Psicoacústica i música experimental

Resum

Estudi de la síntesi, el procés i el tractament de so amb finalitats estètiques i musicals des d’una perspectiva psicofisiològica. Aquest mòdul parteix de l’estudi de la percepció del so i la seva integració en el Sistema Nerviós Central amb l’objectiu de subministrar coneixements essencials d’aplicació obligada en l’ús de  les eines tècniques i estètiques pròpies de la creació musical amb mitjans tan electrònics com mecànics. Des d’aquesta òptica i amb la intenció de proporcionar un panorama el més ample possible,   les sessions teòriques s’orienten a l’estudi de tota mena d’algorismes i eines de procés i generació de so aixi com a les seves formes concretes d’ús en Música Experimental. Per això, una part important de la metodologia docent es recolza en l’escolta i anàlisi d’obres representatives de cada orientació estètica

Aquest mòdul considera l’ús de Max com a eina bàsica. Tanmateix, molts exemples es basaran en Digital Performer i altres dispositius de síntesi i tractament, com ara tota mena de plugins, seqüenciació MIDI i mescla multipista.


Temari

 • Introducció a la psicofisiologia de la percepció sonora. 
  • Transducció
  • Escenari general de l’audició. Font sonora, mitjà, receptor
  • Estructura del (receptor) sistema auditiu
  • Esquema de transduccions en el sistema auditiu
  • Percepció dels sons.  Freqüència. Amplitud. Escales perceptives d’altura i de dinàmica. Espectres
  • Bandes crítiques
  • Espais de fases de la percepció sonora i musical. Articulació. Color Micro-melodia 
 • Síntesi de so
  • Mètodes bàsics de síntesi : Additiva, Sostractiva, Modulació de Freqüència, Distorsió lineal i no lineal
  • Mètodes elaborats de síntesi : Granular, Estocàstica
  • Convolució i síntesi creuada. Vocòder de fase.
 • Edició i tractament del so
  • Efectes simples en el domini temporal – Edició
  • Efectes simples sobre l’amplitud
  • Correcció dels graons de corrent continu (DC Off-set)
  • Inversió
  • Modulació d’amplitud – Trèmolo
  • Efectes simples sobre la freqüència
  • Processadors de rang dinàmic.3.8. Filtratge (i efectes basats en el filtratge)
  • Efectes basats en retards
  • Efectes sobre l’amplitud dels senyals : compressió
  • Efectes complexos. Compressió multibanda

Criteris d’avaluació

 1. Composició musical electrònica per ordinador i altaveus únicament sense manipulació instrumental, de 7 minuts i realitzada únicament amb els conceptes desenvolupats a l’aula durant el curs i que es cenyiran al programa més amunt especificat. Percentatge : 60%
 2. Participació a classe i comentaris sobre els tòpics i exercicis plantejats a l’aula. Percentatge : 40%

Bibliografia

1. Introducció a la psicofisiología de la percepció sonora

BENADE, A., Fundamentals of Musical Acoustics. Nova York: Oxford University Press, 1976.

COOK, P. R. (ed.), Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction to Psychoacoustics. The MIT Press, 1999.

HOWARD, D. i J. ANGUS, Acoustics and psychoacoustics. Londres: Focal Press, 2000.

MATLIN, M. W. i H. J. FOLEY, Sensación y percepción. Madrid: Prentice Hall Iberia, 1996.

MOORE, B., An Introduction to the Psychology of Hearing. Londres: Academic Press Ltd., 2003.

MUNAR, E., J. ROSSELLó i A. SáNCHEZ-CABACO, Manual de Atención y Percepción. Madrid: Alianza, 1999.

PIERCE, J. R., Los sonidos de la música. Barcelona: Labor, Biblioteca Scientific American, 1985.

PLACK, C. J., The sense of hearing. Nova Jersey: Mahwah, Erlbaum, 2005.

ROSSING, T. D., The Science of Sound. Addison Wesley, 1990.

ZWICKER, E., H. FASTL i H. FRATER, Psychoacoustics: Facts and Models. Berlín: Springer, 1999.

2. Edició i tractament de só

ALKIN, G., Sound Techniques for Video and TV. Londres: Focal Press, 1989.

BURGER, J., The Desktop Multimedia Bible. Nova York: Addison-Wesley, 1993.

CARRAZÓN, J. C., Audio3D. Madrid: Anaya Multimedia, 1996.

JORDÀ, S., Audio digital y MIDI. Madrid: Anaya Multimedia, 1997.

NISBETT, A., The sound studio. Londres: Focal Press, 1995.

RUMSEY, F., Digital Audio Operations. Oxford: Focal Press, 1991.

—, The Audio Workstation Handbook. Oxford: Focal Press, 1996.

— i T. McCormick, Sound and Recording: an Introduction. 1994. (Existeix traducció a l’Espanyol de la primera edició pel IORTV).

SCHAEFFER, P., Tratado de los objetos musicales. Madrid: Alianza, 1988.

ZAZA, T., Audio Design. Nova Jersey: Prentice Hall, 1991.

3. Síntesi de so

BALLORA, M., Essentials of Music Technology. Nova Jersey: Prentice Hall, 2003.

BLESSER, B., “An Interdisciplinary Synthesis of Reverberation Viewpoints”. Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 49 (10), 2001, pp. 867-903.

BOULANGER, R., The Csound Book. The MIT Press, 2000.

CHOWNING, J., “The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation”. Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 21, 1973, pp. 526-534.

—, “Frequency Modulation Synthesis of the Singing Voice”. M. V. Mathews i J. R. Pierce (eds.), Current Directions in Computer Music Research. The MIT Press, 1989, pp. 57-64.

COOK, P. R. (ed.), Music, Cognition and Computerized Sound. The MIT Press, 1999.

DODGE, Ch. i T. A. JERSE, Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance. Nova York: Schirmer, 1985.

DOLSON, M., i J. LAROCHE, “About this Phasiness Business”. Proceedings of the International Computer Music Conference. Ann Arbor: International Computer Music Association, 1997, pp. 55-58.

GREY, J. M., i J. A. MOORER, “Perceptual Evaluations of Synthesized Musical Instrument Tones”. Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 62, 1977, pp. 454-462.

HARTMANN, W. M., “Digital Waveform Generation by Fractional Addressing”. Journal of the Acoustical Society of America, V. 82, 1891, 1987, pp. 883.

JORDÀ, S., Audio digital y MIDI. Madrid: Anaya Multimedia, 1997.

MOORE, F. R., Elements of Computer Music. Nova Jersey: Prentice Hall, 1990.

—, An Introduction to the Mathematics of Digital Signal Processing. McGraw Hill, 1986.

POHLMANN, K. C., Principios de Audio Digital. Madrid: McGraw-Hill, 2002.

PUCKETTE, M., Theory and Techniques of Electronic Music. World Scientific Press, 2007.

SMITH III, J. O., Introduction to Digital Filter Theory. STAN M-20, 1985.

—, Mathematics of the Discrete Fourier Transform (DFT), with Music and Audio Applications. Menlo Park (California): W3K Publishing, 2003.

ROADS, C. (ed.), The Computer Music Tutorial. The MIT Press, 1996.

—, Microsound. The MIT Press, 2004.

RUSS, M., Síntesis y Muestreo de Sonido. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1999.