Un marc teòric I pràctic per a un enfocament competencial en la Formació professional

Autor
Via Giménez, A.
Tipo
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Docència i metodologia

En aquest treball s’analitzen les dificultats existents per fer efectiva la implantació d’un enfocament competencial en la Formació Professional i es proposen diferents marcs teòrics que fonamentin la intervenció docent, des de la perspectiva de la competència reflexiva identificada per Rauner.

Els resultats d’aprenentatge dels currículums LOE són identificats com les competències que ha d’adquirir l’alumnat en el centre docent i els criteris d’avaluació curriculars com el contingut del resultat d’aprenentatge, expressats com a coneixements o com a competències.

Els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació són interpretats mitjançant les aportacions de la “cultura de qualitat”, les aproximacions de Miller a la formació de competències laborals, les Capacitats clau dels currículums LOGSE i el Model de Ciència Escolar. Igualment, la Teoria de l’Activitat de l’Aprenentatge i les nocions de l’Avaluació Formadora de Jorba et al. (1995) fonamenten les atribucions de les activitats d’aula i el rol de l’avaluació en el conjunt del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Amb això es presenta i s’exemplifica un marc teòric i pràctic en el qual el professorat i l’alumnat s’apropia dels resultats d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació entesos com a objectius d’aprenentatge. I en coherència, les activitats a l’aula es presenten com a escenaris on els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació curriculars o contextualitzats poden ser activitats i qualificats, establint-se un sistema de qualificacions l’arquitectura del qual té el criteri d’avaluació com a element primari de qualificació.