Menú principal
Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. VIII, núm. 170 (70), 1 de agosto de 2004

PORTAL DINÀMIC, UNA EINA PER OBRIR L'IES CELESTÍ
BELLERA (GRANOLLERS, BARCELONA) AL MÓN

Mª Teresa Guiu i Viaplana
IES Celestí Bellera, Granollers (Barcelona)

Santiago Llorens Calvet

IES Celestí Bellera, Granollers (Barcelona)

Portal dinàmic, una eina per obrir l'IES Celestí Bellera (Granollers, Barcelona) al món (Resum)

Aprende a aprendre ha estat un dels lemes més freqüents quan es parlava del nou sistema educatiu. Ara ha de deixar de ser només un lema per convertir-se en una realitat quotidiana a les escoles i instituts. L'accés al coneixement i a la informació ha canviat: les fonts documentals a les que es pot accedir superen les barreres geogràfiques de l'aula, amplien el seu radi d'actuació i generen un volum enorme de dades que fa necessari el desenvolupament i perfeccionament de les capacitats de recerca, tria i síntesi. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens han ajudat en tot aquest procés d'obrir els centres educatius al món. En aquesta comunicació us volem presentar els portals nuke, un sistema automatitzat de notícies concebut per fer-lo servir en Intranets i Internet, que permeten la gestió de continguts de manera interactiva i dinàmica.

Paraules clau:portal nuke, portal dinàmic, societat del coneixement, interculturalitat, aprendre a aprendre

Dynamic portal, a tool for opening our secondary school to the world (Abstract)

"Learning to learn" is one of the most frequent "buzzword" slogans heard when the new educational system is talked about. Now it must stop being just a slogan and become a daily reality in primary and secondary schools. Access to knowledge and information has changed: documentation sources and resources available go far beyond the geographical limits of the classroom, extend their range of action and generate an enormous volume of data which makes the development and improvement of research, selection and synthesis abilities necessary. New information and communication technologies (ICT) have helped us in the whole process of opening education centres to the world. In this report we wish to present nuke portals, an automated news system conceived to be used in Intranets and Internet, which allow the management of contents in a dynamic and interactive way.

Key words: nuke portal, dynamic portal, knowledge society, interculturality, learning to learn


La societat del segle XXI és la societat del coneixement i la comunicació. El coneixement s'està convertint en la matèria primera i el motor de la nova economia, i és l'energia que organitza les relacions socials en tots els àmbits. Les fonts d'aquesta nova energia i els mecanismes que la generen són nous, completament nous: hem passat d'un coneixement enciclopèdic a un altre de multimèdia, pluralista i canviant. I és en aquest nou món de la informació i la comunicació on el sistema educatiu torna a tenir un paper clau: ha de continuar éssent el lloc d'adquisició d'aquests coneixements però, sobretot, el lloc on s'apren a aprendre.

Aprendre a aprendre ha estat, potser, un dels lemes més freqüents de les darreres dècades quan es parlava del nou sistema educatiu. Ara ha de deixar de ser només un lema per convertir-se en una realitat quotidiana a les escoles i instituts. L'accés al coneixement i a la informació ha canviat: les fonts documentals a les que es pot accedir superen les barreres geogràfiques de l'aula, amplien el seu radi d'actuació i generen un volum enorme de dades que fa necessari el desenvolupament i perfeccionament de les capacitats de recerca, tria i síntesi.

El vell model pedagògic de transmissió de coneixements, procediments i valors des del professorat cap els alumnes ja no serveix. El nou model social reclama un nou model pedagògic que entén l'educació com un procés orientat a ajudar els estudiants a adquirir els coneixements que necessiten d'entre totes les fonts possibles i disponibles arreu del món. Per tant, en aquesta concepció educativa el paper del professorat ha de consistir en acompanyar i orientar l'alumne durant el seu procés d'aprenentatge, proposant, facilitant, ajudant, però no imposant ni dirigint. És el que reclamava Délors en el seu informe:

El docent ha d'establir una nova relació amb l'alumne, passar de la funció de solista a la d'acompanyant, convertint-se ja no tant en qui imparteix els coneixements com en qui ajuda els alumnes a trobar, organitzar i emprar aquests coneixements, guiant els pensaments més que no pas modelant-los, però mantenint-se molt ferm en tot allò que pertoca als valors fonamentals que han de regir tota la vida.[1]

El procés comença al propi centre educatiu

La vida interna dels nostres instituts és cada vegada més dinàmica i engrescadora. Hi ha un munt d'activitats d'aula, projectes didàctics, activitats de formació, mostres i exposicions, sortides extraescolars, etc. que cal transmetre a tots els membres de la comunitat escolar però que alhora és bo que surtin de les quatre parets de l'institut i que puguin ser conegudes i accessibles per tothom. Els centres educatius es converteixen, doncs, en generadors d'informació que s'ha de poder compartir, de la mateixa manera que cerquem informacions en d'altres fonts per a la nostra tasca pedagògica.

