Grup d’estructures en capa fina per la Espintrònica

Departament Física Aplicada, Facultat Física
Àrees de recerca: NanoMagnetics
Menú