Universitat de Barcelona

MÀSTER DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Presentació

El màster oficial de Seguretat Alimentària és interuniversitari. Està coordinat per la Universitat de Barcelona i hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. En l'organització i impartició del màster, col·laboren de manera destacada l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
La seguretat dels aliments és una exigència legal i l'impacte sobre la població dels problemes que se'n puguin derivar és molt important. Per això, el màster respon a l'interès creixent en la seguretat alimentària de la societat actual i tots els agents que hi participen: consumidors, empreses agroalimentàries i administracions públiques.
És un màster d'especialització en l'àmbit agroalimentari, un sector socioeconòmic d'ampli espectre que s'estén de la granja a la taula i es concreta en la preocupació social dels consumidors, individualment o per mitjà d'associacions, per la nutrició humana i la indústria alimentària. En tots els àmbits de la cadena alimentària la societat està interessada per la qualitat i la seguretat dels aliments que se li ofereixen. El caràcter transversal de la seguretat alimentària fa que el màster sigui complementari a una formació general de qualsevol grau relacionat amb l'alimentació o altres especialitats.
L'objectiu del màster és que els estudiants s'especialitzin en l'àmbit de la seguretat alimentària. Aquesta formació pot servir tant per iniciar-se en la recerca científica (estudis de doctorat) com per contribuir a la gestió de la seguretat alimentària ja sigui en l'àmbit de l'empresa privada agroalimentària o de l'administració pública, sempre en el marc d'un equip multidisciplinari.

Objectius

El màster de Seguretat Alimentària vol donar resposta a una demanda creixent de titulats especialitzats en tasques relacionades amb la seguretat alimentària en els àmbits de l'empresa, l'Administració i la recerca. Actualment, aquestes tasques les desenvolupen professionals amb estudis diversos 'Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Farmàcia, Biologia, Química, etc.' que no aporten una formació específica i completa en l'àmbit de la seguretat alimentària.

L'objectiu d'aquest màster és, doncs, formar professionals:
 • Competents en tasques de prevenció, detecció, avaluació, gestió, comunicació i presa de decisions relacionades amb la seguretat alimentària.
 • Capaços d'integrar-se en equips de treball multidisciplinaris d'empreses públiques i privades.


Per aconseguir-ho, és necessari:
 • Aportar coneixements adients i suficients de les matèries que ha de fer servir el futur especialista en seguretat alimentària (des de la nutrició, la tecnologia, la microbiologia o la toxicologia fins a la gestió, documentació o regulació legal, entre d'altres).
 • Capacitar per desenvolupar les diverses tasques relacionades amb la seguretat alimentària en els diferents sectors implicats en la producció d'aliments (sector primari i empreses agroalimentàries) i en l'Administració.
 • Capacitar per desenvolupar tasques de recerca especialitzada en seguretat alimentària.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català i castellà
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
Centre de gestió:
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Perfil d'accés

L'objectiu del màster de Seguretat Alimentària és que els estudiants s'especialitzin en aquest àmbit tant per iniciar-se en el món de la recerca (estudis de doctorat) com per contribuir a la gestió de la seguretat alimentària ja sigui en el món de l'empresa privada agroalimentària o en l'Administració pública, sempre en el marc d'un equip multidisciplinari. Per aquest motiu, els estudiants als quals s'adreça el màster o bé fa poc que han acabat els estudis de grau o bé són professionals que desenvolupen la seva tasca en el sector agroalimentari i volen especialitzar-se en l'àmbit de la seguretat.

Les titulacions universitàries de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències experimentals o les enginyeries agroalimentàries que proporcionen la formació bàsica necessària per seguir el pla docent i que constitueixen un requisit d'accés al màster són: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrícola, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química o Veterinària, a més de les titulacions equivalents atorgades per universitats espanyoles o estrangeres.

Per poder seguir el màster és fonamental tenir coneixements de química i biologia, com també un cert domini de l'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions universitàries de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències experimentals o les enginyeries agroalimentàries que proporcionen la formació bàsica necessària per seguir el pla docent i que constitueixen un requisit d'accés al màster són: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agrícola, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química o Veterinària, a més de les titulacions equivalents atorgades per universitats espanyoles o estrangeres.

Les classes s'impartiran en català i en castellà, però és necessari un cert coneixement de la llengua anglesa per poder dur a terme tasques de lectura i d'anàlisi de documents i articles científics. Igualment, cal saber utilitzar les tecnologies de la comunicació a nivell d'usuari.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Competències

 • Capacitat per conèixer i aplicar les eines actuals per analitzar riscos alimentaris.
 • Capacitat per dominar i aplicar la terminologia pròpia de l'àmbit de la seguretat alimentària.
 • Capacitat per actualitzar el coneixement de manera autònoma.
 • Capacitat per actuar en l'àmbit de la seguretat alimentària de manera ètica i responsable.
 • Capacitat per desenvolupar i mostrar habilitats per adaptar-se a noves situacions, assumir responsabilitats, i actuar de manera independent i autònoma.
 • Capacitat per compartir i divulgar el coneixement acadèmic i professional, per mitjà d'una comunicació eficaç oral o escrita.
 • Capacitat per valorar la importància de l'anàlisi del risc en l'àmbit de la seguretat alimentària.
 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per avaluar el risc alimentari.
 • Capacitat per conèixer l'organització i el funcionament de les agències i institucions nacionals i internacionals amb competències en seguretat alimentària.
 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per gestionar el risc alimentari.
 • Capacitat per utilitzar les eines necessàries per comunicar el risc alimentari.
 • Capacitat per identificar i caracteritzar els diferents perills biològics, químics, físics i nutricionals dels aliments.
 • Capacitat per aplicar estàndards de referència en els sectors agroalimentaris.
 • Capacitat per dominar els sistemes d'autocontrol i anàlisi de perills i punts de control crític.
 • Capacitat per conèixer els protocols de comunicació en seguretat alimentària i saber aplicar rigor a la informació que es genera sobre problemes de seguretat alimentària.
 • Capacitat per saber valorar la diferència entre percepció del risc i risc real.

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Calendari de preinscripció

Del 19 de març al 30 de juny de 2018.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Per accedir al màster de Seguretat Alimentària es valoren, a més del requisit previ de la titulació d'origen i els coneixements d'anglès i informàtica, els mèrits següents (ordenats per ordre de prioritat):
 • Expedient acadèmic (60 %). Es valora l'expedient de les titulacions tant de grau com de postgrau, si és el cas.
 • Curriculum vitae (40 %). Es valora l'experiència prèvia relacionada amb les matèries del màster.
  Si és necessari, aquesta valoració es pot completar amb una entrevista personal per conèixer i tenir en compte aspectes com ara la capacitat d'expressió i comunicació o la disponibilitat de temps per seguir el curs, entre d'altres.

  La resolució de l'admissió es publica al web del màster.

Matrícula

Calendari de matrícula: del 10 al 14 de setembre de 2018

Procés de matriculació tancat