Valoració final del consum d’energia i aigua l’any 2014

Un cop recopilades les dades dels comptadors d’electricitat, gas i aigua dels diferents edificis de la UB per al conjunt de l’any 2014, presentem a continuació els resultats finals del consum realitzat els darrers 12 mesos.

El consum d’electricitat ha disminuït un 2,1% respecte l’any 2013, amb un bon comportament durant el darrer trimestre de l’any 2014, quan la disminució ha estat del 5%. Aquesta reducció tan significativa durant els mesos finals de l’any es pot explicar en part per una tardor de temperatures suaus, però també per les mesures d’eficiència implantades a l’edifici de les facultats de Física i de Química, que és el centre amb un consum més elevat (el 16% del total de la UB).

La disminució de consum és generalitzada a gairebé tots els centres. En alguns casos es supera el 10% de reducció, com ara l’Edifici Històric (-15%), Sants (-13%), Bellvitge (-12%) i Belles Arts (-11%). En el cas de Bellvitge, el valor s’ha calculat en relació a la superfície construïda i no respecte al consum total, atès que durant l’any 2014 ha entrat en servei el nou aulari.

El consum ha augmentat a la Facultat de Farmàcia (+5%), i a Torribera (+13%), degut a que aquest Campus es troba en creixement tant d’activitat, com d’ocupació d’espais i nombre d’usuaris. Aquest efecte ja no s’hauria de produir el proper any.

Com s’apuntava anteriorment, l’edifici de les facultats de Física i de Química ha tingut un molt bon comportament durant el darrer trimestre, i si en els primers nous mesos de l’any havia tingut un increment de consum del 3% respecte el mateix període del 2013, en aquest darrer trimestre ha presentat un consum un 13,6% inferior als últims tres mesos de l’any anterior. Tenint en compte que un de cada sis quilovats consumits a la UB corresponen a aquest centre, un descens tan rellevant es reflecteix positivament en el consum global de la Universitat.

L’altra font energètica consumida als edificis de la UB és el gas, que ha tingut una disminució de l’11,6% per al conjunt de l’any 2014. Si bé les temperatures dels mesos freds han estat més suaus que l’any 2013, també s’ha assolit una reducció del consum per la limitació dels horaris de funcionament de les instal·lacions de climatització i el control del seu rendiment. Són mesures coordinades des de la Unitat d’Obres i Manteniment en col·laboració amb les Administracions de Centre.

El consum ha disminuït a tots els centres, excepte Bellvitge (+12,4%, per un augment del consum a l’Estabulari), Medicina-Clínic (+30%,degut a l’entrada en funcionament de nous serveis i espais com el bar), i Esports UB (+1,3%, degut a que la piscina s’ha mantingut coberta i climatitzada tot l’any). Els centres que han tingut una major reducció de consum són Física i Química (-24,8%), Mundet (-24,1%), i Geologia (-20,3%). En general gairebé tots els edificis presenten un descens de consum de gas entre el 8 i el 16% (vegeu la gràfica següent).

El consum d’aigua ha finalitzat l’any amb una disminució del 27,3%. El descens el darrer trimestre ha estat del 13,7%. Tal i com explicàvem en l’anterior entrada del blog sobre consums d’energia i aigua, el descens de consum aquest darrer any és el resultat del seguiment actiu que es des de la Unitat de Manteniment, el que permet detectar fuites amb celeritat, així com el control dels règims de reg adaptant-los a les precipitacions, procurant desconnectar el reg programat quan plou, i el control del consum d’aigua de les torres de refrigeració.

Els centres que assoleixen una major reducció de consum són aquells en què les fuites van tenir incidència negativa l’any 2013, com ara els CCiTUB (-88%), l’Edifici Històric (-56%) o Farmàcia (-45,5%). També són molt destacades les reduccions assolides a Esports (-39%), Economia i Empresa (-35% a l’edifici Diagonal 690, i -30% a l’edifici Diagonal 696), Física i Química (-27%), Dret (-23%) i Bellvitge (-20%). Els únics centres que han augmentat el consum són Biologia (+0,8%) a causa d’una fuita, i Torribera (+25%), per l’increment d’activitat i usuaris que ja hem esmentat més amunt.

La valoració global dels consum durant l’any 2014 és positiva, tot i que encara hi ha marge de millora en alguns centres que no han assolit els objectius d’estalvi inicialment previstos, i especialment en relació al consum d’electricitat. A diferència de l’aigua i el gas, on l’establiment d’uns criteris i directrius generals de control de les instal·lacions han permès assolir una reducció de consum propera al 15%, l’electricitat es consumeix de forma molt dispersa en forma d’il·luminació, equips electrònics i climatització (estufes i aparells d’aire condicionat individuals).

Per assolir una major eficiència en el consum elèctric durant l’any 2015 caldrà superar dos reptes: generar un canvi d’hàbits entre la comunitat universitària per fer un consum més responsable de l’energia, i destinar recursos per invertir tant en instal·lacions que facilitin un consum elèctric més eficient com en sistemes que permetin un control més automatitzat dels consums.

OSSMA (dades de consums facilitades per la Unitat de Manteniment)

Deixa un comentari