Aquesta tasca divulgativa l'han realitzat des de fa dècades les revistes escolars, els butlletins d'informació interns de cada centre, les mostres didàctiques de caire municipal, comarcal o nacional... Ara també l'han de realitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC). Avui en dia tots els centres educatius tenen aules d'informàtica, amb bons equips multimèdia i connexions amb la xarxa d'internet. Aquests recursos han de ser una eina tant emprada com el guix i el llapis o la pissarra i el paper, amb el gran avantatge afegit de la immediatesa comunicativa i la possibilitat d'interactuació.

Els centres educatius han d'obrir-se per deixar entrar el gran cabal d'informació que mou el món actual, han d'aprofitar-lo en el procés de formació dels seus alumnes i alhora han de revertir al món tot el cabal de vida i pensament que neix en la tasca formadora del dia a dia. És un obrir-se per deixar entrar el món dins les aules, i obrir-se per deixar sortir al món el que a les aules està naixent. Cal aprofitar tot aquest munt de recursos d'informació i coneixement per anar construint el món i la societat del demà. I una de les eines de suport en tot aquest procés d'obertura dels centres educatius us la presentem avui: els portals nuke.

Els portals nuke

Davant l'explosió de l'era d'Internet i la necessitat de totes les grans empreses i corporacions de disposar d'un portal o pàgina web que fos senzill de gestionar i administrar alhora que s'anés actualitzant al mateix ritme que les noves tecnologies, es va veure clar que calia avançar cap a un producte que resolgués i facilités el concepte d'imatge corporativa. Un producte que fos a l'abast de tots els usuaris de la corporació i que aquests tinguessin un control absolut del resultat final dels continguts, com una forma més d'establir relacions amb la corporació i l'entorn. Convenia disposar d'un producte que permetés establir permisos diferencials entre els usuaris (consulta, accés i creació), i que presentés uniformitat de components i formats visuals ens textos, gràfics, icones i altres. Un producte, en fi, que minimitzés els recursos tècnics i humans per a la implementació del sistema i el seu manteniment. Aquest producte és el CMS (Content Management System o Sistemes de Gestió de Continguts).

Els CMS, segons Fons i Montagut[2], tenen com a característiques principals:

§que estan fonamentats en bases de dades i, per tant, és possible clonar el sistema simplement assegurant la base de dades.

§a cada tipus de secció li correspon un disseny i un camp de taula de la base de dades, per tant, és possible inserir una nova dada i el sistema s'encarrega de presentar l'article amb el disseny corresponent.

§es generen les pàgines de forma dinàmica, minimitzant els requeriments de maquinari, perquè cada vegada que es visualitza un article es crea la pàgina de manera virtual en el servidor i s'envia al client.

§no es modifica el disseny original ni és precís conèixer codi HTML ni coneixements especials de programació o creació de pàgines web. això fa que el nombre d'usuaris, creadors de continguts, sigui potencialment màxim.

Els mòduls bàsics d'un sistema de gestió de continguts com els portals nuke ofereixen els serveis bàsics següents:

§publicació de notícies i inserció de comentaris en temps real.

§registre de manteniment d'usuaris.

§concessió de permisos en determinades àrees.

§moderador de notícies i articles.

§gestió de fòrums d'usuaris, enquestes i xats.

§gestor de descàrregues.

§publicació d'arxius.

§gestor d'enllaços.

§i una infinitat d'utilitats que es poden anar afegint a l'estructura de base del portal.

És l'any 1998, quan Francisco Burzi, un jove programador i dissenyador, agrupa en llenguatge PHP de codi obert la major part d'aquestes eines que hem comentat en un motor de gestió de continguts: el PhpNuke, o portal dinàmic. L'any 2003 apareix el PostNuke que pretén reforçar els elements de seguretat d'aquest sistema.

El portal nuke, per la seva interactuació i pel seu dinamisme, permet la coexistència de webs tradicionals, documents en word, arxius multimèdia, animacions en flash, etc., etc., i això representa un avantatge molt granpel que fa a administradors o gestors de continguts. Cada administrador té autonomia total en la gestió de les seves seccions o apartats, i l'administrador general és qui coordina tots aquests enllaços. Per tant s'aconsegueix la immediatesa i la revisió constant de continguts d'una manera molt simple i àgil.

Com que funciona amb una base de dades allotjada en un servidor, els administradors i usuaris poden fer les seves aportacions, esmenes i actuacions directament a través de qualsevol ordinador connectat a internet, des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora. Les modificacions i aportacions s'actualitzen en temps real. Només en casos concrets d'inserció d'imatges o documents adjunts a les notícies cal disposar d'un programa FTP o SFTP de transmissió d'arxius cap el servidor.

Portal bellera.org

El portal nuke que tenim al nostre IES Celestí Bellera de Granollers serveix com a pàgina web de centre i com a noticiari del dia a dia intern i com a enllaç amb el dia a dia de l'actualitat mundial. És, també, un dels eixos vertebradors de recursos didàctics multimèdia que els diferents serveis educatius posen a la xarxa com a suport a la tasca docent i l'aparador de les activitats d'aula més destacades.

