Universitat de Barcelona

Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell

Presentació

El nivell tècnic dels entrenadors i entrenadores és fonamental a l'hora d'optimitzar els processos de rendiment i tecnificació esportiva des de les primeres etapes de formació esportiva fins arribar a l'alt nivell. Per aquest motiu, la innovació en la preparació física, les noves tendències en l'entrenament esportiu, i les últimes tecnologies aplicades per a la millora del rendiment, conformen el nucli central d'aquests estudis.
El màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN) de l'INEFC permet, d'una banda, l'especialització en esports col·lectius, en esports d'adversari o en esports individuals.

Objectius

Formar professionals mitjançant una recerca científica innovadora, aplicada a l'entrenament esportiu, i de transferència directa amb els processos longitudinals que comporten la tecnificació esportiva i la competició del més alt nivell; així com el coneixement de les últimes tecnologies aplicades a la recerca i l'entrenament.
Especialitzar-se, amb el màxim rigor acadèmic i professional, en un dels més de 30 esports possibles, com el futbol, el bàsquet, el tennis, el triatló,... gràcies a un professorat de qualitat amb experiència professional tant en l'àmbit de la recerca com en el rendiment esportiu.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català(45%), espanyol (45%) i anglès(10%).
Places:
 35
Centre de gestió:
  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster RETAN va adreçat especialment a alumnes amb el grau o la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que estiguin vinculats a la pràctica o procés d'entrenament en algun esport, ja sigui col·lectiu, d'adversari o individual.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics

 1. Llicenciatura o grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 2. Estudis superats de llicenciatura, enginyeria o graus no afins (complement formatiu)
 3. Diplomatures o enginyeries tècniques (complement formatiu)

IMPORTANT: En qualsevol cas, la decisió final d'acceptació al màster o no recaurà sobre la Comissió Coordinadora del Màster, i es prioritzaran, per raons òbvies, l'alumnat preinscrit que compleixi el requisit 1.

En relació amb els complements de formació, la Comissió del Màster (directors dels departaments de Rendiment de l'INEFC + coordinador/a del Màster + representant UB-Medicina+ subdirector de l'INEFC) o, si no, el mateix coordinador/a del Màster, es reserven el dret a resoldre qualsevol problemàtica sorgida en l'elecció final d'assignatures corresponents a aquests complements. Tot amb l'objectiu final d'orientar de la millor manera possible la formació de l'alumnat inscrit al màster.

Finalment, convé assenyalar que els complements de formació es configuren com a requisit d'accés al màster, conformant la formació bàsica prèvia, necessària i independent, a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracteritzarà el màster.


Competències

Generals
 • Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari.
 • Pensament crític i autocrític.
 • Habilitats bàsiques informàtiques.
 • Motivació cap a la qualitat

 

Específiques
 • Conèixer i saber desenvolupar sistemes de detecció, captació, selecció i promoció del talent esportiu.
 • Saber entrenar a esportistes des de les seves primeres etapes d'especialització (tecnificació) fins a la consecució de l'elit esportiva (alt nivell) amb òptimes garanties d'èxit competitiu.
 • Saber utilitzar, analitzar i interpretar les dades facilitades pels mitjans tecnològics per a la valoració, control i desenvolupament del rendiment esportiu.
 • Conèixer i saber desenvolupar dissenys de recerca aplicats a la millora del rendiment esportiu.
 • Conèixer i interpretar el marc jurídic i les estructures polítiques i socials que gestionen el funcionament del sistema esportiu autonòmic i nacional.
 • Conèixer els factors de rendiment i aplicar les noves tendències del procés d'entrenament per a l'optimització d'aquests. 
 • Divulgar els principis ètics i morals que representen a l'esport i a l'esportista: tolerància, solidaritat, companyonia, esperit de superació…
 • Ser sensibles respecte al necessari equilibri entre el que suposa entrenar per assolir les màximes fites esportives i la salut física i psicològica dels esportistes.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.Fins el 17 de juny.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Títol universitari original o fotocòpia compulsada.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o similar o assegurança privada).
 • Dades bancàries (inclòs el codi IBAN).
 • Una fotografia de mida carnet.

Les persones admeses que tinguin una titulació universitària estrangera, hauran de sol·licitar l'estudi d'equivalència del títol, que comporta una taxa de 218,15 €, d'acord amb el decret 118/2015, de 23 de juny. En cas que aquest estudi resolgui que la titulació no és equivalent a la necessària per a l'accés al programa, l'admissió quedarà anul·lada, sense que això suposi la devolució de l'import esmentat.


Criteris de selecció

El màster RETAN va adreçat especialment a alumnes amb el grau o la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que estiguin vinculats a la pràctica o procés d'entrenament en algun esport, ja sigui col·lectiu, d'adversari o individual.
En cas que les preinscripcions superin les 35 places oferides, la comissió del màster analitzarà, valorarà i seleccionarà els expedients acadèmics i la trajectòria professional dels aspirants. Consulta'n els criteris i la ponderació.

Resolució

Un cop resoltes les admissions, l'INEFC notificarà el resultat a totes les persones aspirants i informarà les persones admeses del procediment de matrícula.

ASSIGNACIÓ DE PLACES: 1 de juliol de 2019

Matrícula

Procés de matriculació tancat