Els adjunts

El correu electrònic sovint esdevé un mer canal i la informació rellevant es transmet en un document adjunt, com ara en les actes de reunió o les invitacions protocol·làries. En aquest cas, convé assegurar-se que s’adjunta el document correcte i en el missatge del correu deixar clar que s’adjunta informació rellevant. Altrament, l’adjunt podria passar desapercebut.

Així mateix, cal plantejar-se si és realment necessari adjuntar un document. Un dels avantatges dels correus electrònics és la immediatesa, la rapidesa i l’agilitat comunicativa. Per tant, a vegades, és preferible que la informació aparegui de manera resumida en el cos del missatge. És el cas, per exemple, de les convocatòries de reunió o algunes cartes.

En el cas que l’adjunt sigui necessari i indispensable, convé que el nom del fitxer sigui transparent i segueixi els criteris habituals de denominació de fitxers (evitar espais en blanc, accents i altres caràcters especials, noms excessivament llargs, etc.). És preferible, a més, optar per formats estàndard d’intercanvi de fitxers, com ara el PDF.

En general, els clients de correu permeten enviar un volum màxim de dades. Si els adjunts són massa pesants, cal plantejar-se eines alternatives.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-3-2021
Citació recomanada:
«Correus electrònics: els adjunts» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2779> [consulta: 7 desembre 2023].