En el mòdul de "Novetats" (News), escollit com a portada, es relacionen les darreres notícies publicades, en forma de resum introductori, i funciona com a índex de les darreres informacions. Als marges dret i esquerra del portal es troben els diferents mòduls i menús que ens informen de totes les seccions i apartats fixes del portal-nuke. En aquests mòduls és on es troben molts dels enllaços (links) que porten a d'altres portals nuke del propi centre (portal Pesquis 1, portal de Castellà, portal de Matemàtiques i d'altres), a la pàgina web oficial de l'IES, a la pàgina web de la central fotovoltaica del Celestí Bellera, a la web del batxillerat artístic, a les bases de dades de la videoteca i l'arxiu fotogràfic, als formularis de comunicació interna d'anomalies o consultes als responsables de la coordinació informàtica, i als espais web de professorat i alumnat del centre (cadascun dels alumnes, professors i personal no docent del centre, disposa del seu propi espai privat i web al servidor del centre, i per tant, té la possibilitat de gestionar i fer públic el material que elabora en el dia a dia del seu treball).

A destacar, d'entre la vintena llarga de blocs diferents que conformen el portal, els blocs del quiosc, vida quotidiana, associació d'estudiants, departaments, mediació escolar, i seccions especials. El quiosc és, potser, un dels blocs que més clarament permet l'enllaç des de l'institut amb l'actualitat del món; hi ha enllaços amb els portals digitals dels diaris més destacats d'àmbit comarcal, nacional i internacional (El Nou 9, Diari de Barcelona, La Vanguardia, El Periódico, El País, El Mundo, The New York Times, Corriere della Sera, Le Monde...). Des del bloc de Vida quotidiana s'accedeix a webs de divulgació sobre salut i higiene personals, hàbits d'alimentació correctes i responsables,joventut i festa, estudis i sortides acadèmico-professionals, etc. Els blocs de l'associació d'estudiants del Bellera i el bloc dels departaments didàctics gestionen i vehiculen totes les informacions relacionades amb dos dels estaments bàsics del centre: alumnes i professors. Menció apart cal fer de les seccions especials i el servei de mediació escolar.

En aquests moments tenim dues seccions especials: la de Psicologia i la d'Internet i Ciències Socials. Són dues seccions ben diferents pel que fa a continguts que recullen i objectiu d'aquestes informacions. En el cas de la secció de Psicologia està pensada com a un espai web-nuke que recull apunts, activitats i material complementari del temari curricular d'aquesta matèria optativa del Batxillerat Logse. Dirigida especialment als alumnes que cursen la matèria i amb l'objectiu de facilitar-los via internet els documents que els permetin de treballar i ampliar els continguts d'aula. A tall d'exemple relacionem alguns dels documents que hi ha en aquesta secció:
 
 

Taula 1
articles de Psicologia
Treball sobre MARNIE LA LADRONA (55 Lectures) 
1a Avaluació (27 Lectures) 
Apunts de Psicoanàlisi (41 Lectures) 
Tema 3: El conductisme (29 Lectures) 
Tema 3: Estrategias cognitivo-conductuales para el manejo del craving. (29 Lectures) 
Tema 3: apunts sobre CONDUCTISME (37 Lectures) 
2a Avaluació (9 Lectures) 
La naranja mecánica (treball) (36 Lectures) 
Tema 4. Conceptes Fonamentals de la Teoria de Piaget i la Psicologia (32 Lectures) 
Tema4.- Article sobre "Terapia emotivo-racional" de ELLIS (17 Lectures) 
Tema 4: Teràpia cognitiva i intel·ligència emocional (26 Lectures) 
Diari d'un depressiu (11 Lectures) 
Los amantes del círculo polar (34 Lectures) 

L'altra secció especial, Internet i Ciències Socials, recull les actes i documents de treball intern del grup de treball de professors de Ciències Socials al Vallès Oriental, que té com a objectius bàsics reflexionar sobre la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, i recollir propostes ja experimentades en aquest camp. És aquesta última una secció dirigida, doncs, bàsicament, als professors que integren el grup de treball de la zona i als externs del Centre de Recursos Pedagògics (CRPVO) i del ICE de la Universitat de Barcelona. Alguns dels documents que hi podem trobar:
 

Taula 2
Índex articles Internet i Ciències Socials
Descoberta de GIRONA (19 Lectures) 
QUI FORMEM EL GRUP ? (25 Lectures) 
RESUM DE LA PRIMERA SESSIÓ (21 Lectures) 
RESUM DE LA SEGONA SESSIÓ (19-11-2003) (21 Lectures) 
LA NECESSITAT DE RECORDAR (15 Lectures) 
Enllaços sobre Webquests i Migracions (8 Lectures) 

El bloc de Mediació Escolar ens porta a la pàgina web que explica i recull aquest servei novedós en el sistema educatiu català que ja fa més de tres anys que s'ha implantat en el nostre institut, en pla pilot experimental, i que compta ja amb dues promocions de "mediadors" (alumnes i professors) que han fet el curs de formació en mediació i que ofereixen el servei de mediar en cas de conflicte entre alumnes o entre alumnes i professors. És un projecte de formació integral de les persones com a ciutadans de pro que està donant bons fruits en aquest temps d'implantació a l'institut Celestí Bellera.

