PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR UB

La Facultat d’Economia i Empresa i la Universitat de Barcelona volen afavorir la participació del seu professorat i personal investigador en els diferents programes de mobilitat internacional i/o internacionalització. Cal destacar especialment els programes Erasmus+ KA131 i Erasmus+ KA107|171 que permeten la mobilitat internacional del PDI amb finançament de la UE però també els projectes Erasmus+ o altres programes amb finançament per al PDI.  Si formes part del personal docent i investigador de la Facultat, en aquesta pàgina web trobaràs la informació més destacada sobre aquestes opcions disponibles.

Programes de Mobilitat Internacional oberts al PDI de la Facultat | Erasmus+ KA131 i Erasmus+ KA107|171

Erasmus+ KA131

En el marc del programa Erasmus+ KA131 es financen mobilitats de docència a universitats i institucions de la UE i països associats amb les quals la Facultat hi té establert un conveni Erasmus+ de mobilitat de professorat.

L’objectiu del programa Erasmus+ KA131 és facilitar estades de docència del PDI de la Universitat de Barcelona a universitats de la Unió Europea i països associats amb les quals hi ha establerts convenis de mobilitat de professorat Erasmus+. Aquestes mobilitats han de ser d’un mínim de dos dies de docència -8 hores en total- i compten amb el finançament de la CE. La Facultat d’Economia i Empresa té signats més de 60 convenis de Erasmus+ de mobilitat de professorat amb universitats d’arreu d’Europa i és molt activa pel que fa a l’establiment de noves aliances, així que si tens pensat realitzar una estada de docència a una universitat amb la que no tenim conveni, no dubtis a contactar-nos!

A continuació podràs trobar tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Tota la informació de les convocatòries Erasmus+ KA131 per al PDI està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Erasmus+ KA131 per a PDI

Fixa’t que a la mateixa pàgina web hi ha la convocatòria d’Erasmus+ KA131 i Erasmus+ KA107, assegura’t de clicar la correcta.

Pots consultar la convocatòria oficial del curs vigent, fins a la publicació de la següent, a:

Convocatòria Erasmus+ KA131 de PDI per a moblitats fins al 30 de setembre del 2023

A la convocatòria trobaràs els requisits, la documentació a presentar i tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Destinacions i procés de sol·licitud: A l’aplicatiu SOP es poden consultar les diferents destinacions en funció de la Facultat/Centre d’adscripció del professor sol·licitant. També és l’aplicatiu a través del qual es realitza el procés de sol·licitud.  Tot el procediment de sol·licitud és online, no caldrà presentar documentació en paper. En la data de termini de presentació de sol·licituds es tancarà l’aplicació. Si no s’ha formalitzat el procediment de sol·licitud online dins el termini establert la sol·licitud es considerarà exclosa. Si en canvi s’ha formalitzat la sol·licitud però manca documentació, es donarà un termini de 10 dies per complimentar-la des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment.

Aplicatiu SOP

Calendari: Aquesta convocatòria disposa de dos terminis, que es poden consultar a la convocatòria.

Durada: La durada mínima és de 2 dies i la durada màxima és d’una setmana (5 dies lectius) i ha de tenir una càrrega mínima de 8h de docència/setmana. L’estada de docència a la universitat estrangera pot ser superior però només es rebrà finançament per aquest període. S’ha de tenir en compte la data màxima de l’estada objecte de la subvenció, que s’indica a la convocatòria.

Anteriors convocatòries:

Convocatòria Erasmus+ KA103 de PDI per a moblitats fins al 31 de desembre del 2022

Convocatòria Erasmus+ KA103 de PDI per a moblitats fins al 31 de desembre del 2021

Destinacions: La docència s’ha de realitzar a una universitat o centre de recerca que disposi d’un conveni de mobilitat de professorat amb la Facultat d’Economia i Empresa. La Facultat disposa de més de 80 convenis Erasmus+ KA103 per a la mobilitat del professorat. Si estàs interessat a anar a una universitat amb la que actualment no disposem de conveni, contacta amb l’Oficina de Relacions Internacionals i durem a terme les accions oportunes per tal d’intentar establir-hi un conveni. Cal tenir en compte que el conveni ha d’estar signat amb anterioritat a l’obertura de la convocatòria.
A l’aplicatiu SOP pots consultar les universitats amb les que tenim conveni -destinacions en funció de la Facultat/Centre d’adscripció del professor sol·licitant:

