Universitat de Barcelona

Màster en Relacions Internacionals

Presentació

El màster, que s'imparteix a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), és un programa que té per objectiu educar els futurs professionals en l'àmbit internacional, per a l'exercici de carreres professionals o acadèmiques com a 'policy-makers', analistes o investigadors en relacions internacionals amb un alt component en política comparada i internacional.
El màster ofereix una formació basada en fonaments conceptuals sòlids combinats amb una orientació pràctica orientada a l'anàlisi de la política internacional i dels seus problemes. El estudiants entraran en contacte amb diverses disciplines com la política, el dret o l'economia, i podran especialitzar-se en matèries més específiques depenent de l'interès de cadascú.
El màster de 60 crèdits ECTS i d'un any de durada (o dos anys en cas de cursar-lo a temps parcial) es pot cursar en la versió bilingüe (espanyol/anglès) o només en anglès. És un programa multidisciplinari orientat a formar estudiants graduats en temes polítics, econòmics i socials de caràcter internacional. El perfil dels estudiants és molt variat pel que fa a les procedències i els estudis previs, tot que la majoria dels alumnes disposen d'estudis previs en ciències socials. L'objectiu del programa és facilitar un ampli domini dels instruments d'anàlisi i dels coneixements essencials necessaris per tal d'analitzar els problemes actuals de l'àmbit internacional, tant pel que fa en l'àmbit públic com en el privat. Els continguts del màster pretenen apropar l'estudiant a l'anàlisi dels processos polítics i econòmics de caràcter internacional mitjançant l'estudi dels actors (estats, organitzacions internacionals, agents socials i econòmics), les xarxes que formen i les institucions i contextos on aquests actors interactuen. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.
L'IBEI és membre associat de l'Associació d'Escoles Professionals d'Afers Internacionals (APSIA). L'Institut és un centre d'excel·lència acadèmica especialitzat en el camp dels estudis internacionals. Combina una recerca excepcional amb l'ensenyament d'alta qualitat i els serveis orientats als estudiants.

Objectius

 • Dominar i aplicar els coneixements específics sobre les relacions internacionals contemporànies i la governança global des d'un enfocament comprensiu i multidisciplinari.
 • Dissenyar recerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats als estudis internacionals i sistematitzar els resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'estudi acadèmic-científic.
 • Reflexionar de forma independent i prendre decisions en relació a la resolució dels problemes i reptes específics de les relacions internacionals actuals en un món cada vegada més complex i interconnectat.
 • Dominar i aplicar els coneixements sobre els actors, dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits nacional i internacional, la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, així com dels instruments emprats per seva implementació.
 • Dissenyar i elaborar treballs habitualment utilitzats en el marc de les relacions internacionals contemporànies (informes, memoranda de política exterior, resolucions, disposicions, acords, etc.) de qualitat acadèmic-científica, atenent tant a aspectes de contingut com de caràcter formal.
 • Identificar i reconèixer les qüestions sobre problemes, desafiaments i reptes més rellevants de les relacions internacionals i, al seu torn, especialització en un àmbit material més concret de les mateixes: seguretat internacional i resolució de conflictes; governança internacional i globalització; economia política i desenvolupament.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Pompeu Fabra
Universitats Participants:
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona


Orientació:
 Professionalitzador, Mixt
Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Anglès i castellà
Centre de gestió:
  Facultat de Dret
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Calendari de preinscripció

Fins a l'1 de juliol de 2022.

Formulari de preinscripció


Documentació


Resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

Procés de matriculació tancat