Excursions geològiques

Oferta d'excursions per aquest curs 2020-2021.

Sortides al camp d’un dia a diferents indrets de Catalunya on es podran veure diferents aspectes i temàtiques de la Geologia.

La realització d'aquestes sortides es realitzaran seguint les mesures de prevenció i protecció dictaminades per la Universitat de Barcelona per raó de la crisi sanitària de la Covid19.

Aquestes excursions van a càrrec del professorat de la facultat de Ciències de la Terra

Excursions geològiques

Dates i horaris

A partir de l'11 de gener i fins el juny de 2021.

Adreçat a

Alumnes de batxillerat.

Un professor/a de la Facultat de Ciències de la Terra és l’encarregat de cadascuna de les excursions.

Es lliurarà una documentació al professorat del centre de batxillerat amb la informació necessària per treballar prèviament algun aspecte dels que es veuran al camp.

El dia de la sortida el professorat de la Facultat de Ciències de la Terra és l'encarregat de guiar als alumnes i al professorat del centre de batxillerat al camp per mostrar-los els aspectes geològics de la zona elegida, tot seguint el dossier programat.

La idea és que a partir d’aleshores, el professor del centre de batxillerat pugui fer l'excursió amb futurs alumnes, sense l’ajut del professorat de la Facultat. A la realitat, hi ha escoles que repeteixen la sortida cada any. 

Com a màxim s’acceptaran 30 estudiants per sortida.

És obligatori dur la mascareta posada durant tota l’activitat, a l’inici de l’activitat se subministrarà gel hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura.

Enguany no es barrejaran centres diferents en una mateixa sortida.

Excepcionalment aquest any l’activitat començarà a partir del dia 11 de gener.

El pare, mare o tutor de cada estudiant haurà de signar la Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 que es farà arribar a cada centre, i portar-la el dia que es faci l'activitat.

Assignatura: Geologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professorat responsable: Domingo Gimeno (UB)

Objectius generals de la sortida:

 • Les roques ígnees formen més de 2/3 de la superfície del planeta, i s'originen a partir dels magmes que quan arriben a la superfície terrestre donen lloc al vulcanisme. Aquest pot tenir una expressió violenta o explosiva, i una de més calmada o efusiva, consistent en l'emissió de colades làviques.
 • La comarca de la Garrotxa conté un dels camps volcànics quaternaris més ben preservats del sud-oest d'Europa, i inclou tant cons volcànics piroclàstics formats durant episodis explosius.
 • Reconeixement de les característiques dels magmes a partir de les roques que es formen en el decurs de les erupcions volcàniques, la seva mineralogia, entendre el significat geomorfològic i temporal de les formacions volcàniques. Igualment, s'afrontarà el tema de l'impacte social del vulcanisme i el risc volcànic associat a les erupcions.

Nota: Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

Assignatura: Geologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professorat responsable: Miquel Garcés (UB)

Objectius generals de la sortida:

 • Reconeixement de les diferents unitats geològiques regionals a l'entorn del Vallès, les roques que les formen, i la relació amb el relleu.
 • Les observacions preses durant la sortida seran integrades en una síntesi sobre l'evolució geològica i paleogeogràfica de la zona. Es discuteixen els diferents processos endògens i exògens que condicionen l'evolució del paisatge.

Itinerari: La sortida està plantejada per fer en autocar, amb desplaçaments entre Cardedeu, Cànoves i Sant Pere de Vilamajor. En funció del centre, és possible proposar itineraris a peu o en bicicleta amb sortida des del propi centre de secundària.

Nota: Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

Assignatura: Geologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professorat responsable: Carles Ferrández (UB)

Objectius generals de la sortida:

 • Reconeixement de materials de diferents litologies (roques sedimentàries, ígnees i metamòrfiques) i ambients sedimentaris (marins i continentals), del Paleozoic i Mesozoic característics de la Serralada Prelitoral, i del trànsit Paleocè - Eocè de la Depressió de l'Ebre tot fent observacions sobre la petrologia, estratigrafia, sedimentologia, paleontologia, tectònica i geomorfologia de la zona.

Itinerari: El Figaró – Montmany - Coll de Can Tripeta. Es pot arribar al Figaró en tren (línia R3 Puigcerdà RENFE).

Nota: Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

Es tracta d'una sortida de camp de caràcter transversal, que interrelaciona les diferents branques de la Geologia.  Concretament, es tractaran temàtiques de cristal·lografia, mineralogia, geologia general, recursos naturals, medi ambient, geotècnia i risc geològic

Assignatura: Geologia i Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professorat responsable: Albert Soler (UB)

Objectius generals de la sortida

 • Donar una visió general de la història Geològica de Catalunya per situar els diferents materials que es veuran a la sortida.
 • Donar una visió transversal de la Geologia, on es veurà com l’estructura atòmica dels minerals comporta una sèrie de propietats dels minerals que permetran explicar diferents qüestions d’actualitat: (esfondrament del riu Cardener (risc geològic), salinització de les aigües (medi ambient), el seu us a la societat (mineria), així com la problemàtica mediambiental de contaminació de les activitats extractives de la mineria i les potencials solucions d’aquesta.
 • Aprendre a reconèixer algunes roques sedimentaries de la Conca de l’Ebre.
 • Entendre la gènesis del diapir de Cardona i discutir sobre les potencials aplicacions d’aquestes estructures geològiques com a magatzems de residus especials.
 • Descobrir les causes de l’esfondrament de la llera del riu Cardener al seu pas per Cardona. Aquesta activitat es farà amb la participació dels estudiants que hauran de descobrir per ells mateixos que ha passat i qui ha estat el responsable.
 • Aprendre a mesurar el cabussament i l'estratificació de capes sedimentaries i la seva utilitat en mapes geològics (opcional).

Alguns dels conceptes que es relacionaran seran:

 • L'estructura de l'halita (NaCl) amb la plasticitat i la formació del diapir de Cardona.
 • Les propietats de plasticitat i solubilitat amb el comportament geomecànic del terreny.
 • Els recursos minerals i els problemes mediambientals.
 • Hidrologia superficial i subterrània amb medi ambient.
 • Restauració d’escombreres mineres (opcional, ja que cal anar a Balsareny).
 • Gestió del territori (Opcional ja que cal fer parada al barri de l’Estació de Sallent i observar els problemes de subsidència del terreny que van obligar a desallotjar el barri).
 • Possible visita a la Minilla de Cardona (molt recomanable per la bona comprensió de la sortida) o al Museu de la sal.

Nota: Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

L'import de l'activitat és de 90 euros per excursió.

Per formalitzar la inscripció a l'activitat (un cop confirmada per correu electrònic al professor/a responsable), cada centre admès haurà abonar 90 euros per excursió al compte ES61-2100-3642-13-2200076957 de CaixaBank, indicant les paraules "Excursió geològica" i el nom del centre de batxillerat en un termini de 15 dies.

Si necessiteu factura, i degut a la normativa de tancament comptable de la UB, és indispensable fer el pagament abans del 7 de desembre de 2020 (per poder emetre factura dins l’exercici 2020) o després del 8 de gener de 2021 (per emetre factura a l’exercici 2021) i sol·licitar-ho per correu electrònic a sae.organitzacio@ub.edu el mateix dia de fer el pagament adjuntant-ne:

 • El comprovant d’haver realitzat l’ingrés.
 • La raó social del centre d’ensenyament.
 • L’adreça postal del centre d’ensenyament.
 • El Número d'Identificació Fiscal (NIF), i,
 • Una adreça de correu electrònic de contacte.

En qualsevol cas sempre podem fer-vos un justificant del pagament.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
 • Per malaltia degudament justificada.
 • Per una causa major derivada de la pandèmia de la Covid19 que impedeixi el desplaçament per realitzar l'activitat.

Qualsevol tipus de sol·licitud de devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

Emplenant el formulari d'inscripció.

El professor o professora responsable de l'excursió que heu sol·licitat es posarà en contacte amb vosaltres per concretar els detalls de l'excursió com són la data en que es realitzarà, l'horari, i el dossier amb informació addicional.

El pagament s'haurà de realitzar a partir del moment en que el professor/a responsable de l'excursió us l'hagi confirmat.