Cap a les energies renovables (Eco2.0 – 58)

T’has plantejat mai d’on prové l’energia que consumim? Segons dades de la Red Eléctrica de España, l’any 2017 la producció elèctrica a Espanya va ser de 262.645 GWh, dels quals només el 32% es van generar amb energies renovables, principalment eòlica i hidràulica.

L’energia nuclear i el carbó segueixen tenint un paper molt important dins de la producció elèctrica a Espanya, tot i l’ampli ventall d’impactes negatius: producció de residus radioactius, contaminació, esgotament de recursos, contribució a l’escalfament global, entre d’altres.

gràfica de barres i circular que mostra la prodecció d´energia de fonts renovables  front a les no renovables.
Percentatge de producció d’energia elèctrica a Espanya amb energies renovables i no renovables (període 2015-2017), i balanç elèctric de l’any 2017. Font: elaboració pròpia a partir de dades de Red Eléctrica de España.

Si comparem l’evolució dels darrers tres anys, veiem com l’any 2017 ha estat pitjor en quant a la producció d’energia renovable, principalment perquè la sequera va fer disminuir la producció hidràulica.

El marge de millora encara és molt ampli. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, els països de la Unió Europea estan treballant any rere any per aconseguir fer realitat la transició cap a les energies renovables, i l’any 2016 les renovables van representar el 86% de la nova capacitat de generació elèctrica de la UE.

En alguns països com Noruega, Islàndia, Albània i Àustria la generació d’energia amb fonts renovables ja supera el 70%.

grafica de barres que mostra la energia generada amb fonts renovables, en tant per cent, dels països que conformen l´Unió Europea.
Percentatge d’electricitat generada amb fonts renovables respecte al total d’energia consumida (any 2016). Font: elaboració pròpia a partir de dades de Eurostat.

En el cas de la nostra universitat, des d’aquest any consumirem energia 100% renovable com a resultat de l’Acord Marc per a la contractació conjunta del subministrament d’energia per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), tal com podeu llegir en aquesta notícia.

A més, la UB disposa des de l’any 2004 d’una instal·lació fotovoltaica situada a l’Atri Solar de les facultats de Física i de Química que l’any 2016 va produir 29,5 MW.

No podem pensar, però, que la solució és simplement produir tota l’energia que necessitem amb fonts 100% renovables. Tot i que es pugui considerar que són energies netes, la seva producció també té un cost i impacte. A la UB el consum d’energia porta disminuint any rere any des de 2010. En canvi, al conjunt d’Espanya, després d’uns anys de disminució de la demanda d’energia elèctrica per la crisi econòmica, des del 2015 la tendència s’ha revertit i està augmentant de nou. Per tant, és necessari fer un consum responsable de l’electricitat, tant a la feina com a casa.

Com puc reduir l’impacte del meu consum elèctric?

  • Contracta electricitat de procedència 100% renovable. Actualment hi ha tarifes i companyies que garanteixen que tot el teu consum prové d’energies renovables.
    Aquí podràs veure una taula amb les companyies que comercialitzen electricitat d’origen renovable.
  • Genera la teva pròpia electricitat.
  • Participa en el finançament de projectes d’energia renovables.
  • Redueix el teu consum d’energia fent un consum responsable i eficient.
    Recorda apagar els llums i aparells elèctrics!

 

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.2: Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari