Curs de català preparatori a la prova lliure del nivell C2

Descripció

Curs d’adquisició de competències lingüístiques avançades per preparar la prova lliure del certificat C2 en llengua catalana. Adreçat a docents que necessiten adquirir habilitats i estratègies lingüístiques per fer un ús professional de la llengua oral i escrita.

El fet de superat satisfactòriament aquest curs, no vol dir que es tingui automàticament el certificat C2 .

Per poder fer el curs, és obligatori haver superat el nivell C1 i disposar del document acreditatiu corresponent.

Un cop adjudicada la plaça, caldrà enviar el certificat del C1 de català a idp.cursos@ub.edu

Termini de presentació del certificat C1 de català: durant quatre dies a partir de l’adjudicació de la plaça. No presentar l’esmentat certificat (C1 català) serà motiu per perdre la plaça.

Objectius

 • Adquirir i consolidar continguts d’ortografia, gramàtica, lèxic de nivell superior.
 • Comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit.
 • Manipular, resumir i extreure informació d’un text per elaborar-ne un de nou oral i escrit.
 • Argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.
 • Aprendre a produir textos orals i escrits en un registre formal de manera clara i estructurada sobre temes complexos.
 • Experimentar estratègies i coneixements per expressar-se oralment amb fluïdesa, correcció  i precisió en les situacions de l'àmbit públic, acadèmic i professional
 •  Adquirir i utilitzar un repertori lingüístic ampli per d'adaptar-se a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del missatge.

Continguts

 • L’ús de la norma en diferents contextos comunicatius.
 • Les estratègies de comprensió lectora.
 • Els gèneres que serveixen per informar, argumentar, resumir, exposar..
 • L’estructura del text.
 • Les estratègies per a la millora de la llengua oral: l’estructura,  la pronúncia, el cos, la mirada, l’audiència, improvisació...

Metodologia

Es tracta d’un curs semi-presencial i pràctic que es basa en l’experimentació de diferents textos orals, escrits i exercicis que s’encaminaran a la preparació de l’examen del C2 en llengua catalana.  Es basarà en dinàmiques, casos pràctics i simulacions per adquirir tots aquells aspectes necessaris per a la millora de la llengua.

Destinataris: docents d’Educació Infantil, Ed. Bàsica ( Primària, Secundària, FP Bàsica), Batxillerat, FP, centres de formació d’adults, docents de Centres d’Educació especial, docents de Serveis Educatius i qualsevol persona interessada .

Formadora:

Marta Rovira Llobet

Doctora en Ciències de l'Educació, Filologia Catalana i Mestre de llengües.

Professora associada en el Grau d'Educació i Assessora del Llengua i Interculturalitat i Cohesió Social realitzant diferents cursos sobre didàctica de la llengua a Primària i a Secundària.

Altres activitats vinculades: Coordinadora i membre de diferents grups de Recerca de la Universitat de Barcelona. Preparació de diferents materials per a editorials

Calendari sessions presencials al Campus Mundet. Aula pendent de confirmar

Gener: 9, 16. 23, 30

Febrer: 6, 13, 20, 27

Març: 5, 12, 19,

Abril: 2

Horari: de 17.30 a 20h

Total d’hores a certificar:

 80 hores, de les quals 30 són presencials, 18 de tutoria virtuals i 32 de treball personal autònom. 

Requisits de certificació:

Assistència al 80% de les hores presencials, actitud activa i participativa i valoració positiva de les tasques orientades per la formadora.

Places: 25

Format:

Curs semi-presencial, les dates fixades al calendari, es faran de forma presencial al Campus Mundet . La resta d’hores seran en línia asíncrona, de treball autònom per part de l’alumne.

Es farà servir Google Meet i  Moodle UB.

Lloc: IDP-ICE UB. Campus Mundet.

Preu : 221 €

Període d’inscripció:

Del 18 de setembre de 2023  fins al 8 de gener de 2024

Inscripció per Internet:

Formulari de matriculació

Informació i/o consultes

Idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.