Desena convocatòria d’ajuts a la recerca en docència universitària REDICE-22

Aquest mes de març s’ha posat en marxa la desena convocatòria d’ajuts a la recerca en docència universitària REDICE-22.

La convocatòria d’ajuts dins del Programa de Recerca en Docència Universitària (REDICE-22) té com a principals objectius dirigir la recerca cap a:

1. La creació i consolidació de grups de recerca educativa multidisciplinària a la UB que tinguin com a objecte el coneixement sobre l’ensenyament universitari, que permeti desenvolupar i difondre els resultats a través de la publicació d’articles científics, comunicacions a congressos i altres accions de difusió.

2. La recerca aplicada sobre les activitats d’ensenyament-aprenentatge des de la perspectiva dels principals agents d’intervenció universitària (alumnat, professorat, institució) i de la coordinació entre aquests agents.

3. L’avaluació de la docència (activitats, metodologies), de l’aprenentatge i de les transicions educatives (ingrés a l’educació superior, accés a màsters o al mercat laboral), que permeti la construcció de coneixement transferible i sostenible per a la millora de la qualitat de la docència universitària.

4. La generació de coneixement empíric metodològicament robust, tant qualitatiu com quantitatiu, i de metodologies mixtes, amb dissenys de recerca clars i consistents.

Aquesta convocatòria té dues modalitats:

Modalitat A: equips coordinats per un professor o professora, amb la condició de doctor o doctora i amb vinculació a temps complet, de la Universitat de Barcelona.

Modalitat B: projectes institucionals coordinats per degans o deganes, caps d’estudis o coordinadors o coordinadores de màsters oficials de la Universitat de Barcelona.

És d’interès particular en aquesta convocatòria que els projectes de recerca s’emmarquin dins d’alguns dels temes següents:

1. Acció tutorial: orientació educativa universitària, acció tutorial compartida, pla d’acció tutorial.

2. Aplicacions del big data i learning analytics en l’educació superior.

3. Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

4. Competències ètiques: competències transversals, competència ciutadana, valors morals, ètica professional.

5. Competència digital: aprenentatge virtual i en línia, ús de les TIC i/o xarxes socials en la pràctica docent, e-skills.

6. Desenvolupament i avaluació de competències a la universitat.

7. La formació continuada del professorat universitari.

8. La perspectiva de gènere en la docència universitària.

9. Metodologies actives: aprenentatge basat en problemes (ABP), aula invertida, treball per projectes, gamificació, codisseny d’entorns d’aprenentatge, jocs de rol.

10. Models híbrids de docència. Blended learning.

11. Motivació, rendiment i engagement a l’educació superior.

12. Responsabilitat social a l’educació superior.

13. Transició a la universitat i transició de la universitat al món laboral (inserció laboral, professionalització, ocupabilitat...).

14. Suport de les TIC i/o xarxes socials en la pràctica docent.

El període de presentació de sol·licituds s'obrirà el dia 25 d’abril de 2022 a través de l’adreça web de l’IDP-ICE  i finalitzarà dia 6 de maig de 2022 a les 14 h.