Tòpic d'Acollida i Interculturalitat

Sota aquest epígraf es recull tota la informació referent a activitats programades pels alumnes de nova incorporació al centre i provinents d'altres països del món, i, sobretot, notícies sobre festes, tradicions, celebracions i costums d'aquests països i d'aquestes ètnies per tal de donar-les a conèixer a la comunitat educativa de l'institut. Només coneixent es pot acabar respectant i apreciant les coses que són diferents. És una secció força consultada que fins ara ha publicat articles sobre el Ramadà, la gran festa musulmana Aïd el Kebir, o el Mulud, etc.

Tòpic Bellera Solidari

Totes les activitats de participació solidària de membres de la comunitat educativa del nostre institut en l'àmbit local, comarcal o de país es donen a conèixer i s'enllacen des de notícies d'aquest tòpic. La participació en activitats del Dia sense Cotxes, del Dia mundial de lluita contra la Sida, la Diada mundial de l'Aigua, del Dia de la Dona treballadora, etc., així com activitats solidàries de la Fundació d'Esclerosi Múltiple en "Una poma per la vida", o de la Fundació TV3 en la seva Marató, o voluntariat del centre implicat en activitats de caire ciutadà com el suport a nens i nenes en el Centre Cívic del barri...

Exemple de notícia sobre el voluntariat de l'institut que participa en el Centre Cívic de Can Bassa de Granollers (el barri del centre):

"Doncs, bé, cadascú de nosaltres ajuda, una hora la setmana a un nen o a una nena del CEIP Mestres Montaña, que va a la biblioteca-sala d'estudi del centre cívic: l'ajudem (si es deixa) a fer activitats de l'escola, de repàs, de lectura, etc.

Dimecres passat, 21 d'abril, ens vam reunir amb la Mireia (dels serveis socials de l'ajuntament) i la Teresa (IES) per parlar de la nostra tasca com a voluntaris. A la reunió vam estar parlant de com ens anava: si el nen/nena venia o faltava, si portava feina per fer o no, si ens feia cas o no (més que no que no pas que sí), etc.

La Mireia ens va proposar que, a partir d'ara, omplim un full de seguiment del que fem cada dia i ens va semblar molt bé. També vam haver d'escollir un representant del grup de voluntaris. Va costar (baralles, crits, acusacions inclosos)..., però finalment (amb o sense el nostre consentiment) l'Alba M. Delgado i l'Helena Agustí, serem les representants. Si us voleu unir a nosaltres (com a voluntaris) poseu-vos en contacte: per sort o per desgràcia, anem a la classe de 2n ESO T.Animeu-vos!"

Tòpics Programa Escoles Verdes i Medi Ambient

L'IES Celestí Bellera forma part de la xarxa del programa Escoles Verdes dels Departaments d'Ensenyament i Medi-Ambient de la Generalitat de Catalunya, i totes les actuacions o notícies que en fan referència tenen el seu espai de difusió sota aquest tòpic o temàtica. és un mitjà eficaç per donar a conèixer i fer valorar les actuacions que, sovint, defugen l'àmbit més immediat del dia a dia de l'institut i que gràcies al portal nuke passa a ser compartit i valorat per tots els membres de la comunitat educativa.

El mateix succeeix amb aquelles notícies relacionades amb temes de medi-ambient i sostenibilitat, dos dels eixos vertebradors del projecte educatiu de centre juntament amb les TIC. L'IES Celestí Bellera té concedit un Pla Estratègic de centre per part del Departament d'Ensenyament, precisament en aquest tema de sostenibilitat i energies alternatives. El centre disposa, des de fa quatre anys, d'una instal.lació de plaques solars fotovoltaiques que recullen l'energia del sol, la transformen en energia elèctrica i la reverteixen a la xarxa pública per tal d'estalviar par de l'energia que consumeix. Aquest projecte global de centre juntament amb el reciclatge de tot tipus de deixalles, especialment paper, cartró, llaunes, plàstic i la integració de la cultura de la sostenibilitat des dels propis currículums de cada matèria és l'objectiu del Pla Estratègic i té el ressò que li cal en les pàgines del portal dinàmic del centre.

Tòpic Projectes Europeus

Aquest tòpic recull les activitats de participació de l'IES Celestí Bellera en intercanvis i projectes d'àmbit europeu: intercanvi amb Pàdua i Noruega, i, especialment, les activitats del Projecte Comènius amb alumnes d'una escola italiana, una escola austríaca i una altra de polonesa que ja fa tres cursos que s'està portant a terme en el primer cicle de l'ESO.L'esperit de totes aquestes actuacions és clarament pro-europeïsta i s'han de donar a conèixer per evitar que temes tant atractius i positius quedin només circumscrits en un curs o grup d'alumnes i professors determinat i que la resta del centre no en participi. El portal nuke és un bon aparador d'aquestes activitats.

Tòpic Premis i Guardons

Aquí es recullen totes les notícies referents a guardons que han rebut activitats realitzades per alumnes o professors del centre. És una altra manera de fer conèixer i valorar la tasca que membres de la comunitat educativa fan dins o fora de l'aula i que són reconegudes i premiades en certàmens diversos: Certamen Un, 2, Tres (del Consell Comarcal), Beca Maria Gaja, Premios Santillana, l'Escola al Fòrum, Certamen de Fotografia, Concurs de cartells publicitaris, Disseny per Ordinador, etc.

