Deprecated: Required parameter $endpoint follows optional parameter $args in /www/wub/masterartsonor_temp/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/class.bcn_rest_controller.php on line 64
Estructura – Màster en Art Sonor

Estructura

La càrrega lectiva del Màster en Art Sonor és de 70 crèdits ECTS i està estructurat en dos cursos d’especialització: postgrau de Creació Sonora (30 ECTS) i postgrau de Disseny Sonor (30 ECTS) més un Treball Final de Màster (10 ECTS). Per defensar el TFM és obligatori haver superat els dos postgraus (60 crèdits).

La programació acadèmica d’aquest Màster i dels postgraus propis s’aprova a l’inici de cada curs, amb una durada de dos cursos acadèmics determinats. La realització dels dos postgraus i del TFM s’ha d’iniciar i de finalitzar dins dels dos anys acadèmics establerts. No finalitzar el Màster (70 crèdits) en el període programat comporta que no es pugui garantir que l’alumne podrà finalitzar els estudis de Màster en futures edicions, ja que una nova programació d’aquest Màster estarà supeditada a que les autoritats acadèmiques competents l’autoritzin.


Postgrau de Creació Sonora: Materials i eines” (30 ECTS*)

S’orienta al coneixement de les idees, tècniques i tecnologies necessàries per articular una proposta de producció artística en l’àmbit de l’art sonor, així com a l’estudi dels textos de referència sobre les noves mirades (o escoltes) del so a partir dels quals es promourà l’articulació de noves idees, ben contextualitzades en el marc de l’art contemporani internacional. Consulta les assignatures.


Postgrau en Disseny Sonor : Projecció i espai (30 ECTS*)

S’orienta al coneixement de les idees, tècniques i tecnologies necessàries per implementar, en un espai concret, una obra d’art sonor, així com a l’estudi dels textos de referència sobre la percepció del so i el seu paper en l’entorn físic i la realitat social. Consulta les assignatures.


Projecte final de màster (10 ECTS*)

Concepció i desenvolupament d’un projecte de producció artística o d’investigació teòrica (amb la possibilitat de combinar un i altre) en l’àmbit de l’art sonor, sota la tutoria d’un dels professors del màster, en diàleg amb els professors convidats i amb l’assistència tècnica dels membres del Laboratori d’Art Sonor de la Universitat de Barcelona. Si cal, per desenvolupar el seu projecte els alumnes tindran accés al taller d’escultura de la Facultat de Belles Arts i als recursos tècnics de les aules (estudis d’edició d’imatge i so).. Es requerirà que el treball assoleixi la qualitat, originalitat i rigor necessaris per a, en el cas que es doni la possibilitat, ser realitzat i exposat públicament en un centre rellevant en el context artístic i cultural de la ciutat, com és Arts Santa Mònica, o Hangar. En qualsevol cas, aquest treball ha de respectar els requisits acadèmics i universitaris habituals. 


Títol

Per obtenir el títol de “Màster en Art Sonor” és necessari haver cursat els dos postgraus i el projecte final de màster.

Tant el postgrau de “Creació Sonora : Materials i eines”, com el de “Disseny Sonor : Projecció i espai”, poden cursar-se de forma independent, i donen dret als corresponents títols de postgrau. Per cursar el projecte final de màster és necessari haver aprovat el postgrau de Materials i eines i el de Projecció i espai. 

El “Postgrau de Creació Sonora : Materials i Eines “s’imparteix durant el primer semestre (d’octubre a gener) del curs, el “Postgrau de Disseny Sonor : Projecció i Espai” s’imparteix durant el segon semestre (de febrer a juny), i el “Projecte final de Màster” es desenvolupa durant el primer semestre del curs següent a aquell en què s’hagin cursat els dos postgraus. 

* 1 ECTS=1 European Credit Transfer and Accumulation System, sistema unificat de la Unió Europea= aproximadament 25 hores de treball de l’alumne, que, en el cas d’aquest màster, es distribueixen aproximadament com segueix: classe magistral (32%), treball dirigit i tutories (20%), i treball autònom de l’alumne (48%).