Accés i matrícula

Per realitzar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, es recomana també un nivell de competència en anglès i francès equivalent a l’A2 del marc europeu comú de referència i un nivell de competència d’usuari en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster s’adreça a:

 

Llicenciats o graduats i professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat del món actual.

Persones interessades en la recerca històrica que vulguin aprofundir en l’estudi de la historiografia contemporània i en el coneixement de les diverses línies de recerca i tendències recents en l’àmbit de les ciències històriques.

Professionals interessats a aplicar la història a l’àmbit de la cultura i la comunicació.

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions preferents d’accès, de grau o llicentiarua, són: Història, Humanitats, Periodisme, Ciències de la Informació, Ciències Polítiques, Història de l’Art, Antropologia i Geografia. Per a altres titulacions d’accès que no siguin aquestes, la Comissió d’Admissió al màster determinarà, en cada cas, si es necessària, o no, la realització de crèdits formatius complementaris per part de l’alumne.

Les universitats participants ofereixen un total de 20 crèdits formatius complementaris, corresponents a assignatures dels graus d’Història de la UB i Humanitats de la UOC. Les assignatures que componen els complements són:

 • Història Contemporània de Catalunya (UB): 6 crèdits.
 • Història Contemporània d’Espanya (UB): 6 crèdits.
 • Història IV. El Segle dels Contrastos (UOC): 6 crèdits.
 • Món Actual (UOC): 6 crèdits.

Criteris de selecció

La Comissió d’Admissió decideix en funció dels criteris següents:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
  Puntuació màxima: 4
 • Perfil acadèmic: es tenen en compte els estudis previs en història, ciències socials i polítiques i afins.
  Puntuació màxima: 3
 • Adequació del perfil professional: es té en compte l’experiència en l’àmbit de la recerca històrica i en l’àmbit acadèmic i de gestió i comunicació cultural.
  Puntuació màxima: 2
 • Criteris complementaris que estableix la comissió d’admissió: beques rebudes, participació en projectes de recerca, publicacions.
  Puntuació màxima: 1

Preinscripció

Procés de preinscripció OBERT 

Per realitzar la preinscripció cal aportar la següent documentació (podeu adjuntar-la al formulari de preinscripció online):

 • Formulari de preinscripció online
 • Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura
 • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana
 • Currículum Vitae
 • Carta de motivació

La secretaria del máster us comunicarà per correu electrònic si heu estat acceptats al màster.

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només se’n tramitará la devolució si el màster no s’arriba a impartir.

Matrícula

 

1. Tutoria

(tindrà lloc a partir del juny. Els alumnes acceptats rebreu la informació pertinent a través del correu electrònic)

Un cop acceptats al màster, haureu de restar a l’espera que us convoquin, per correu electrònic i des de la Secretaria, per realitzar la tutoria (elecció de les assignatures) amb la coordinadora del màster. Les tutories es poden realitzar de forma presencial amb la coordinadora o online (enviant l’imprès de tutoria emplenat a l’adreça masterhistoriaub.uoc@ub.edu), independentment de si es realitza el màster en la modalitat presencial o online. Imprès de tutoria (elecció d’assignatures): online i presencial.

2. Un cop feta la tutoria i per poder realitzar la matrícula és necessari aportar la següent documentació original:

 • Imprès de sol·licitud de matrícula signat.
 • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del títol d’accés.
 • Expedient acadèmic (només aquells alumnes que accedeixen al màster amb titulacions externes a la Universitat de Barcelona) signat per la Secretaria de la universitat respectiva o amb codi segur de verificació.
 • Tutoria (imprès d’elecció d’assignatures) aprovada i signada per la coordinadora. Online o presencial
 • Fotocòpia DNI.

Podeu entregar la documentació:

 • Personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
 • Per correu postal a aquesta adreça: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, Barcelona.

Períodes d’entrega de documentació

3. Un cop entregada la documentació original, l’últim pas és realitzar l’automatrícula online.

Procés d’automatrícula :

 • Introduir les assignatures a matricular, mitjançant l’aplicació d’automatrícula.
 • Heu de seleccionar un mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular mòdul a mòdul.
 • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
 • Rebreu el correu i heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar-la d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
 • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de tot. Heu de confirmar i sortirà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i anar a fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, no oblideu tornar a accedir per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

Alumnes amb titulació alinea a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

 

Per a la realització de la matrícula, els alumnes amb tittulació aliena a l’EEES han d’aportar la següent documentació:

Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol d’accés.

Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica d’un certificat emès pel Ministeri d’Educació del país d’origen conforme el títol dóna accés aestudis de màster en el país d’origen.
Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del certificat de notes (la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats i la relació de matèries que integren aquests estudis on consti la valoració en crèdits i la qualificació obtinguda).
Hi ha dos procediments per legalitzar la documentació per via diplomàtica:

Si el vostre país d’origen ha signat el conveni de l’Haia (vegeu aquí la llista de països signants del conveni), podeu legalitzar la documentació posant a cada document el segell conegut com la postil·la de l’Haia (a la vostra universitat d’origen us poden assessorar sobre aquest tràmit).
Si el vostre país d’origen no ha signat el conveni de l’Haia, heu de seguir els passos següents: El ministeri d’educació del vostre país ha de verificar que la documentació de la vostra universitat és vàlida. Una vegada tingueu aquest segell del ministeri d’educació, el ministeri de relacions exteriors del vostre país ha de tornar a validar la informació del ministeri d’educació (de nou un segell). Un cop aconseguit el segell del ministeri d’educació i del ministeri de relacions exteriors, podeu dirigir-vos al Consolat d’Espanya per tal que validin de nou els documents. Finalment, heu d’enviar (els orginials o fotocòpies compulsades) a la Universitat de Barcelona a aquesta adreça postal: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.

Per últim, una comissió de la Universitat de Barcelona ha de valorar la documentació i donar el vistiplau a la vostra matrícula al màster. Aquest tràmit de la Universitat de Barcelona té un cost de 216€, establert per la Generalitat de Catalunya.