Dades personals
 • *
 • *
 • *
 • *
 • * DD/MM/AA
  • *
Contacte
 • * Aquesta adreça serà utilitzada per validar el compte en el pas següent
 • *
Aceptació condicions
 • Camps obligatoris *
 • Si té algun suggeriment o comentari premi aquí: contactar.
< Tornar

Condicions LOPD

Per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, la entitat UNIVERSITAT DE BARCELONA li informa que les seves dades personals s'integraran en un fitxer de dades informatitzat i podran ser utilitzades per UNIVERSITAT DE BARCELONA per a la gestió de la relació, prestació o lliurament de productes o serveis, la gestió de cobraments i pagaments conseqüència dels mateixos i per mantenir-li informat. Així mateix, es fa menció expressa que la entitat UNIVERSITAT DE BARCELONA amb domicili enGRAN VIA CORTS CATALANES, 585, BARCELONA (BARCELONA), es la destinatària final d’aquestes dades, i que els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals en els termes legals, mitjançant carta dirigida a la direcció indicada anteriorment.

Acepto las condicions de la LOPD

Tancar

Recepció de missatges electrònics

Cuando visite este sitio web, usted se está comunicando con nosotros electrónicamente. Usted acepta recibir comunicaciones electrónicas de parte nuestra. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico o mensajes SMS.

Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le proporcionamos electrónicamente satisfacen cualquier requisito legal que dichas comunicaciones tuvieran por escrito.

Acepto la recepció de missatges electrònics

Tancar