Universitat de Barcelona

Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT)

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El GRAT estudia els fenòmens històrics que es produeixen durant l'Antiguitat Tardana, tot dedicant especial atenció a la Península Ibérica. El seu tema central de recerca -i eix constitutiu del grup interdisciplinar- és la confecció, en curs de realització, del volum hispànic de la Prosopografia Cristiana del Baix Imperi (PCBI/PCBE), empresa internacional de gran abast patrocinada per la British Academy, l'Acadèmie des Inscriptions et Belles Lettres i l'Institut d'Estudis Catalans. Estructurada en volums regionals (assumits i/o publicats per diverses universitats i institucions de la Unió Europea), la PCBI inclou la biografia -elaborada i fixada de manera exhaustiva, ordenada, precisa i redactada- de tots els eclesiàstics i els laics que, segons la documentació existent, han tingut alguna actuació respecte del cristianisme, factor històric de cabdal importànica en el període considerat. A més, la PCBI complementa la PLRE (Prosopography of the Later Roman Empire) que actualment enllesteix el grup de la Universitat de Cambridge (el corpus de quatre volums que comprèn els personatges nobles o que exerciren càrrecs civils). Ambdues sèries complementàries són, com evidencien les parts ja publicades, instruments de treball que faciliten un millor coneixement d'aquesta època mitjançant una informació més acurada sobre els seus homes i dones. Així ho palesen els estudis originats i propiciats per l'analítica valoració prosopogràfica de les dades textuals. Mitjançant la confrontació de les notícies individuals, s'obté un treball sintètic i conclusiu amb moltes noves aportacions, particularment en el camp sociopolític. De fet, l'objectiu últim de la prosopografia no és sinó proporcionar regularitats significatives i generalitzacions contrastables al fenomen històric. La confeccció d'aquest corpus prosopogràfic implica estudiar i fixar, d'acord amb mètodes filològics i històrics rigorosos, gran part de la documentació escrita de l'Antiguitat Tardana, així com les seves vies de transmissió. A partir d'aquesta valoració, elaborem un altre corpus orgànicament vinculat amb el de la prosopografia: el de les cartes escrites o rebudes a Hispània durant el període considerat. S'inclouen, ordenades cronològicament, tant les cartes el text de les quals s'ens ha conservat (sia en estat complert, sia de manera fragmentària) com aquelles que només es coneixen per mitjà de respostes o d'altres testimonis.

Codis UNESCO: 550401 - Història antiga / 550508 - Paleografia / 550510 - Filologia (vegeu 5702.01)

Paraules clau: 012627 - Prosopografía / 028177 - Tradició textual / 028180 - Cristianisme / 026346 - Epistolografía / 027328 - Antiguitat tardana

Àmbit temàtic:1000 - Humanitats

Més informació

Línies de recerca

  • Confecció, global i sòlida, de la prosopografia hispana de l'Antiguitat Tardana
  • Prosopografia i regularitats significatives en el camp sociopolític del móntardorromà
  • Història de l'Església en l'Antiguitat (particularment a Hispània)
  • Circulació de persones i de béns a l'Europa occidental durant l'Antiguitat Tardana
  • Fixació i estudi de les cartes escrites o rebudes a la Península Ibèrica (segles IV-VII)
  • Documentació escrita d'època antiga i vies de transmissió