Aplicatiu SOP

Acceptació per part de la universitat estrangera: El programa Erasmus+ Ka131 per a la mobilitat del professorat permet la mobilitat del PDI del nostre centre a aquelles universitats amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni de mobilitat de professorat.
No obstant això, aquests convenis no garanteixen l’acceptació automàtica del professor a la universitat estrangera: el PDI de la Facultat ha de pactar amb el PDI o l’àrea corresponent de la universitat de destinació un programa de docència que pugui realitzar-hi durant la seva mobilitat al seu centre. Molt sovint les oficines de relacions internacionals de les universitats de destinació no tenen la competència de poder assignar aquest tipus d’activitats al professorat estranger, però és possible que et puguin orientar en relació a possibles international weeks, en el marc de les quals es pugui realitzar la docència, o en relació a aquells professors o departaments als quals pots adreçar la teva petició.

Durada i finançament: La durada mínima de l’estada és de 2 dies i la màxima és de 2 mesos, però el finançament màxim de la mobilitat és de 5 dies. El mínim d’hores de docència ha de ser de 8 hores. Aquest programa finança les estades del professorat i el desplaçament, d’acord a les taules que es publiquen quan s’obre cada convocatòria. La informació de la convocatòria anterior et pot servir a mode de referència, però poden haver-hi canvis d’un curs per a un altre.

La mobilitat ha de tenir com a objectiu la docència: La mobilitat ha d’implicar obligatòriament la realització de docència al centre de destí (seminaris/classes/conferències). L’ajut Erasmus no finança visites institucionals/protocol·làries o estades de recerca. La docència que es realitzi ha de ser per un mínim de 2 dies i 8 hores en total. Si es realitza docència per un temps inferior no es podrà gaudir de finançament per a la mobilitat.
Així doncs, si estàs interessat en realitzar una estada per realitzar docència, hauràs de tenir una universitat que et pugui acollir en el marc de les seves classes o per a la realització d’una international week, conferències, seminaris específics, etc. a partir d’aquí, només cal assegurar-se que es compleix amb els diferents punts que s’han especificat per poder gaudir de l’ajut Erasmus. Si estàs interessat a anar a realitzar docència a una uniervsitats de la UE o països associats amb la que no tenim conveni, posa’t en contacte amb nosaltres.Recorda que cal que el conveni estigui signat el curs anterior, si no fos el cas, la planificació de la docència caldrà que es faci per al següent curs acadèmic per tal que quedi coberta pel finançament que ofereix el programa Erasmus+.
Un cop es disposi de l’ajut Erasmus+ cal realitzar una sèrie de tràmits (documentació) per poder gaudir de l’ajut erasmus: presentar un programa de treball abans de l’estada (“teaching agreement”, on s’indiquin els motius de l’estada, la docència que s’impartirà, els dies i les hores previstes, etc) signat per ambdós centres; un certificat d’estada a la tornada i altra documentació que es pugui demanar.
També volem aprofitar per a recordar que la mobilitat Erasmus+ també permet convidar professorat d’universitat estrangeres per a que realitzin docència a la nostra facultat.

L’ajut consistirà en una assignació per a despeses de locomoció i despeses de manutenció i estada segons les quantitats fixades pel programa Erasmus+. Pots consultar-les al següent enllaç:

Dotació Econòmica del programa Erasmus+ KA131 per a la mobilitat del PDI

L’objectiu del programa Erasmus+ KA107|KA171 és facilitar les estades del PDI de la Universitat de Barcelona amb finalitat de docència o formació a universitats fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establert un projecte de col·laboració en el marc del Programa Erasmus+. Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu d’exportar el model d’èxit del programa Erasmus a universitats d’arreu del món, amb mobilitats que gaudeixen de finançament de la Unió Europea. A continuació pots trobar la informació més destacada que cal que tinguis en compte si estàs interessat en presentar la teva sol·licitud al programa.

