11. Centre d'autoaprenentatge d'idiomes

Self-study language centre

 
advisor
auriculars
headphones
casset
tape-recorder
CD-ROM
cassette
video tape
conversa
conversation
correcció
correction
currículum
diari
newspaper
diccionari
dictionary
dictat
dictation
examen
exam
exercici
exercise
fitxa
card
gramàtica
grammar
impressora
printer
intercanvi
exchange
llibre
book
model d'examen
mock exam
morfosintaxi
morphosyntax
nivell
level
ordinador
computer
ortografia
spelling
pantalla
screen
practicar
practise (to)
premsa
press
prestatge
shelf
prestatgeria
bookcase
préstec
loans
prova
test
redacció
composition
reservar
book (to)
revista
magazine
safata
tray, rack
teclat
keyboard
text
text
vídeo
video

Recursos del centre d'autoaprenentatge

Self-study language centre resources

Puc fer servir
- el vídeo?
- el casset?
- l'ordinador?
- el CD-ROM? (ce de rom)
May I use
- the video?
- the tape-recorder?
- the computer?
- the CD-ROM?
Hi ha instruccions per fer servir
- el vídeo?
- el CD-ROM? (ce de rom)
- el casset?
Are there any instructions for using
- the video?
- the CD-ROM?
- the tape-recorder?
Puc fer consultes
- a l'assessor?
- a l'assessora?

- Can I ask the advisor
- Can I ask the advisor
some questions?

Ús del centre d'autoaprenentatge

Use of the Self-Study Language Centre

Voldria materials de nivell inicial
- de català
- de francès
- d'anglès
I would like some material for
- Catalan
- French
- English
beginners
On puc trobar
- temes de redacció?
- temes de conversa?
Where can I find some
- topics for compositions?
- topics for conversations?
Tenen algun manual de
- redacció?
- gramàtica?
- correspondència?
Have you got any manuals
- on composition?
- on grammar?
- on correspondence?
Vull repassar temes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lèxic
I would like to revise
- spelling rules
- morphological rules
- syntax rules
- lexical rules
Vull llegir
- un diari
- una revista
- un llibre
I would like to read
- a newspaper
- a magazine
- a book
Voldria preparar
- un examen de...
- una prova de...
I would like to prepare
- a... exam
- a... test
Voldria treballar amb
- l'ordinador
- el casset
- el vídeo
I would like to work with
- the computer
- the tape-recorder
- the video
Voldria fer un dictat
- de nivell elemental
- de nivell mitjà
- de nivell avançat
I would like to do a dictation
- for beginners
- at intermediate level
- at advanced level
Quan acabi, on he de deixar
- la fitxa?
- la cinta?
- el vídeo?
- els auriculars?
Where should I leave
- the card
- the cassette
- the video tape
- the headphones
when I have finished?

Horari

Opening hours

Préstec

Loans

Em puc emportar
- aquest llibre?
- aquesta revista?
- aquest vídeo?
- aquest examen?
Can I borrow
- this book?
- this magazine?
- this video tape?
- this exam?

Rètols

Signs

Anuncis
Notices
Llengües
Languages
Nivells
Levels
Paper reciclat
Recycled paper
Horari
Timetable