També es recullen aquelles mencions o distincions globals a nivell d'institut, com el distintiu que hem explicat abans d'Escola Verda, o el Premi Baldiri Reixach de l'any 2003 per la trajectòria del centre en favor de la llengua i cultura catalanes entre els seus membres. Només si es coneix i es comparteix es pot arribar a valorar i estimar. aquesta és una idea reiterativa i present en tot el que es fa a l'institut.

Tòpic de Tutoria

El Pla d'Acció Tutorial de l'institut recull un munt de propostes i temàtiques que des de les hores de tutoria de grup es porten a terme en cada curs i nivell. Algunes d'aquestes propostes són impartides per personal especialista extern al centre, com ara les xerrades sobre sexualitat, sobre alcohol i drogodependències, tallers sobre prevenció de transtorns alimentaris, sobre violència de gènere, sobre educació viària, sobre conductes incíviques, sobre sortides acadèmiques i professionals després de l'ESO o del Batxillerat, Treballs de Recerca, etc.

Per exemple la notícia sobre presentació de treballs a Exporecerca:

"Un any més es fa l'Exporecerca Jove, enguany la cinquena edició. De fa quatre anys que hi participem amb algun dels treballs de recerca de 2n de Batxillerat, i també aquest curs:

· Marina Vall·llosera Camps, del B2 Artístic, amb "l'escultura urbana a Granollers (des de principis segle XX)" (resum)

· Estela Valverde Luna, del B2 C. Socials, amb "La Immigració al nostre Institut" (resum)

Us recomanem a tots, i especialment als alumnes de primer de Batxillerat la visita a aquesta trobada dels joves investigadors, no només de Catalunya sinó d'arreu de l'estat espanyol. Als de 1r Batx us donarà idees pels vostres treballs de recerca: penseu que ja l'esteu triant, el tema i el tutor o tutora del vostre treball.

I no us penséssiu que només hi ha treballs de Batxillerat, també n'hi ha d'alumnes d'ESO, d'estudiants de facultats o escoles universitàries... La visita és molt interessant i és oberta a tothom, també a les famílies.

L'associació INICE-Catalunya convoca la V Exporecerca Jove, una exposició de treballs de recerca adreçada als joves de 12 a 30 anys de tot l'estat espanyol que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d'abril de 2004 al Pavelló Poliesportiu del Campus Nord de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Dins del marc de col·laboració entre INICE-Catalunya i l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, aquest certamen queda inclòs en la XVI Mostra dels Programes Culturals.Més informació a www.inicecatalunya.com"

En el portal nuke es comunica calendaris i horaris d'aquestes activitats, grups a qui van adreçades, professors responsables de coordinar-les o vigilar-les, també moltes vegades es recull a través del portal nuke la valoració i opinions dels alumnes i professors que hi han participat. Aquestes valoracions es poden obtenir a través dels comentaris a cada notícia, que són una de les maneres més interactives dels portals nuke, o a través de petites enquestes que s'adjunten a les notícies o informacions de cada activitat del Pla Tutorial.

Tòpic Formació del Professorat

Activitats del Pla de Formació de Professorat, activitats de formació en centre o activitats de postgrau lligades a Pla Estratègic que realitzen professors de l'institut. És una manera de concretar el calendari d'actuacions als professors implicats i alhora fer saber tothomquins són els grans àmbits de formació i reciclatge didàctic i pedagògic que es porta a terme.

Un exemple pot ser la notícia sobre la "Sessió de cloenda de la V trobada pedagògica de professorat de secundària":

"El proper dimecres, 26 de novembre de 2003, es fa la cloenda de la Trobada Pedagògica de Professorat de Secundària d'enguany. L'horari de la sessió és de 16h a 20h i constarà de dues parts:

La intervenció del professor Ramon Flecha, el conferenciant de la trobada al setembre, per tal d'aprofundir en els diversos temes plantejats en la sessió inaugural (veure web CRP)

La presentació d'experiències per part de professorat de centres de secundària en relació a les "Comunitats d'aprenentatge"

Si et cal més informació no dubtis en visitar l'enllaç del CRP, Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental: veure web CRP

Tòpic Batxillerat Artístic

Notícies relacionades amb una de les grans característiques de l'IES Celestí Bellera de Granollers, la modalitat de Batxillerat Artístic. Moltes de les activitats, exposicions, treballs, dissenys, animacions, xerrades, tallers, certàmens i mostres que fan alumnes i professores d'artístic es fan saber a la resta de membres del cente a través del portal dinàmic en forma de notícies, reportatges o enllaços (links) a les diferents pàgines web que té aquesta modalitat de batxillerat Logse.

Una de les últimes notícies aparegudes ha estat en motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi i la participació d'alumnes del batxillerat artístic en la Il.lustració de contes de Caldes de Montbui:

"Dijous passat, 22 d'abril, alumnes del Batxillerat Artístic de l'institut van participar en la VI Jornada de la Il·lustració de Contes, del CEIP El Farell, a Caldes de Montbui. Aquest és el primer any que ens han convidat a la Jornada que celebren cada dos anys.

Des de les quatre de la tarda i fins, ben bé, tres quarts de nou del vespre la Montse Jiménez, el Lluís A. Palomo, l'Àlex Romero, la Isabel Ruíz, el Borja Sánchez, l'Enric Sant i el Joan Silvestre van estar il·lustrant els contes que havien escrit els nens i nenes de l'escola. També hi havia il·lustradors alumnes d'altres IES, com ara el de Terrassa i el de Palau Solità.

