Universitat de Barcelona

Màster de Seguretat Internacional

Presentació

El màster, que s'imparteix a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), és un programa interdisciplinari destinat a formar futurs professionals en l'àrea dels estudis de seguretat, en el camp dels estudis sobre la pau i la guerra. Té com a objectiu proporcionar als seus estudiants un conjunt de destreses analítiques, formació en mètodes de recerca i una profunda comprensió dels conflictes internacionals al segle XXI.
Es tracta d'un màster avançat impartit en anglès, de 60 crèdits ECTS i un any de durada, dirigit a graduats en ciències polítiques, relacions internacionals o econòmiques. Combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i criteri en l'esfera política. S'emmarca en un context de creixent interès pels conflictes armats i les seves conseqüències en polítiques de veïnatge. L'objectiu d'aquest màster és formar analistes en seguretat internacional que disposin de les capacitats i coneixements adients per a estudiar i interpretar els reptes actuals de la seguretat en el pla internacional, tant des d'una perspectiva global com local.

El model docent de l'IBEI s'estructura al voltant de conferències, seminaris i tutories en grups petits. Els mòduls tenen límits respecte al nombre d'estudiants i s'espera una participació activa en forma de presentacions, treball en grup i redacció de treballs. A més, s'assigna a cada estudiant un tutor personal que farà el seguiment del seu progrés al llarg del curs. L'IBEI també desenvolupa habilitats transversals que els estudiants podran aplicar a les seves futures carreres professionals.

Les titulacions que ofereix l'IBEI són oficials i adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i expedides conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.
L'IBEI és membre associat de l'Associació d'Escoles Professionals d'Afers Internacionals (APSIA). L'Institut és un centre d'excel·lència acadèmica especialitzat en el camp dels estudis internacionals. Combina una recerca excepcional amb l'ensenyament d'alta qualitat i els serveis orientats als estudiants.

Objectius

 • Dominar i aplicar els coneixements específics sobre les relacions internacionals contemporànies i la governança global des d'un enfocament comprensiu i multidisciplinari.
 • Dissenyar recerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats als estudis internacionals i sistematitzar els resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'estudi acadèmic-científic.
 • Reflexionar de forma independent i prendre decisions en relació a la resolució dels problemes i reptes específics de les relacions internacionals actuals en un món cada vegada més complex i interconnectat.
 • Dominar i aplicar els coneixements sobre els actors, dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits nacional i internacional, la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, així com dels instruments emprats per seva implementació.
 • Dissenyar i elaborar treballs habitualment utilitzats en el marc de les relacions internacionals contemporànies (informes, memoranda de política exterior, resolucions, disposicions, acords, etc.) de qualitat acadèmic-científica, atenent tant a aspectes de contingut com de caràcter formal.
 • Identificar i reconèixer les qüestions sobre problemes, desafiaments i reptes més rellevants de les relacions internacionals i, al seu torn, especialització en un àmbit material més concret de les mateixes: seguretat internacional i resolució de conflictes; governança internacional i globalització; economia política i desenvolupament.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Pompeu Fabra
Universitats Participants:
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Anglès
Centre de gestió:
  Facultat de Dret
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Calendari de preinscripció

Fins a l'1 de juliol de 2021.

Formulari de preinscripció


Documentació


Resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

Procés de matriculació tancat