A continuació podràs trobar tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Tota la informació de les convocatòries Erasmus+ KA107 per al PDI està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Erasmus+ KA107 per a PDI

Fixa’t que a la mateixa pàgina web hi ha la convocatòria d’Erasmus+ KA103 i Erasmus+ KA107, assegura’t de clicar la correcta.

Pots consultar les convocatòries oficials al següent enllaç: Convocatòries KA107 PDI

A la convocatòria trobaràs els requisits, la documentació a presentar i tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Destinacions i procés de sol·licitud: A l’aplicatiu SOP es poden consultar les diferents destinacions del rpograma Erasmus+ KA107. També és l’aplicatiu a través del qual es realitza el procés de sol·licitud.  Tot el procediment de sol·licitud és online, no caldrà presentar documentació en paper. En la data de termini de presentació de sol·licituds es tancarà l’aplicació. Si no s’ha formalitzat el procediment de sol·licitud online dins el termini establert la sol·licitud es considerarà exclosa. Si en canvi s’ha formalitzat la sol·licitud però manca documentació, es donarà un termini de 10 dies per complimentar-la des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment.

Aplicatiu SOP

També es poden consultar als Annexos de les convocatòries.

Durada: L’estada objecte de la subvenció s’ha de fer com a màxim fins a les dates indicades als annexos 1 (docència o formació). La durada de l’estada ha de ser d’una setmana (5 dies lectius) i ha de tenir una càrrega mínima de 8h de docència/setmana. L’estada a la universitat estrangera pot ser superior però només es rebrà finançament per aquest període.

Destinacions La docència o formació s’ha de realitzar a una de les universitats de fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establert un projecte de col·laboració en el marc del Programa Erasmus+. Aquestes destinacions poden variar d’un curs acadèmic a un altre, en funció de la durada dels projectes i les noves concessions que s’atorguin. Un cop tancada al convocatòria, la informació sobre els destinacions disponibles, et pot servir a mode d’orientació. Pots consultar-les al SOP o als annexos de les convocatòries.

L’ajut consistirà en una assignació per a despeses de locomoció i despeses de manutenció i estada segons les quantitats fixades pel programa Erasmus+, que depen en funció de la destinació. Pots consultar-les al següent enllaç:

Erasmus+ KA107 de PDI amb finalitat de docència per a moblitats del curs 2022-23: Annex 1
Erasmus+ KA107 de PDI amb finalitat de formació per a moblitats del curs 2022-23: Annex 1

Erasmus+ KA107|171

En el cas del programa Erasmus+ KA107|171 es financen mobilitats de docència i formació a universitats de fora de la UE i països associats amb les quals la UB hi té establerts projectes de cooperació internacional.

Altres

Projectes Erasmus+

En el marc del programa Erasmus+ hi ha altres accions que també atorguen finançament per al desenvolupament d’activitats vinculades amb la internacionalització, és el cas dels projectes Erasmus+ (Accions KA2, KA3 i Jean Monnet). Aquests projectes incideixen, a través de l’establiment de consorcis internacionals formats per universitats i institucions de diferents països de la UE, associats i la resta del món, en els processos d’internacionalització, de cooperació acadèmica i de transferència de competències i coneixements de les institucions participants, amb l’objectiu de conduir,  tant en l’àmbit de gestió com en l’acadèmic, a la innovació, la competitivitat, la modernització i l’excel·lència.

OMPI | Projectes internacionals

Adreça: Baldiri i Reixac; Edifici Parc Científic; Torre D, 2a planta : Mapa
Adreça electrònica: projectes.erasmus@ub.edu

Begoña Navarrete
bnavarrete@ub.edu
Tel.: 93 403 37 03

Luca Bertoglio
lbertoglio@ub.edu
Tel.: 93 403 50 08

Altres convocatòries i programes

A la pàgina web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) de la UB podràs trobar informació sobre les altres oportunitats, programes, projectes i ajuts que hi ha per al PDI de la universitat.