mínima de 70 del TOEFL o nivell equivalent): 25 %
 • Entrevista personal, en cas que sigui necessari, per aclarir aspectes dels punts anteriors.


En la convocatòria d'admissió poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i els que, tot i que encara no els compleixin, prevegin complir-los abans d'iniciar l'activitat acadèmica. Els candidats han de presentar la documentació acreditativa objecte de valoració juntament amb una carta de sol.licitud que indiqui els motius del seu interès pel màster.

Matrícula

Procés de matriculació tancat