La Dra. Milagros Álvarez designada Secretària de l’OAP

Després del relleu al capdavant de l’Observatori que a tenir lloc el dia 30 de Juny de 2022, el nou Director de l’Observatori, el Dr. Daniel Albalate, ha nomenat la Dra. Milagros Álvarez nova Secretaria de l’Observatori, d’acord amb les funcions del director establertes en l’article 6.3 del reglament intern de l’Observatori, i que atribueix aquesta facultat al Director de l’Observatori. Les funcions del Secretari de l’Observatori no és altra que la d’estendre les actes dels òrgans col·legiats de l’observatori, certificar-ne els acords i exercir la resta de funcions pròpies de les secretaris dels òrgans col·legiats. A més, el secretari o secretària podrà ser designat o designada subdirector o subdirectora.