10. At the bank agency

Oficina bancària

 
divisa
advance
bestreta
agency
agència
amount
import
balance
saldo
bank
banc
bankbook
bill
rebut
lletra
bolt
pestell
branch
sucursal
cancel (to)
cancel·lar
card
targeta
change (to)
canviar
charge (to)
cobrar
chequebook
talonari
coin
moneda
commission
comissió
firmar
credit (to)
ingressar
crossed cheque
taló barrat
deposit
desk
taulell
dollar
dòlar
draw (to)
treure
envelope
sobre
exchange
canvi
fine
multa
guarantee
aval
instalment
termini
interest
interès
loan
manager
money
diners
note
bitllet
pay (to)
pagar
payment
pagament
peso
pes
PIN number
número secret
pound
lliura
quantity
quantitat
rate
taxa
receipt
comprovant
save (to)
estalviar
saving
estalvi
savings bank
sign (to)
signar
signature
statement
extracte
tax
impost
transfer
transferència
window
finestreta
withdrawal
reintegrament

Opening an account

Obrir un compte

I would like to apply for
- a credit card
- a cash card
Voldria sol·licitar
- una targeta de crèdit
- una targeta moneder
What do I need in order to open
- an account?
- a savings account?
Què necessito per obrir
- un compte?
- una llibreta?

Changing foreign currency

Canviar divises

I would like to change
- dollars
- pounds
Voldria canviar
- dòlars
- lliures
Do you have
- 5 cent
- 10 cent
- 20 cent
- 50 cent
coins?
Té monedes
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
cèntims?
Do you have
- 5 euro
- 10 euro
- 20 euro
- 50 euro
notes?
Té bitllets
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
euros?
What is the exchange rate for
- the dollar?
- the pound?
A quant es canvia
- el dòlar?
- la lliura?

Financial transactions

Gestions bancàries

I am expecting
- a transfer
- a refund
- an advance payment
My
- savings account
- account
number is...
El número
- de la llibreta
- del compte
és el...
I would like
- a bank loan
- an advance
Voldria
- un crèdit
- una bestreta
I want to pay
- the rent
- the electricity bill
- the water bill
- the telephone bill
by direct debit
Vull domiciliar el pagament
- del lloguer
- del rebut de la llum
- del rebut de l'aigua
- del telèfon
I want to pay into my
- account
- savings account
number...
Vull fer un ingrés
- al compte
- a la llibreta
número...
I want to cancel
- this savings book
- this account
- this card
Vull cancel·lar
- aquesta llibreta
- aquest compte
- aquesta targeta
Voldria un taló
- al portador
- nominatiu
- barrat
- conformat
I need
- to certify
- to register
my signature
Necessito
- conformar
- registrar
la meva firma

Business hours

Horaris

Until what time can
- deposits
- payments
be made?
Fins a quina hora fan
- ingressos?
- pagaments?

Incidents

Incidències

The magnetic strip on the card
- is scratched
- has been erased
La banda magnètica de la targeta
- s'ha ratllat
- s'ha esborrat
My
- savings book
- credit card
has been stolen
M'han pres
- la llibreta
- la targeta

Signs

Rètols

Envelopes
Sobres
PIN number
Número secret
Continue
Continuar
Correct
Corregir
Cancel
Cancel·lar
Ingressar sense
- llibreta
- targeta
Welcome
Benvingut
Notes
Bitllets
Cash desk
Caixa
Document
Document
Savings book
Llibreta
Exchange
Canvi
Business hours
Horari
Information
Informació
Despatx
- del director
- de la directora