Universitat de Barcelona

Màster de Turisme Urbà

Presentació

El màster oficial de Turisme Urbà constitueix una oportunitat per formar-se en un àmbit professional de gran dinamisme actual i futur, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel·ligent (smart city) i d'eclosió de l'entorn urbà com a escenari turístic. És un màster específic sobre turisme urbà, diferenciat d'altres de temàtica turística general, que incorpora dos àmbits nous i diferenciats: l'emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel·ligència turística.

El màster oficial de Turisme Urbà és una proposta formativa que pretén respondre a una demanda creixent de coneixement reglat en turisme urbà, a nivell de postgrau, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel.ligent (smart city) i d'eclosió de l'entorn urbà com a escenari turístic. L'objectiu general del màster és formar professionals i investigadors d'alt nivell per a l'exercici de diversos perfils professionals 'consolidats i nous' i per al disseny i gestió de projectes relacionats amb activitats de producció i consum turístic i activitats associades al turisme en entorns urbans.

És una proposta formativa diferenciada de les existents en temàtica turística, que tenen enfocaments i continguts més amplis. El màster oficial de Turisme Urbà és de caràcter específic, amb matèries sobre els fonaments del turisme urbà, l'estructura de producció i consum, i la direcció, planificació i gestió. A més, s'hi han incorporat dos eixos nous, que són bàsics en la proposta: l'emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel.ligència turística.

El màster està dirigit a titulats en turisme i a titulats universitaris en disciplines de l'àmbit de les ciències humanes, socials, econòmiques i jurídiques relacionades 'atès el caràcter transversal i multidisciplinari del turisme', que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada per treballar en els àmbits professionals del turisme urbà.

Objectius

 • Dotar els alumnes de coneixement sobre els fonaments i les dinàmiques de la ciutat i les característiques del fenomen turístic, i del turisme urbà en particular.
 • Capacitar en el domini d''eines teòriques i conceptuals per a l''anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitar per a l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà, la gestió de bases de dades en les empreses i institucions turístiques, les Big Data i els components del nou paradigma de destinació intel''ligent.
 • Preparar els alumnes per a la presa de decisions en llocs d''alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
 • Desenvolupar perfils de professionals que tinguin en compte tant les necessitats d''innovació en matèria de gestió empresarial i de destinacions urbanes com les necessitats de comprensió i aplicació de la intel.ll.ligència turística.
 • Formar en l''anàlisi i enteniment dels processos de producció i consum turístics a les ciutats, identificant les oportunitats i debilitats, i capacitar per emprendre projectes i iniciatives en el marc econòmic i institucional del turisme en àrees urbanes i metropolitanes
 • Preparar els alumnes per desenvolupar anàlisis crítiques, avaluació i síntesi en el tractament de qüestions complexes.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 castellà
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

- Diplomats i graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines socials, econòmiques i jurídiques relacionades amb l'estudi, el coneixement i la gestió del turisme que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada i tenir interès per treballar en l'entorn del turisme urbà, que comprèn una àmplia gamma d'activitats productives.
- Professionals que desenvolupen tasques acadèmiques o professionals relacionades amb el turisme urbà, tant de l'administració pública com del sector privat, com a element per millorar la seva formació i les seves expectatives professionals.

Els futurs estudiants han de mostrar capacitat d'innovació, d'emprenedoria, d'organització i planificació, de comunicació, de treball en equip i perspectiva interdisciplinària.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster es requereix haver cursat estudis universitaris de grau o de nivell equivalent en el camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques o de les humanitats. En concret, l'oferta del màster s'orienta als llicenciats o graduats dels àmbits de turisme, geografia, ciències econòmiques i sociologia, o de les denominacions equivalents en el sistema universitari espanyol i en els sistemes universitaris d'altres països. A causa del caràcter transversal del màster, per accedir-hi no es requereixen complements formatius a les titulacions dels àmbits d'accés indicats.

També poden accedir al màster els llicenciats o graduats del camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques i de les humanitats, amb una titulació diferent als àmbits indicats més amunt. En aquest cas, és necessari complir els requisits específics que s'estableixen en els criteris de selecció i cursar complements formatius. La Comissió Acadèmica del màster fixarà en cada cas, segons la titulació d'accés, els complements formatius, que poden correspondre a un màxim de 12 crèdits. Així mateix, la Comissió Acadèmica del màster pot considerar la idoneïtat d'altres titulats universitaris amb un currículum que demostri experiència professional en turisme relacionada amb els objectius del màster.

Competències

Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer els fonaments i les dinàmiques de la ciutat.
 • Capacitat per descriure les bases de la gestió turística de la ciutat i de la seva governança.
 • Capacitat per identificar les característiques del fenomen turístic i del turisme urbà en particular.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la ciutat com a destinació turística i la destinació com a sistema turístic.
 • Capacitat per interpretar i valorar la diversitat de components patrimonials urbans i la seva valorització turística.
 • Capacitat per analitzar la dinàmica dels mercats turístics i els contextos de la destinació urbana.
 • Capacitat per argumentar els processos de direcció i gestió d'organitzacions turístiques, i les iniciatives per al desenvolupament de projectes i productes turístics.
 • Capacitat per dissenyar i emprendre projectes turístics i activitats de producció o consum associades al turisme.
 • Capacitat per formular els processos de desenvolupament turístic a les ciutats i la diversitat de models.
 • Capacitat per aplicar metodologies i tècniques d'anàlisi i gestió del turisme urbà.
 • Capacitat per aplicar instruments de planificació i gestió de la destinació urbana, i tècniques per avaluar l'impacte econòmic del turisme urbà.
 • Capacitat per gestionar bases de dades i documentals en empreses i institucions turístiques de destinacions urbanes, i els components del nou paradigma de destinació urbana intel·ligent.
 • Capacitat per dissenyar protocols sobre la creació, difusió i aplicació de coneixement turístic.Competències bàsiques
 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten' a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en l'àmbit internacional.
 • Capacitat de generar, processar i analitzar dades i informació relatives a l'àmbit d'estudi.
 • Capacitat de dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.
 • Capacitat per fer aportacions originals en el context de la investigació avançada o en l'aplicació professional en l'àmbit del turisme urbà.
 • Capacitat d'afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions, la resolució de problemes i la negociació entre parts.
 • Capacitat d'adquirir com a referència els principis de la sostenibilitat i de la innovació.
 • Capacitat per adquirir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà.

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

 • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Resolució: 30 de juny.

 • Tercer període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.

 • Quart període: de l'1 al 10 de setembre de 2021
  Resolució: 25 de setembre.

 Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

 • Adequació al títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent :
  1. Titulats amb estudis previs en turisme, ciències socials, econòmiques i jurídiques i humanitats (fins a 4 punts).
  2. Titulats en àmbits afins (fins a 2 punts).

 • Expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster (fins a 3 punts).

 • Formació complementària i experiència professional en l'àmbit del turisme (sector privat o sector públic (fins a 2 punts).

 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió com ara beques o participació en projectes (fins a 1 punt).

Resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que en determina la posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins ara.

Matrícula

Procés de matriculació tancat