La Montserrat, directora del CEIP El Farell, ens ha manifestat, en nom de tot el centre i especialment dels nens i nenes, el seu agraïment per la vostra feina i dedicació. Moltes gràcies, nois i noies del Bellera!

Per veure millor les fotografies clica "Llegir més..."

Tòpic Sortides Extraescolars

I, evidentment, no podia faltar un espai on recollir els reportatges i les informacions sobre sortides extraescolars i activitats fora del centre que són un altre dels grans pilars pedagògics de l'IES Celestí Bellera. En el portal nuke es publica la notícia de la sortida en qüestió, amb un petit gif fotogràfic, de manera que en llegir la notícia sencera es pugui accedir directament al reportatge fotogràfic sencer que està ubicat en l'espai web del nivell que ha fet l'activitat. Una manera pràctica de no carregar excessivament amb arxius només uns determinats espais web, i, alhora, una manera lògica de donar independència a cada professor o nivell en la creació de les seves mostres.

Altres tòpics

El portal dinàmic recullnotícies i informacions sobre d'altres temes que van marcant el dia a dia de la vida al centre i al món: articles sobre L'ITER (projecte tecnològic d'abast mundial per construir el primer reactor nuclear de fusió de caràcter industrial):

"L'ITER és un projecte tecnològic d'abast mundial per construir el primer reactor nuclear de fusió de caràcter industrial. Es tracta doncs d'una central nuclear que en lloc de trencar el nucli dels àtoms d'un material (fissió), els uneix (fusió). L'avantatge és que es generen menys residus radioactius.

L'inconvenient principal per poder construir una central de fusió és que s'ha d'arribar a temperatures molt elevades. La fusió succeeix de forma natural a les estrelles.

Resulta fàcil comprendre que ens trobem davant d'un projecte de vital importància per al futur de la humanitat.

Avui s'ha sabut que l'ITER no es farà a Vandellòs, com pretenia el govern espanyol. Europa proposa Cadarache (Provença) enfront de la candidatura japonesa. Els polítics del nostre país s'han apressat a criticar-se els uns als altres per haver "perdut" la candidatura de Vandellòs.

Personalment crec que no podia ser d'altra manera. Com podem competir amb una de les potències nuclears i tecnològiques mundials com és França? Cadarache és un complex de recerca nuclear des de fa anys, mentre que Vandellòs no va més enllà de ser dues centrals nuclears de fissió (una de tancada).

És molt probable que aquest projecte vagi a parar finalment al Japó. El món econòmic (i tecnològic) es centra cada cop més en l'Oceà Pacífic. França i Alemanya, les dues grans potències europees, no han donat suport als EEUU en la seva actuació a l'Iraq. I Japó i els EEUU estan molt més pròximes del que des d'Europa ens pugui semblar.

Bé, a veure com acaba això. Si vols anar fent "boca" pots visitar www.iter.org o bé anar a aquesta tria feta a www.google.es.

28 de novembre de 2003.- Josep Pujadas.- Professor de Tecnologia"

Articles sobre la Llei de Qualitat de l'Ensenyament, sobre l'expedició científica Antàrtida'03, sobre els atemptats de l'11 de març a Madrid, activitats i opinions en contra de la intervenció en la Guerra d'Iraq, etc.

"11 de març: més de 190 morts i un mil·ler de ferits, en una cadena d'explosions en estacions de trens de Madrid

Ja n'hi ha prou!!!, prou d'atemptats terroristes, prou de guerres sense sentit, prou de morts innocents, prou de por, prou de crispació social i política...

Si tu també ho veus així, clica llegir més i reportatges fotogràfics

Hem de fer sentir la nostra veu. Hem de reflexionar sobre el que passa al món i hem de dir-hi la nostra. T'hi apuntes?

La gent del PESQUIS 1 de 3r d'ESO ja ho hem fet!.

Dins el projecte Sumar Diferències d'activitats compartides amb l'Escola d'Educació Especial MONTSERRAT MONTERO, vàrem dedicar la feina d'ahir dijous 11 de març per la tarda a parlar dels atemptats a Madrid i vàrem fer aquest mural contra els atemptats, contra la guerra, contra la mort; per dir que nosaltres: Volem la pau, volem la llibertat d'expressió, volem el diàleg, volem la tolerància, volem el respecte...

Els alumnes de l'Escola Montserrat Montero han fet aquest mural a la seva escola i el volen compartir, també, amb la gent del Bellera.

12 de març de 2004: cinc minuts de silenci i lectura d'un manifest per part dels representants dels alumnes en què es demana la pau, es rebutja la violència i el terrorisme i es dona suport a les víctimes dels atemptats de Madrid.

Els alumnes del VÈRTEX-2, de 2n ESO, vam preparar una petita pancarta que vam baixar al pati divendres, als cinc minuts de silenci i la lectura del manifest. Ara la podeu veure al passadís de 2n ESO.

I els alumnes del VÈRTEX-3, de 2n ESO, vam dibuixar un llaç negre que vam penjar a l'aula 15, sobre les pissarres.

