Persones determinades

Quan ens referim a una persona determinada, cal adaptar el text al gènere que correspon, sobretot en les referències a professions, càrrecs i titulacions. Així doncs, s’ha de fer servir la forma masculina o femenina d’acord amb el sexe de la persona a qui ens referim, tant en singular com en plural.

Exemple adequatAina Martín, professora adjunta

Exemple no admissibleAina Martín, professor adjunt


Exemple adequatAna Maria Geli, exrectora de la Universitat de Girona

Exemple no admissibleAna Maria Geli, exrector de la Universitat de Girona


Exemple adequatJoana Sau i Estel Domènec, doctorandes

Exemple no admissibleJoana Sau i Estel Domènec, doctorands


Exemple adequatla presidenta del Consell Social

Exemple no admissiblela president del Consell Social


Exemple adequatEl degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemple inadequatEls degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.


Pel que fa als mots invariables, com ara cap i docent en català, i auxiliar i docente en castellà, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere (numerals, indefinits i alguns quantitatius).

Exemple adequatla cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Exemple adequatdues docents
Exemple adequatmoltes auxiliars


Quan les denominacions de professions, càrrecs i titulacions estan compostes per un nom i un adjectiu, també s’ha de fer servir la forma masculina o femenina segons la persona a la qual es refereixen. Cal tenir en compte que algunes paraules poden ser invariables.

Exemple adequatl’enginyera agrònoma i l’enginyer tècnic agrícola

Exemple no admissiblel’enginyera agrònom i l’enginyer tècnic agrícola


Exemple adequatla directora adjunta a Gerència

Exemple no admissiblela directora adjunt a Gerència


Exemple adequatLa Paula és auxiliar administrativa.

Exemple no admissibleLa Paula és auxiliar administratiu.


InformacióPer resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs i titulacions, es pot consultar l’apartat «Casos especials» i el Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) per al català i el Diccionario de la lengua española (DRAE) per al castellà, i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-11-2023
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua: persones determinades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2511> [consulta: 24 juliol 2024].