Capçalera dels projectes aprenentatge servei

ApS 2021: Ecoauditoria del material d’oficina de la Facultat de Biologia

Un curs més, l’OSSMA ha col·laborat amb l’assignatura de Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals, en la realització del projecte ‘companys de feina, materials de vida’, un projecte sobre la compra verda de material d’oficina a la Facultat de Biologia seguint la metodologia d’aprenentatge servei (ApS).

El grup format per l’Ariadna, l’Ignasi, el Miquel i l’Andrea, va analitzar quins eren els materials d’oficina que més s’havien comprat als departaments i unitats administratives de la Facultat de Biologia durant els anys 2019 i 2020, a partir dels llistats de compres que va facilitar la Unitat de Compres UB.

Considerant com a criteris de selecció que fossin articles que es compressin de manera habitual i generalitzada per part dels departaments i unitats de la facultat, es van triar 4 articles: un bolígraf, un subratllador, un paquet de paper autoadhesiu i una ampolla d’aigua.

Es va decidir no considerar en aquest estudi el paper d’oficina, perquè ja es disposaven de dades de l’impacte ambiental facilitades pel proveïdor oficial, i també es van descartar les piles, per la complexitat i la manca de temps per poder-ho abordar en aquest projecte.

A partir del catàleg del proveïdor oficial de material d’oficina de la UB, es van buscar alternatives als articles triats que podrien ser més sostenibles: un subratllador recarregable, un bolígraf recarregable, i un altre tipus de bolígraf.

Per al paquet autoadhesiu es va considerar que l’alternativa més sostenible era no utilitzar-ne, i utilitzar papers d’esborrany per a les notes. Per a l’ampolla d’aigua de plàstic d’un sol ús, també es va considerar que l’alternativa més sostenible era beure aigua de la font directament o reomplir la cantimplora reutilitzable per evitar generar residus.

Articles triats per a fer l'ecoauditoria
Articles d’oficina triats per a fer l’ecoauditoria (Font: A. Julian, I. Monleón, M. Santos, A. Vilar)

Gràcies a la col·laboració de la Dra. Mònica Martínez del Departament de Ciències de Materials i Química Física de la Facultat de Química, es va realitzar una ecoautoria de cada un dels articles triats i de les possibles alternatives, que va permetre obtenir informació de l’energia utilitzada i les emissions de CO₂ generades durant totes les etapes del cicle vida: producció, ús i fi de vida. Per a l’anàlisi es va considerar quina era la composició de cada producte i si era reciclat o no, la procedència, el mitjà de transport emprat per al seu desplaçament, l’ús i el seu fi de vida, és a dir, si es podia reutilitzar o reciclar, o si anava a abocador o incineració.

El projecte va concloure que l’etapa que té més impacte ambiental és l’extracció de la matèria primera. Per tant, aquells productes compostos per materials reciclats i/o que siguin reutilitzables o recarregables, tenen un impacte ambiental significativament menor.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.4: Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir·ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar·ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.7: Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.