Recursos electrònics

Sota la denominació de recursos electrònics, s’hi inclouen textos electrònics, bases de dades i programes informàtics, tant si són accessibles en línia, com si estan en un altre suport informàtic (disquet, disc compacte, etc.).

L’esquema bàsic per representar aquests recursos electrònics és:

Exemple adequatCognoms, Nom. Títol [tipus de suport]. Responsabilitat secundària. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial, data de publicació, data d’actualització/revisió. Descripció física. (Col·lecció; núm). [Notes]. <Disponibilitat i accés> [Data de consulta]. Número normalitzat.


Exemple adequatParcerisa Ara, Artur. Pla docent: planificar les assignatures en el marc de l’espai europeu d’educació superior [en línia]. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. <http://www.publicacions.ub.es/doi/documents/137.pdf> [Consulta: 3 maig 2005].


Exemple adequatDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) [en línia]. <http://www.gencat.net/diari/> [Consulta: 4 maig 2005].


Exemple adequatHiperdiccionari català-castellà-anglès en disc compacte [disc compacte]. Ver. 1.0. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. (Diccionaris de l’Enciclopèdia).


De tots els elements que intervenen en la referència bibliogràfica, el tipus de suport, la disponibilitat i l’accés, i la data de la consulta són específics dels recursos electrònics.


Tipus de suport

 • En el cas dels recursos electrònics, la designació del tipus de suport és una informació que acostuma a formar part de la referència bibliogràfica. Quan hi consta, s’ha de col·locar entre claudàtors després del títol i seguida d’un punt. Els diferents tipus de suport general que preveu la norma ISO 690-2, adaptats a la designació en català, són: [en línia], [disc compacte] o [CD-ROM], [cinta magnètica], [disc] i [disquet].

  Exemple adequatDiàleg multimèdia 1: curs de català bàsic [disc compacte]. Barcelona: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, 1999.


Disponibilitat i accés

 • En les referències de recursos electrònics en línia, cal indicar entre angles (< >) l’adreça electrònica completa, després de la col·lecció (si n’hi ha). Cal recordar que s’han de respectar les majúscules i minúscules, o qualsevol altre signe no alfabètic o numèric, de l’adreça.

  Exemple adequatAbella Pons, Francesc R. Indicadors psicopatològics en un grup d’heroïnòmans: estudi del trastorn esquizotípic de la personalitat [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999. [Tesi doctoral].  <http://www.tdcat.cesca.es/TDX-0120103-115747/>. [Consulta: 4 maig 2005]. ISBN: 84-688-1081-9.


Data de consulta

 • En les referències de recursos electrònics en línia, cal incloure entre claudàtors, després de l’adreça electrònica, la data en què s’ha fet la consulta, ja que els continguts d’aquest tipus de recursos es modifiquen freqüentment.

  La data de consulta s’indica de forma abreujada de la manera següent: [Consulta: dia mes any], els mesos de l’any també poden anar abreujats.  

  Exemple adequatLlibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. [Base de dades]. <https://www.ub.edu/cub>. [Consulta: 29 setembre 2005].Per ampliar informació sobre la responsabilitat principal, el títol, la responsabilitat secundària, l’edició o la versió d’un recurs electrònic, el lloc de publicació, l’editorial, la data de publicació, la descripció física, la col·lecció, el número normalitzat o les notes, consulteu l’apartat d’Aclariments sobre els elements de les referències bibliogràfiques.
Més informació
Caron, Rosaire. «Comment citer un document électronique?» [en línia]. Québec: Université Laval. Bibliothèque de l’Université Laval. <http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html> [Consulta: 6 maig 2005].

Citation Guides [en línia]. Edmonton (Canada): University of Alberta Libraries. <http://guides.library.ualberta.ca/citing> [Consulta: 9 maig 2017].

Com citar documents electrònics [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Biblioteca. <http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/documents-electronics/> [Consulta: 13 juny 2005].

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia]. Vers. 1.0. Barcelona: Universitat de Barcelona. Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1997. <http://www.ub.es/biblio/citae.htm> [Consulta: 13 juny 2005].

ISBD (ER): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a recursos electrònics.
Traducció catalana de Maria Rosa Escayola Ritter; revisada per Assumpció Estivill. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1999. ISBN: 84-7845-134-X.

Merlo Vega, José Antonio. «Estilos de citas y referencias de documentos electrónicos» [en línia]. Revista Española  de Documentación, oct.-des. 2000, vol. 23, núm. 4, pàg. 483-496. <http://digital.csic.es/bitstream/10261/9457/1/citas.pdf> [Consulta: 21 agost 2005].

Norme international ISO 690-2: (F). Information-Références bibliographiques Partie 2: Documents éléctroniques, documents complerts ou parties de documents. Ginebra: ISO, 1997, 18  pàg.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 11-10-2023
Citació recomanada:
«Referències bibliogràfiques genèriques: recursos electrònics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=363> [consulta: 7 desembre 2023].