Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)

Ramon Llull Database (Llull DB)

Universitat de BarcelonaUniversity of Barcelona

L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.
Access to Llull DB is restricted to registered users, except for the bibliography section.
Sorry for the inconvenience.

Inicia la sessió

Sign inUsuari nou? Crea un compte New user? Sign up for a new account

Condicions d'ús

Terms and conditions

Les dades contingudes a la Llull DB són de consulta lliure per a les persones que s'hi hagin registrat; tanmateix, la utilització dels materials de la Llull DB requereix el reconeixement explícit de la seva procedència, que caldria citar de la manera següent:

Information contained in the Llull DB is of free access for registered users. The use of said information, however, is subject to the explicit acknowledgement of its source, which should be cited in the following manner:

Bonner, Anthony (dir.), Base de dades Ramon Llull, Centre de Documentació Ramon Llull (Universitat de Barcelona), <https://www.ub.edu/llulldb/>.

Bonner, Anthony (dir.), Ramon Llull Database, Centre de Documentació Ramon Llull (University of Barcelona), <https://www.ub.edu/llulldb/>.