2018: seguim estalviant aigua, el consum d’electricitat es manté estable

Des de l’any 2010, quan el consum d’energia i aigua a la Universitat de Barcelona va assolir el valor més alt registrat, l’esforç col·lectiu ha permès anar assolint els objectius d’estalvi energètic. L’any 2018 és el primer d’aquesta dècada en què el consum d’electricitat no disminueix, sinó que es manté sense gairebé variació (augmenta tot just un 0,6%), en tant que el de gas augmenta un 14,3%, i el d’aigua torna a baixar un 9,2%.

La principal raó d’aquest estancament del consum elèctric i l’augment del consum de gas és que els primers mesos de l’any 2018 van ser més frescos que anys anteriors. Si considerem, però, l’any 2018 en la seva totalitat, ha estat molt similar al 2017 i 2016, i segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, es tractaria del sisè o setè any més càlid des de 1950.

En relació a l’aigua, 2018 ha estat un dels anys més plujosos al registre històric de la ciutat de Barcelona, amb prop de 1.000 mm. Això ha repercutit favorablement en el nostre consum d’aigua, ja que es redueix la necessitat de reg, que és un dels principals usos en els nostres espais.

Si ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors, els estalvis assolits el 2018 equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats uns 4.700 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral i l’aigua necessària per omplir gairebé 25 piscines olímpiques. En canvi el consum de gas ha estat superior a la mitjana dels cinc anys anteriors en una quantitat equivalent a l’energia que contenen 6.800 bombones de butà.

El comportament dels centres de la UB en relació al consum d’electricitat ha estat més variable que anys anteriors. Alguns edificis han tingut una reducció entre el 6 i el 9% (Pavelló Rosa, Belles Arts, edifici Baldiri Reixac del CRAI, i edificis de Plaça Universitat). En canvi set centres han augmentat el consum elèctric, destacant la Facultat de Dret, on el nou edifici genera un augment del 16,5%, Ciències de la Terra (+4,4%), Medicina-Clínic (+2,8%) i el Campus de l’Alimentació de Torribera (+2,6%).

En relació al gas, tots els edificis van augmentar el seu consum l’any 2018, i l’única excepció és Ciències de la Terra perquè l’any 2017 va experimentar una fuita en coberta que va generar un consum més alt de l’habitual. La majoria de centres registren un increment superior al 10%, destacant la Facultat de Dret (+46,8%), CCiTUB a Solé i Sabarís (+39,3%), Campus Mundet (+27,6%), Biblioteconomia i Documentació a Sants (+26,0%) i Campus de Bellvitge (+22,7%). Dos centres van registrar augments inferiors al 5%: Esports UB (+2,32%) i els edificis de Plaça Universitat (+4,3%).

El consum d’aigua torna a mostrar un patró de disminució de consum generalitzat a gairebé tots els edificis, gràcies al control de les instal·lacions i a la informació que faciliten els equips de telemesura. Els centres que més han reduït el consum són el Campus de l’Alimentació de Torribera (-24,4%), que l’any passat havia tingut un increment elevat per l’augment d’activitat i fuites, la Facultat d’Economia i Empresa (-17,6%), la Facultat de Dret (-15,8%) i el Campus de Bellvitge (-15,7%).

Els pocs centres que registren increment de consum són la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a Sants (+10,3%), la Facultat de Belles Arts (+7,0%), el Campus Mundet (+6,4%), la Facultat de Medicina-Clínic (+1,6%), i la Facultat de Farmàcia (+0,4%).

Tot i que les condicions meteorològiques de l’any 2018 hagin influït negativament sobre el consum de gas (en menor mesura sobre el consum elèctric) i positivament sobre el consum d’aigua, no podem oblidar que la nostra universitat no té un pla d’inversió per a la millora en l’eficiència dels edificis i les seves instal·lacions, i això limita el potencial d’estalvi energètic i d’aigua.

Les possibilitats de reducció del consum a través del control de les instal·lacions existents estan molt a prop del seu límit, i mantenir una tendència descendent en el consum dependrà tant de la col·laboració dels usuaris amb un consum responsable (especialment en l’electricitat que té un ús molt dispers, amb milers de punts de consum), i de la planificació d’una millora dels edificis per reduir la demanda d’energia i tenir instal·lacions eficients.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari