Premi Xavier Domingo

Premi Xavier Domingo

10a edició 2022

Es convoca la desena edició del Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica, per promoure entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, així com entre els estudiants universitaris de grau, els coneixements i els treballs de recerca relacionats amb l’àmbit de les activitats del Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED).

 

Termini
Lliurament de treballs fins el 18 de febrer del 2022 (inclòs).

Algunes de les funcions de la UB són la creació, el desenvolupament, la transferència i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura.

A fi de fomentar el coneixement dels aspectes científics i tecnològics de la vida quotidiana entre el joven en formació, la Universitat de Barcelona ha signat un conveni amb el CED amb la intenció de crear i promocionar un premi relacionat amb la detergència i cosmètica adreçat a estudiants de secundària així com entre els estudiants universitaris de grau de tot l’Estat espanyol.

El CED és una entitat d’àmbit estatal que té com a socis les principals empreses del sector i l’objectiu del qual és afavorir el desenvolupament científic i tècnic d'aquest sector i incrementar-ne el coneixement.

L’àmbit del Premi són els treballs de recerca relacionats amb els productes de les indústries de detergents, tensioactius i cosmètics, en qualsevol de les seves facetes: aplicació, composició i efectes, producció o aspectes mediambientals, econòmics, històrics o socials.

El premi per als treballs guanyadors és d’un import de 1.000 € per a l’estudiant i 500 € per al professor tutor o director del treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball guanyador sigui de dos autors, el premi es reparteix equitativament.

El jurat pot concedir un accèssit de 300 € per a l’estudiant i 200 € per al professor tutor o director del treball.

En el cas que cap dels treballs presentats no tingui el nivell adequat per merèixer el premi, el jurat el pot declarar desert.

 

Els treballs es poden lliurar fins el18 de febrer del 2022 inclòs.

Per participar al premi heu de fer arribar el vostre treball amb la indicació "Premi Xavier Domingo 2022",

Per correu electrònic a sae.futurs@ub.edu

O podeu fer-ho per correu postal o lliurant-lo presencialment en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores a: 

Servei d’Atenció a l’Estudiant (Futurs estudiants)
carrer d’Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

 

El treball ha d’anar acompanyat d’una fitxa d'inscripció. S’hi ha d’adjuntar un certificat del tutor o director del treball en què consti el centre on s’ha desenvolupat, la data de presentació i la nota obtinguda, si s'escau. Tot seguit podeu descarregar aquest model de fitxa.

Després de la deliberació del jurat, aquest ha decidit, per unanimitat, atorgar el 1r Premi Xavier Domingo 2021 al treball Vida a les nostres mans, presentat de Laura Martín Mallol, de l’Institut Príncep de Viana de Barcelona, dotat amb un xec regal per a material cultural de 1.000€ per a l’estudiant i 500€ per a la tutora, Silvia Llahí Sastre.

El treball Elaboració d’un perfum. Acqua di l’Ebre, de Paula Pérez Izquierdo, de l’Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, ha obtingut un accèssit, dotat amb un xec regal per a material cultural de 300€ a l’autora i 200€ a la tutora, M. Carmen Tomàs Acosta.

El jurat ha estat integrat per les persones següents:
Sr. Claudi Mans, en representació de la Universitat de Barcelona i que actua com a presidente.
Sra.  Maria Minguet, del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED)
Sra. Pilar Espina, en representació de la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA).
Sra. Maria Concernau, de la Asociación Española de Productores de Sustancias para Aplicaciones Tensioactivas (AEPSAT).
Sra. Ana Rocamora, de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SQC).
Sr. Antoni Camí, representant del Foro Química y Sociedad (FEIQUE).
Sra. Eulàlia Salom, del Servei d’Atenció a l’Estudiant, que actua com a secretaria del jurat, amb veu i sense vot.

Des de la Universitat de Barcelona i el CED us volem traslladar el nostre agraïment i l'enhorabona per haver fet possible aquesta nova edició del Premi Xavier Domingo. Volem felicitar, també, a les tutores per la seva dedicació i bona feina.

Les persones guanyadores, així com les seves tutores, podran passar a recollir el premi pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (carrer Adolf Florensa, 8. 08028 Barcelona), demanant cita prèvia a esalom@ub.edu. Es podrà recollir a partir de la setmana vinent.

Totes les finalistes rebran un certificat acreditatiu.

Rebeu una cordial salutació.

SEQC i CED