Accés al tràmit IMPORTANT: Recordeu que cal adjuntar el PDF de la sol·licitud SIGNAT

Sol·licitud de participació en el concurs de places de professorat associat i professorat associat mèdic

Descripció

Per resolució del rector de data 31 de maig de 2021, es convoca el concurs per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic en règim de contracte laboral temporal, d’acord amb les bases de la convocatòria.


Procediment telemàtic

Segons el punt 4.2 a) de les bases de la convocatòria, es posa a disposició aquest tràmit electrònic específic, per a la presentació de sol·licituds al concurs de professorat associat i associat mèdic per al curs 2021-2022.


Documentació requerida

La documentació a presentar annexada a aquest tràmit electrònic, segons el punt 4.3. de les bases de la convocatòria, és la següent:

a) Formulari de sol·licitud, que inclou la declaració responsable de l’aspirant de compliment dels requisits de participació en el concurs establerts als articles 2 i 3 d’aquestes bases i que son certes les dades consignades a la sol·licitud i en la documentació presentada.

b) Currículum vitae, d’acord amb les indicacions que s’adjunten a la sol·licitud. No cal acreditar documentalment els mèrits al·legats.

c) Programa de l’assignatura, en el cas que es requereixi en la convocatòria de la plaça.


Presentació del tràmit

1. Ompliu el formulari de sol·licitud per participar en el concurs, també disponible a la seu electrònica de la UB, signeu-lo degudament i deseu-lo al vostre ordinador com a document pdf.

 • S’ha de presentar un formulari de sol·licitud per a cadascuna de les places a les quals es vol concursar.

2. Accediu al tràmit electrònic

3. Identifiqueu-vos com a:

  Col·lectius UB: autenticació UB
 • Autenticació UB
 • Externs
 • DNle: DNI electrònic
 • TCAT: Agència Catalana de Certificació
 • idCAT: Agència Catalana de Certificació
 • idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació
 • CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda)
 • Cl@ve: Sistema clave

4. Empleneu les dades requerides i adjunteu la documentació que es relaciona a l’apartat anterior, en format PDF i amb un límit de 2 MB

5. Confirmeu la sol·licitud

6. Rebreu un correu electrònic, el qual contindrà l’enllaç al resum de la instància presentada, amb els documents adjunts i el document de resguard de registre


Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 7 de juny de 2021 i finalitza el 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.


Més informació

 • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
 • Contacte
 • Última actualització: 7-06-2021