T'hi apuntes? Us hi apunteu?

Fes arribar les teves opinions afegint un comentari a aquest article, enviant una notícia al portal, fent murals a la classe i penjant-los pel centre...

Digues tot el que en penses en les activitats que durant la setmana vinent i fins el dia 20 de març, en què ja farà un any d'aquella gran Manifestació contra la Guerra d'Iraq, t'anirem proposant a l'insti.

Al primer pis de l'institut hem penjat un mural mig en blanc per recollir els "ja n'hi ha prou" de tothom qui vulgui manifestar els seus suports, les seves opinions, les seves ràbies... contra la violència i contra la guerra. Ens agradaria saber què en penses tu.

21 de març de 2004 Tothom ha pogut expressar les seves opinions en contra de la violència, de la guerra i a favor de la llibertat d'expressió i d'informació... Ha quedat un mural ben ple i, sobretot, molt participatiu. Gràcies a tots!!!"

Conclusions

Hem intentat plantejar, amb aquesta aportació al VI Col·loqui Internacional de Geocrítica, la manera concreta d'aplicar les eines informàtiques de que disposen actualment els centres educatius al nostre país, i la nova cultura de les TIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per tal d'obrir els instituts al món i deixar que el món entri al dia a dia de la tasca educativa. L'impacte social de les TIC no pot obviar en el quefer dels centres educatius; s'ha de convertir en motor de la tasca docent i de l'aprenentatge dels joves estudiants.

En aquesta revolució didàctica, pedagògica i tecnològica que viu la societat actual i que viuen els centres educatius, els Portals Nuke ens poden ajudar moltíssim. La seva filosofia de gestionar continguts, compartir-los de manera interactiva i dinàmica, en temps real i espai universal, s'adiu amb els nous reptes del sistema educatiu del segle XXI, el segle de la societat de la informació i la Comunicació.

Annexos estadístics delportal nuke del IES Celestí Bellera

Per tal de poder valorar la incidència o no de tot el que fins ara hem explicat sobre el Portal Nuke del nostre institut, aportem en forma d'Annex diferents taules estadístiques que el mateix portal genera sobre les bases de dades, notícies, usuaris, etc. És una informació que considerem molt rellevant tenint en compte que aquest curs 2003-2004 ha estat el primer any d'implantació i difusió del portal Bellera.org, i que totes aquestes actuacions necessiten d'un procés lent d'anar creant "cultura" d'ús, funció, objectius i avantatges. A tots els membres de la comunitat educativa ens cal "aprendre a aprendre".

Estadístiques del Portal dinàmic

IES Celestí Bellera (Granollers) Estadístiques d'accés
Hem rebut 99.995 impressions des de juliol 2003
Mes més actiu: de novembre 2003 (20.727 Hits)
Dia més actiu: 19 de desembre 2003 (2.697 Hits)
Hora més activa: 13:00 - 13:59 en de desembre 19, 2003 (2.123 Hits)

Estadístiques mensuals per a 2004:

Mes de gener = 12.151 impressions de pàgina

Mes de febrer = 15.637 impressions de pàgina
Mes de març = 15.664 impressions de pàgina
Mes d'abril = 12.445 impressions de pàgina
Estadístiques variades:
Usuaris registrats: 830
Notícies publicades: 123
Temes actius: 24
Comentaris enviats: 69
Articles a seccions: 19

 
 
10 primeres notícies més llegides
· 1: Concurs Literari SANT JORDI - (500 Lectures) 
· 2: Ja n'hi ha PROU!!! - (228 Lectures) 
· 3: La necessitat de recordar - (156 Lectures) 
· 4: MIQUEL MARTÍ i POL, poeta del poble - (145 Lectures) 
· 5: Comissió d'alumnes de Medi Ambient - (144 Lectures) 
· 6: Girona- (113 Lectures) 
· 7: Recol·lecta d'aliments - (97 Lectures) 
· 8: Estrenem la CORAL - (95 Lectures) 
· 9: Felicitats, ENRIC ALEGRE - (92 Lectures) 
· 10: Tallers de Nadal - (90 Lectures)
10 històries més votades
· 1: Comissió d'alumnes de Medi Ambient - (74 Vots) 
· 2: Què és l'ITER? - (30 Vots) 
· 3: Ja n'hi ha PROU!!! - (20 Vots) 
· 4: Concurs Literari SANT JORDI - (17 Vots) 
· 5: 75è aniversari - (16 Vots) 
· 6: Recol·lecta d'aliments - (16 Vots) 
· 7: La necessitat de recordar - (14 Vots) 
· 8: Educació en llibertat - (11 Vots) 
· 9: Felicitats, ENRIC ALEGRE - (10 Vots) 
· 10: Adéu, Floquet de Neu! - (10 Vots)
10 primeres notícies més comentades
· 1: Més sobre el dia Internacional contra l'erradicació de la violència domèstica. - (7 Comentaris) 
· 2: La necessitat de recordar - (6 Comentaris) 
· 3: MARATÓ DE SANG DE GRANOLLERS - (4 Comentaris) 
· 4: Bowling for Columbine - (4 Comentaris) 
· 5: Divendres, tren i palau - (3 Comentaris) 
· 6: MIQUEL MARTÍ i POL, poeta del poble - (2 Comentaris) 
· 7: Estrenem la CORAL - (2 Comentaris) 
· 8: Que sí, vida! - (2 Comentaris) 
· 9: 1 desembre 2003 - (2 Comentaris) 
· 10: L' efecte hivernacle i Espanya - (2 Comentaris)

