Accés i matrícula

Per realitzar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees d’Art i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques, definides per ANECA. A més, es recomana també un nivell de competència en anglès equivalent a B2 del marc europeu comú de referència i un nivell de competència d’usuari en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster s’adreça a llicenciats o graduats i professionals:

 • Que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
 • Que se sentin atrets per la recerca històrica de l’època contemporània i el món actual.
 • Que s’interessin a aplicar la història a l’àmbit de la cultura i la comunicació.

Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Ensenyament Superior) que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions de grau o llicenciatura preferents d’accés són: Història, Humanitats, Periodisme, Ciències de la Informació, Ciències Polítiques, Història de l’Art, Antropologia i Geografia; així com les altres titulacions vinculades a les àrees d’Art i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques.

Per a l’alumnat que vulgui accedir al màster procedent d’altres titulacions la Comissió d’Admissió determinarà, en cada cas, la realització del nombre de crèdits formatius complementaris per part de l’alumne. Les assignatures que corresponen als complements són:

 • Història Contemporània d’Espanya: 6 crèdits.
 • Història Contemporània de Catalunya: 6 crèdits.

Criteris de selecció

La Comissió d’Admissió decideix en funció dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic: fins a 4 punts.
 • Idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Àrea del coneixement d’Art i d’Humanitats: 2 punts.
 • Idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Àrea del coneixement de les ciències Socials i Jurídiques: 1 punt.
 • Curriculum Vitae. Adequació del perfil professional, experiències en l’àmbit de la investigació històrica, en l’acadèmia i la gestió cultural: fins a 2 punts.
 • Acreditació del nivell igual o superior al B2 en la llengua anglesa: 1 punt.
 • Acreditació oficial del coneixement d’altres idiomes estrangers: 0,5 punts.
 • Motivació personal: 0,5 punts.

Preinscripció

Procés de preinscripció OBERT 

Per realitzar la preinscripció cal aportar la següent documentació (podeu adjuntar-la al formulari de preinscripció online):

 • Formulari de preinscripció online
 • Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura
 • Fotocòpia del DNI / Passaport
 • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana
 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia de titulacions que acreditin coneixements lingüístics.
 • Carta de motivació

Finalitzat el termini de preinscripció, la secretaria del màster comunicarà als preinscrits la resolució de la Comissió d’Accés.

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21€. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només es tramitarà la devolució en el cas que el màster no s’impartís.

Procés de matriculació

 

1r Tria d’assignatures 

-L’alumnat ha d’enviar l’imprès de preselecció de les assignatures a cursar a l’adreça: master.contemporania@ub.edu, entre l’1 al 15 de juliol i de l’1 al 10 de setembre.

– Si es vol cursar el màster de manera presencial, l’imprès de preselecció d’assignatures es troba fent clic aquí, i si es vol fer online, l’imprès es troba fent clic aquí.

– Si l’alumnat o la coordinació creuen necessari fer una tutoria, s’acordarà una cita a través del correu electrònic, per fer-la entre els dies 7, 8 i 9 de juliol, entre les 12h a 14h i de 15:30h a 18h.

2n Formalització de la matrícula. Cal aportar la següent documentació original:

 • Imprès de sol·licitud de matrícula signat.
 • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del títol d’accés.
 • Expedient acadèmic (només aquells alumnes que accedeixen al màster amb titulacions externes a la Universitat de Barcelona) signat per la Secretaria de la universitat respectiva o amb codi segur de verificació.
 • Imprès de preselecció de les assignatures aprovada i signada pel coordinador  Online o presencial
 • Fotocòpia DNI o Passaport.

Podeu entregar la documentació:

 • Personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
 • Per correu postal a aquesta adreça: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, Barcelona.

3r. Formalització de l’automatrícula online. 

 • Introduir les assignatures a matricular, mitjançant l’aplicació d’automatrícula.
 • Heu de seleccionar un mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular mòdul a mòdul.
 • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
 • Rebreu el correu i heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar-la d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
 • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de tot. Heu de confirmar i sortirà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i anar a fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis. Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, us caldrà tornar a accedir a l’automatrícula oline per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

Alumnes amb titulació alinea a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

 

Per a la realització de la matrícula, els alumnes amb titulació aliena a l’EEES han d’aportar la següent documentació:

-Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol d’accés.

-Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica d’un certificat emès pel Ministeri d’Educació del país d’origen conforme el títol dona accés a estudis de màster en el país d’origen.

-Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del certificat de notes (la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats i la relació de matèries que integren aquests estudis on consti la valoració en crèdits i la qualificació obtinguda).

Hi ha dos procediments per legalitzar la documentació per via diplomàtica:

Si el vostre país d’origen ha signat el conveni de l’Haia (vegeu aquí la llista de països signants del conveni), podeu legalitzar la documentació posant a cada document el segell conegut com la postil·la de l’Haia (a la vostra universitat d’origen us poden assessorar sobre aquest tràmit).

Si el vostre país d’origen no ha signat el conveni de l’Haia, heu de seguir els passos següents:

El ministeri d’educació del vostre país ha de verificar que la documentació de la vostra universitat és vàlida. Una vegada tingueu aquest segell del ministeri d’educació, el ministeri de relacions exteriors del vostre país ha de tornar a validar la informació del ministeri d’educació (de nou un segell). Un cop aconseguit el segell del ministeri d’educació i del ministeri de relacions exteriors, podeu dirigir-vos al Consolat d’Espanya per tal que validin de nou els documents. Finalment, heu d’enviar (els originals o fotocòpies compulsades) a la Universitat de Barcelona a aquesta adreça postal: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.

Per últim, una comissió de la Universitat de Barcelona ha de valorar la documentació i donar el vistiplau a la vostra matrícula al màster. Aquest tràmit de la Universitat de Barcelona té un cost de 216€, establert per la Generalitat de Catalunya.