Incentius fiscals al mecenatge

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, els contribuents a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que facin una donació a favor de la Universitat de Barcelona tenen dret a deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció els percentatges de deducció següents:

  • el 75 % dels primers 150 €
  • el 30 % a partir de 150 €

Donacions plurianuals

Si s’han realitzat donatius a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediatament anteriors per import igual o superior, en cadascun d’aquests i respecte a l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció que excedeixi els 150 € és del 35 % (en lloc del 30 %).

Cal tenir en compte que la base de la deducció no pot excedir el 10 % de la base liquidable del contribuent. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10 % no són traslladables a exercicis futurs.