Universitat de Barcelona
Inscripció a Activitats UB
Sol·licitud Duplicat Títol Oficial i SET
- Secció de Títols de la Universitat de Barcelona -
Identificació personal
o
Informació específica de l'activitat:
Esteu tramitant el pagament del títol i SET del vostre ensenyament. IMPORTANT. Una vegada fet el pagament de la taxa i per tal de continuar amb el tràmit de la sol·licitud del títol i del Suplement Europeu al Títol (SET) , heu de fer el següent: - Emplenar el document de la sol·licitud del títol i presentar-la a la secretaria del vostre centre d'estudis juntament amb el resguard d'haver efectuat el pagament i la fotocòpia del DNI, NIE o passaport. En cas de família nombrosa o col·lectiu especial (persones discapacitades, víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere), heu de presentar fotocòpia del document acreditatiu.