3a edició de l’Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

Ja podeu consultar la tercera edició del Manual d’estil universitari per a la redacció de textos
institucionals en anglès. La nova edició revisada i ampliada ofereix criteris per a la redacció dels textos
institucionals en anglès sobre ortografia, puntuació, majúscules i minúscules, entre d’altres.
També incorpora models de documents en anglès: sol·licituds, resolucions, notificacions,
certificats, diligències, convenis, cartes i correus electrònics. Hi podeu accedir des dels recursos del Lecturelab, dins l’apartat Estil.