 
10 primeres enquestes més votades
· 1: Fas servir aquest Portal??? - (66 Vots) 
· 2: Què en penses d'aquest portal? - (59 Vots) 
· 3: El NADAL és per mi... - (44 Vots) 
· 4: Coneixes l'IES Celestí Bellera? - (33 Vots) 
· 5: Has fet propòsits pel Nou Any? - (25 Vots) 
· 6: T'agrada el CARNAVAL? - (22 Vots) 
· 7: Coneixes programari lliure? - (13 Vots) 
· 8: Has pogut veure el treball premiat? - (12 Vots) 
· 9: Si ets un dels cantaires... com t'ho has passat??? - (11 Vots) 
· 10: Has anat al Concert dels Instituts? - (9 Vots)

 
10 opinions més llegides
· 1: RENFE - (51 Lectures) 
· 2: Castanyada.- Felicitació pel dia de la Castanyada - (43 Lectures) 
· 3: QUIOSC.- Enhorabona pel nou bloc! - (35 Lectures) 
· 4: TAQUILLES.- Volem taquilles - (34 Lectures) 
· 5: OBRES.- No es pot fer classe amb les obres. - (29 Lectures) 
· 6: Batxillerat: espai comú de tots els batxillerats - (9 Lectures) 
· 7: Associació Estudiants del Bellera - (2 Lectures)

 
10 arxius més descarregats
· 1: Trans World (Categoria: Educatiu) - (6 descàrregues) 
· 2: FileZilla 2.2.1b (Categoria: Eines) - (4 descàrregues) 
· 3: Les TIC a l'IES Celestí Bellera (Categoria: Centre) - (4 descàrregues) 
· 4: FileZilla 2.1.5 (Categoria: Eines) - (3 descàrregues) 
· 5: Propostes TdR Tecnologia TIC 2003-04 (Categoria: Professorat) - (3 descàrregues) 
· 6: Seminari sobre l'organització de les UAC (Categoria: Centre) - (3 descàrregues) 
· 7: Jornades d'Educació en Valors (Categoria: Centre) - (3 descàrregues) 
· 8: Energia Demo nº 76 (català) (Categoria: Centre) - (2 descàrregues) 
· 9: Autorització imatges alumnes (Categoria: Centre) - (1 descàrregues) 
· 10: Energía Demo nº 76 (castellano) (Categoria: Centre) - (1 descàrregues)

Notes

[1] Informe DÉLORS: elaborat per una comissió internacional per a l'educació del segle XXI, a petició de la Unesco. El nom li ve per estar presidida per Jacques DÉLORS. És un informe fet per persones del món de l'educació tant d'occident com d'orient, que ha marcat una fita en els plantejaments universals de l'educació.

[1]FONS I VILARDELL, Jordi / MONTAGUT I MORA, Xavier: Intranet de centre amb el PHP PostNuke, editat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, novembre de 2003

Bibliografia
 

BELTRÁN LLERA, Jesús A.La nueva pedagogía a través de Internet. Universidad Complutense de Madrid, 2001.- Ponència del I Congrés Internacional Educared. http://www.educared.net/pdf/congreso-i/Ponenciabeltran.PDF
 
CAIVANO, Fabricio. Los docentes necesitan otro estatus si han de preservar, transmitir y estimular el conocimiento en una sociedad de la información en la que ya no sirve la escuela heredada del capitalismo industrial El Periódico de Cataluña, 14 de septiembre de 2003.
 
CASTELLS, Manuel. Internet y la sociedad red. Lliçó inaugural del programa de doctorat sobre la societat e la informació i el coneixement. UOC, Barcelona, 2001. http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain2.html
 
DÉLORS, Jacques i altres. La Educación Encierra un Tesoro. Informe. Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Correo de la UNESCO. Ed. Odile -Jacob. 1997.

DEL MORAL, M.E. La actualización docente en nuevas tecnologías ante las exigencias de su integración en los diseños curriculares. Aula Abierta nº 70, diciembre, 1997. Pp.77-93.

FONS I VILARDELL, Jordi / MONTAGUT I MORA, Xavier. Intranet de centre amb el PHP PostNuke. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  Barcelona, novembre de 2003.

MARÍN, Bea: Actilingua.net. Barcelona, 2004.- Taller de PhpNuke que es pot trobar accedint a l'enllaç http://www.actilingua.net/taller_php/
 

© Copyright Teresa Guiu i Santiago Llorens,  2004
© Copyright Scripta Nova, 2004

Ficha bibliográfica:

GUIU, T i LLORENS, S. Portal dinàmic, una eina per obrir l'IES Celestí Bellera (Granollers, Barcelona) al món. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2004, vol. VIII, núm. 170-70. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-70.htm> [ISSN: 1138-9788]
 

Volver al índice del número 170 de  Scripta Nova

Volver al índice de Scripta Nova


Menú principal