Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

La Llull DB és d'accés obert; per consultar-la només cal donar-s'hi d'alta. The Llull DB is open access; to consult it you only need to register.

Bibliografia lul·liana

Lullian Bibliography

Bibliografies de Studia LullianaBibliographies from Studia Lulliana | IncunablesIncunabula | Torna a la pantalla de cercaBack to the search page

Podeu cercar mitjançant elements d'un títol i/o del nom d'un autor (Llull inclòs, per a les edicions de les seves obres). No cal que useu comodins, ja que el motor de recerca els inclou automàticament. Si sol·liciteu 'pla' en el camp Autor, accedireu a tots els registres que contenen aquesta sèrie de lletres, per exemple: Pla, Planas, Plaja, Platzeck, Kaplan, etc. Si escriviu 'Doctrina pueril' en el camp Títol obtindreu la referència de totes les edicions i de tots els estudis que tenen aquestes paraules en el títol. També podeu fer cerques combinades d'autor i títol.

A search can be done by elements of a title and/or of an author's name (including Llull, for editions of his works). Do not use wild cards; the search engine includes them automatically. Thus if you search for 'pla' in the Author field, you will access all the records which contain this succession of letters, such as Pla, Planas, Plaja, Platzeck, Kaplan, etc. 'Doctrina pueril' in the Title field will bring up all the editions and studies that have those words in their title. You can also make combined author-title searches.

El sistema de recerca no té en compte majúscules i minúscules ni accents (no distingeix entre termes com 'logica', 'LÒGICA' o 'Lógica').

The search method does not take into account accents nor case (making no distinction between words such as 'logica' 'LÒGICA' or 'Lógica').

Vives Piñas Arnau
  1. Vives Piñas, Arnau, "Per qu'eu asir la nit desiran l'alba": L'alba mariana de Cerverí de Girona i Ramon Llull, (Tesina (TFG). Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2015), 49 pp.
  2. Vives Piñas, Arnau, La metàfora de l'amic i l'amat: amància i literatura en l'obra de Ramon Llull, (Tesi doctoral Universitat de Barcelona, 2021), 279 pp.
  3. Vives Piñas, Arnau, "Una nova lectura del Llibre d’amic e amat com a relat literari per a la contemplació.", Els Marges, "tardor" 128 (2022), pp. 12-29
  4. Vives Piñas, Arnau, "Una nova interpretació de la imatge lul·liana de l’amic i l’amat a partir de la seva diacronia: metàfora, tema i símbol", Magnificat CLM, 9 (2022), pp. 91-128
  5. Vives Piñas, Arnau, "El Corpus Digital d’Amic i Amat (CDAIA): una base de dades sobre la metàfora lul·liana de l’amic i l’amat", SL, 62 (2022), pp. 5-42
  6. Vives Piñas, Arnau, "Orígens i definició de la metàfora lul·liana de l'«amic» i l’«amat»", Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 76 (2024), pp. 15-38